Category Archives for "2021"

POVRATAK OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA U KRIVIČNI POSTUPAK REPUBLIKE SRPSKE I deo

OGLEDI BOSNE I HERCEGOVINE

UDK: 343.122(497.6)
COBISS.SR-ID 46700809

POVRATAK OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA U KRIVIČNI POSTUPAK REPUBLIKE SRPSKE
I deo
* Prof. dr Mladenka Govedarica, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Rezime: Oštećeni je važna figura za krivično pravosuđe. Često biva jedini subjekt koji je prisutan izvršenju djela, te se često javlja kao neizostavan svjedok. Krivično procesno pravo ga svrstava u sporedne procesne subjekte na strani javnog tužioca ali ne treba izgubiti iz vida da je on jedan od najzainteresovanijih učesnika postupka za njegov ishod. S obzirom na to, njegov položaj u krivičnom postupku kao subjekta oduvijek je privlačio pažnju. To je naročito bilo izraženo kada je već davne 2003. godine na prostoru Bosne i Hercegovine došlo do ukidanja supsidijarnog tužioca, a time oduzimanja zakonske mogućnosti da se oštećeni pojavi kao tužilac i da preuzme krivično gonjenje od trenutka kada javni tužilac nađe da nema osnova za to ili u trenutku kada javni tužilac odustane od već podignute optužnice. Od tada pa do danas njegova eventualna pozicija kao supsidijarnog tužioca bila je predmet rasprava.

Ključne riječi: krivični postupak, krivično gonjenje, javni tužilac, oštećeni kao tužilac.

UGOVOR O PRODAJI KAPITALA I NAČIN REŠAVANJA PRAVA ZAPOSLENIH I deo

OGLEDI

RADNO PRAVO

UDK: 349.2:347.72.04(497.11)
COBISS.SR-ID 46697737

UGOVOR O PRODAJI KAPITALA I NAČIN REŠAVANJA PRAVA ZAPOSLENIH
I deo
* Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Ugovor o prodaji kapitala ima i zakonske elemente koji se odnose na način rešavanja prava zaposlenih. Sada su to fakultativni elementi dok su po ranijem Zakonu o privatizaciji to bili njegovi obavezni zakonski elementi. Sadržaj ugovora o prodaji kapitala u delu koji sadrži način rešavanja prava zaposlenih je posledica privatizacije poslodavca i njegov je sastavni deo. U tom delu su ugovorene radno-pravne garancije u korist zaposlenih kao trećih lica što im daje samostalno pravo i u značenju ovlašćenja na pravno zaštitni zahtev. Program rešavanja viška zaposlenih nije socijalni program kao što ni kolektivni ugovor kod poslodavca nije socijalni program. Između njih postoji razlika u bitnom. Socijalni program je pojedinačni pravni akt čiji su učesnici i predstavnici zaposlenih i poslodavac koji obavezuje poslodavca s obzirom na svoj sadržaj. To je jedan od načina materijalizacije klauzule ugovora o prodaji kapitala.
Ključne reči: ugovor o prodaji kapitala, program rešavanja viška zaposlenih, način rešavanja prava zaposlenih, sporazum, samostalno pravo, korist zaposlenih, pravno zaštitni zahtev.

NOVE PRAVOSUDNE PROFESIJE

NOVE PRAVOSUDNE PROFESIJE

STRUČNI SAVET
JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE
Pitanja i odgovori

Da li javni beležnik može da potvrdi ugovor o otkupu stana iz državne svojine kada u ime Republike Srbije istupa pomoćnik ministra nadležnog za poslove finansija koji nema punomoćje u formi solemnizovane isprave ili javnobeležničkog zapisa, već rešenje kojim ga ministar nadležan za poslove finansija ovlašćuje za zaključenje takvih pravnih poslova?

