Category Archives for "2021"

Ponavljanje upravnog spora

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje upravnog spora

Upravni spor može se ponoviti ako stranka sazna za nove činjenice, ili nađe ili stekne mogućnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih bi spor bio povoljnije rešen za nju da su te činjenice, odnosno dokazi bili izneti ili upotrebljeni u ranijem upravno-sudskom postupku.

PROBLEM FALSIFIKOVANIH I NESTANDARDNIH MEDICINSKIH PROIZVODA

OGLEDI BOSNE I HERCEGOVINE

UDK: 343.9:615.012
COBISS.SR-ID 53421065

PROBLEM FALSIFIKOVANIH I NESTANDARDNIH MEDICINSKIH PROIZVODA
* Mr ph. Zerina Sefo, Tuzlafarm d.o.o., Tuzla – Poslovna jedinica Sarajevofarm, Vogošća, BiH.

Rezime: Globalne promene prate našu svakodnevicu. Naš svet oblikovan je tehnološkim razvojem, brzim načinima komuniciranja, ekonomskim uticajem međunarodnih korporacija, nesagledivim brojem otvorenih i dostupnih podataka, jeftinom radnom snagom ilegalnih migranata i jednostavnim i tržišno povoljnim transportnim uslugama. Navedena socijalna i makroekonomska kretanja na svetskom planu utiču na sve oblasti savremenog društvenog života zbog čega i na kvalitet medicinskih proizvoda, a naročito lekova. Vakcine i medikamenti mogu biti nestandardni i falsifikovani, te kao takvi predstavljati značajan problem i rastući globalni izazov za zdravstvene sisteme. Pored toga, na tržištu medicinskih usluga prisutni su, u brojnim različitim oblicima, i ostali nekvalitetni i krivotvoreni zdravstveni produkti poput pribora za dijagnostikovanje i dezinfekcionih sredstava, od kojih najčešće maski i sredstava za pranje ruku. Autor u ovom radu svojom pažnjom obuhvata sve navedene medicinske proizvode, kao resurse kriminalnog profita, koji su izloženi falsifikovanju i nestandardnoj izradi. U delu rada koji se odnosi na nacionalni i međunarodni normativni okvir regulisanja predmetnog problema, autor prikazuje moguće oblike kriminalne pretnje po zdravlje i život građana koju uzrokuje pojava nestandardnih i lažnih medicinskih sredstava. Sledstveno, u finalu rada, autor ukazuje na načine kojima se može odgovoriti na rešavanja problema koji falsifikovani i nekvalitetni medicinski proizvodi predstavljaju za pojedinca i društvo u današnjem svetu.

Ključne reči: nestandardni medicinski proizvodi, falsifikovani medicinski proizvodi, vakcine, lekovi, medicinska sredstva, ilegalni medikamenti.

SUVERENOST GRAĐANA I REFERENDUM

NEDOUMICE

USTAVNO PRAVO

UDK: 342.573(497.11)
COBISS.SR-ID 53410569

Povodom Predloga zakona o referendumu i narodnoj inicijativi
SUVERENOST GRAĐANA I REFERENDUM
* Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Suverenost građana i referendum su u bliskom srodstvu. Cenzus uspešnosti obaveznog referenduma predviđenog za promenu Ustava važi samo za noveliranje najvišeg opšteg akta zemlje, a za ostale obavezne i druge referendume cenzus uspešnosti treba da određuje onaj ko ih raspisuje, zavisno od njihovog značaja.
Ključne reči: suverenost građana, referendum, referendumsko pitanje, cenzus uspešnosti.

Određivanje visine troškova upisa u imenik advokata

USTAVNO PRAVO

Određivanje visine troškova upisa u imenik advokata

Javno ovlašćenje Advokatske komore Srbije da određuje visinu troškova upisa u imenik advokata obuhvata i ovlašćenje da ta komora propiše mogućnost oslobađanja kandidata dela troškova upisa.

Razbojništvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razbojništvo

Kada je okrivljeni primenio prinudu i silu prema oštećenom, naredio mu da mu preda predmete koje je imao u džepu – novac i mobilni telefon, ali ne u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, već u drugoj nameri, tada nema dokaza da je okrivljeni učinio krivično delo razbojništva.

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Kada je kod okrivljenog postojala svest o zajedničkom delovanju sa ostalim saizvršiocima, kao i prethodni dogovor o organizaciji prebacivanja migranata preko granice, onda za izvršenje krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi nije nužno da svaki od saizvršilaca neposredno učestvuje u samoj radnji izvršenja dela, prebacivanje migranata preko granice.

Falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica

U radnjama optuženog koji je kompanijskom platnom karticom, vlasništva JP „Srbijašume“, koja je izdata za službeno vozilo platio 21,29 litara benzina BMB 95, koji je natočio za sopstvene potrebe u vozilo marke „reno klio“, vlasništva njegove supruge i tako neovlašćenom upotrebom tuđe platne kartice pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 3.212,61 dinara stiču se obeležja krivičnog dela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica.

1 2 3 104