Tag Archives for " zaštita prava iz radnog odnosa "

Računanje roka za pokretanje radnog spora

RADNO PRAVO

Računanje roka za pokretanje radnog spora

Računanje roka za pokretanje radnog spora zavisi od toga da li je pravo koje se štiti povređeno odlukom ili faktičkom radnjom, pa ako je pravo povređeno faktičkom radnjom, rok se računa od dana saznanja za povredu, i to je dan kada je zaposleni saznao da mu je neko pravo uskraćeno, ograničeno, suženo ili na drugi način narušeno, u kom slučaju rok počinje teći prvog narednog dana od saznanja, a ističe protekom zakonom propisanog roka.

Rad sa nepunim radnim vremenom

RADNO PRAVO

Rad sa nepunim radnim vremenom

Poslodavac ima mogućnost da zaposlenom koji je zasnovao radni odnos sa punim radnim vremenom ponudi rad sa nepunim radnim vremenom jedino kao meru zapošljavanja viška zaposlenih zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena.

Otkaz ugovora o probnom radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o probnom radu

Poslodavac i zaposleni mogu u toku trajanja celog perioda probnog rada učiniti otkaz ugovora o radu sa otkaznim rokom od najmanje pet radnih dana.

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu prava iz radnog odnosa

RADNO PRAVO

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu prava iz radnog odnosa

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu prava iz radnog odnosa, važi i u slučaju kada je zaposlenom prestao radni odnos zbog nastupanja pravnih posledica otvaranja stečaja nad poslodavcem.

Sadržina ugovora o radu i aneksa ugovora o radu

RADNO PRAVO

Sadržina ugovora o radu i aneksa ugovora o radu

Sadržina ugovora o radu, kao i sadržina aneksa ugovora o radu propisana je u zakonu, pa poslodavac nema autonomno pravo da sam menja, odnosno dodaje nove odredbe i sankcije u odnosu na zaposlenog, koje se razlikuju od onog što je propisano zakonom.

Doprinosi za socijalno osiguranje i sudska zaštita

RADNO PRAVO

Doprinosi za socijalno osiguranje i sudska zaštita

Sud je nadležan da u parničnom postupku odlučuje i o zahtevu zaposlenog lica da poslodavac uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje odgovarajućim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na to da li je takav zahtev jedini predmet spora.

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu prava iz radnog odnosa

RADNO PRAVO

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu prava iz radnog odnosa

Rok za podnošenje tužbe radi zaštite prava iz radnog odnosa, primenjuje se i u slučaju kada je zaposlenom prestao radni odnos zbog nastupanja pravnih posledica otvaranja stečaja nad poslodavcem.

Otkaz ugovora o radu zbog ukidanja radnog mesta

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog ukidanja radnog mesta

Ako poslodavac otkaže ugovor o radu zaposlenom zbog ukidanja radnog mesta, onda ne može na istim poslovima da zaposli drugo lice u roku od šest meseci od dana prestanka radnog odnosa, odnosno ako pre isteka tog roka nastane potreba za obavljanje istih poslova, prednost za zaključivanje ugovora o radu ima zaposleni kome je prestao radni odnos.