Category Archives for "09"

Obustava mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana

KRIVČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

Obustava mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana

Navodi osuđenog da njegovo lečenje nije završeno su bez značaja ukoliko iz izveštaja specijalne zatvorske bolnice proizlazi da je prestala potreba za njegovo lečenje u zdravstvenoj ustanovi.

Tarifiranje preduzetih radnji kada je postupak u prekidu

PROCESNO PRAVO
Tarifiranje preduzetih radnji kada je postupak u prekidu
Advokat zna da se tokom prekida postupka ne mogu izvoditi dokazi i preduzimati dokazne radnje, pa je tako znao i da svi njegovi podnesci nemaju nikakvo dejstvo, shodno čemu okrivljeni nema pravo na naknadu troškova za preduzete radnje tokom prekida postupka.

NOVELE ZAKONA U OBLASTI SUZBIJANJA ORGANIZOVANOG KRIMINALA I TERORIZMA, KORUPCIJE, RATNIH ZLOČINA I VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA

TEMA BROJA

KRIVIČNO PRAVO

UDK:343.85:343.9.02(497.11)
COBISS.SR-ID 127413001
NOVELE ZAKONA U OBLASTI SUZBIJANJA ORGANIZOVANOG KRIMINALA I TERORIZMA, KORUPCIJE, RATNIH ZLOČINA I VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA
* Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Aktom o promeni Ustava stvorene su normativne pretpostavke za drugačije zakonsko uređivanje položaja nosilaca sudijske i javnotužilačke funkcije, uslova i postupka za njihov izbor, prestanak njihove funkcije, njihovu odgovornost, položaj, kao i organizaciju i način rada. Istovremeno je bilo neophodno izmeniti i odredbe drugih zakona kojima su ova pitanja takođe posebno uređena, kako bi se obezbedilo da sva ova pitanja u različitim zakonima budu uređena jedinstveno. To je uslovilo noveliranje postojećih zakonskih propisa u oblasti suzbijanja najtežih oblika kriminala. Naime, shodno Jedinstvenim metodološkim pravilima za izradu propisa Republike Srbije, bilo je dovoljno samo izmeniti odredbe već postojećih propisa – Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.
Ključne reči: zakonska novela, organizovani kriminal, terorizam, visoka korupcija, ratni zločin, visokotehnološki kriminal.

Neovlašćeno držanje opojnih droga

 

KRIVČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga

Kod činjenice da je svedok potvrdio da je pronađena kesica sa opojnom drogom bila u njegovom pritežanju, bez obzira što je okrivljeni potpisao potvrdu o privremeno oduzetom predmetu, tada nema dokaza da je okrivljeni učinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Deoba zajedničke imovine supružnika

PORODIČNO PRAVO

Deoba zajedničke imovine supružnika

Sudska deoba zajedničke imovine supružnika može se vršiti samo na zahtev stranke, a ne po službenoj dužnosti od strane suda kada odlučuje u parnici po tužbi trećeg lica.

Naknada štete koju pretrpi sportista pri bavljenju sportskim aktivnostima

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete koju pretrpi sportista pri bavljenju sportskim aktivnostima

Pravo na naknadu štete koju pretrpi sportista i sportski stručnjak pri bavljenju sportskim aktivnostima ne obuhvata onu štetu, koja je, u skladu sa sportskim pravilima, rezultat uobičajenih opasnosti i rizika bavljenja određenom sportskom aktivnošću.

Naknada za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora

RADNO PRAVO

Naknada za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora

U situaciji kada koeficijent za obračun plate zaposlenih u osnovnim i srednjim školama sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora, onda zaposleni nemaju pravo na posebnu isplatu ovih naknada.

Odnos optužbe i presude

KRIVČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO
Odnos optužbe i presude

Kada je prvostepeni sud u presudi određenom izmenom samo uskladio činjenični opis krivičnog dela sa činjeničnim stanjem utvrđenim na glavnom pretresu, krećući se pri tome u okviru optužnog akta javnog tužioca, pri čemu okrivljeni nije oglašen krivim za više kriminalnih aktivnosti i veću kriminalnu volju (veću „kriminalnu količinu“) od one za koju je optužen, nije izvršena izmena optužbe na štetu okrivljenog.

1 2 3 104