Category Archives for "09"

Određivanje vrednosti predmeta spora

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

PROCESNO PRAVO

Određivanje vrednosti predmeta spora

Nepravilno određena vrednost predmeta spora ne čini tužbu neurednom u situaciji kada je u tužbi navedena vrednost predmeta spora, budući da pravu vrednost predmeta spora sud može utvrditi i na glavnoj raspravi.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Prvostepeni sud je imao zakonskih ovlašćenja, da nakon što je glavni pretres završen, u postupku većanja i glasanja ponovo otvori glavni pretres, da sam bez predloga stranaka odredi izvođenje određenog dokaza da bi se predmet dokazivanja svestrano raspravio, pa donošenjem osuđujuće presude, prvostepeni sud nije učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka na koju se ukazuje u žalbi branioca okrivljenog.

Neovlašćeno fotografisanje

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno fotografisanje

Kada je kamerom, postavljenom na vikendici okrivljenog snimljen privatni tužilac kako se kreće javnom površinom – putem, koji vodi ka vikend kućama stranaka, tada okrivljeni nije učinio krivično delo neovlašćeno fotografisanje.

Obrazloženje presude

SUDSKA PRAKSA BiH

Obrazloženje presude
Nema kršenja prava apelanata na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u predmetnom krivičnom postupku u kojem su apelanti proglašeni krivim za počinjenje krivičnog djela ubistva, pri čemu je Vrhovni sud za svoja utvrđenja i odluku dao jasna i precizna obrazloženja iz kojih proizlazi da su tokom krivičnog postupka poštovani svi standardi prava na pravično suđenje.

Teška krađa na drzak način

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

 

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teška krađa na drzak način

Kada je optuženi prošao pored oštećenog koji je u levoj ruci držao kesu a u desnoj ruci kao da nešto broji, istrgao mu iz ruke i počeo da trči, a za njim i oštećeni, što se sve vidi na snimku koji traje nepunih 10 sekundi, s obzirom da okrivljeni nije mogao da vidi koliko je bilo novca u rukama oštećenog ne može se smatrati da je okrivljeni išao za tim da sebi pribavi malu imovinsku korist.

Primena načela reformatio in peius u prekršajnom postupku

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

USTAVNO PRAVO

Primena načela reformatio in peius u prekršajnom postupku

Zabrana preinačenja na štetu okrivljenog važi i u prekršajnom postupku u slučaju izricanja zaštitne mere oduzimanja predmeta prekršaja.

1 2 3 93