Category Archives for "09"

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

PREKRŠAJNO PRAVO

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti pripada isključivo Republičkom javnom tužiocu, a ne i okrivljenom, odnosno njegovom braniocu, koji samo imaju mogućnost da nadležnom javnom tužiocu podnesu inicijativu za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti, na osnovu koje nadležni javni tužilac odlučuje da li ima mesta podnošenju ovog vanrednog pravnog leka.

Odlučivanje o prigovoru podnetom zbog nepravilnosti u postupku sprovođenja izbora

UPRAVNO PRAVO

Odlučivanje o prigovoru podnetom zbog nepravilnosti u postupku sprovođenja izbora

Izborna komisija jedinice lokalne samouprave nadležna je da odlučuje o prigovoru podnetom zbog nepravilnosti u postupku kandidovanja, sprovođenja, utvrđivanja i objavljivanja rezultata izbora.

Zabrana dvostrukog ukidanja odluke prvostepenog suda u postupku za rehabilitaciju

PROCESNO PRAVO

Zabrana dvostrukog ukidanja odluke prvostepenog suda u postupku za rehabilitaciju

U postupku za rehabilitaciju, u kome se odlučuje po pravilima Zakona o vanparničnom postupku, nema mesta primeni odredbe člana 383. stav 4. ZPP, o zabrani dvostrukog ukidanja odluke prvostepenog suda.

Određivanje pritvora zbog izbegavanja dolaska okrivljenog na glavni pretres

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Određivanje pritvora zbog izbegavanja dolaska okrivljenog na glavni pretres

Nema mesta određivanju pritvora okrivljenom shodno članu 211. stav 1. tačka 1. ZKP, zbog izbegavanja dolaska na pretrese, kada je na prijavljenoj adresi jednom dobio poziv, a drugi put poziv mu se nije mogao uručiti, a iz izveštaja Policijske uprave proizlazi da je fiktivna adresa okrivljenog u drugom gradu.

1 2 3 47