SUKOB NADLEŽNOSTI U OBLASTI RADNIH ODNOSA IZMEĐU UPRAVNOG SUDA I DRUGIH SUDOVA U NOVIJOJ PRAKSI VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

OGLEDI

SUDSKO ORGANIZACIONO PRAVO

UDK: 347.919:331.109(497.11)
COBISS.SR-ID 46696457

SUKOB NADLEŽNOSTI U OBLASTI RADNIH ODNOSA IZMEĐU UPRAVNOG SUDA
I DRUGIH SUDOVA U NOVIJOJ PRAKSI VRHOVNOG KASACIONOG SUDA
* Katarina Manojlović Andrić, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Rešavanje predmeta spora pred nadležnim sudom predstavlja osnovnu procesnu pretpostavku zakonitog suđenja. Za odlučivanje u sporovima iz radnih odnosa stvarno su nadležni sudovi opšte nadležnosti i Upravni sud.
Odredbama Zakona o uređenju sudova propisano je da osnovni sud u prvom stepenu sudi u sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa, kao i o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, dok apelacioni sud odlučuje o žalbama na ove presude. Prema članu 29. stav 1. Zakona o uređenju sudova, Upravni sud sudi u upravnim sporovima, a posebnim zakonima koji uređuju tzv. „službeničke radne odnose“ propisano je kada se prilikom odlučivanja o pravima, dužnostima i disciplinskoj odgovornosti službenika može pokrenuti upravni spor. Normama zakona nisu otklonjene sve nedoumice o stvarnoj nadležnosti sudova u sporovima koji mogu nastati povodom radnog odnosa, pa ni sukobi nadležnosti između sudova opšte nadležnosti i Upravnog suda, koji su prisutni i u novijoj praksi Vrhovnog kasacionog suda.

Ključne reči: Zakon o uređenju sudova, svarna nadležnost sudova, sukob nadležnosti.

ODBIJANJE VAKCINACIJE MOŽE BITI RAZLOG UVOĐENJA ZAŠTITNIH MERA

NEDOUMICE

OGRANČENJA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

UDK: 342.76(497.11)
351.77:[616.98:578.834
COBISS.SR-ID 46699529

ODBIJANJE VAKCINACIJE MOŽE BITI RAZLOG UVOĐENJA ZAŠTITNIH MERA
* Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Ovaj tekst se bavi ograničenjem prava i sloboda ljudi radi zaštite zdravlja u uslovima pandemijskih bolesti.

Ključne reči: pandemija, korona virus, zaštita zdravlja, obavezna vakcinacija, antivakseri.

Prednost u sticanju prava svojine u slučaju zaključenja više ugovora o prodaji iste nepokretnosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Prednost u sticanju prava svojine u slučaju zaključenja više ugovora o prodaji iste nepokretnosti

Kada je više lica zaključilo posebne ugovore radi sticanja prava svojine na istu nepokretnost, o jačem pravu sud odlučuje primjenom načela savjesnosti i poštenja i načela zabrane zloupotrebe prava.

Pravo na pravično suđenje

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pravično suđenje
Postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku kada je predmetni postupak utvrđivanja sticanja prava vlasništva, koji po prirodi nije hitan i u kojem nije trebalo razmotriti posebno složena činjenična i pravna pitanja, trajao osam godina i šest mjeseci, od čega pred Opštinskim sudom četiri godine, a pred Kantonalnim sudom tri godine, pri čemu nema objektivnih okolnosti koje bi bile od uticaja na ovako dugo trajanje predmetnog postupka.

POJAM I PRAVA PACIJENATA

TEMA BROJA

MEDICINSKO PRAVO

UDK: 342.726:616-052(497.11)
614.253.83(497.11)
COBISS.SR-ID 46695945

POJAM I PRAVA PACIJENATA
* Prof. dr Velisav Marković, Univerzitet Singidunum, Beograd.

Rezime: Ostvarivanje prava pacijenata zasniva se na partnerskom odnosu pacijenta kao primaoca zdravstvenih usluga i zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika kao davaoca zdravstvenih usluga koji podrazumeva uzajamno poverenje i poštovanje između pacijenta i zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika na svim nivoima zdravstvene zaštite.
Prava pacjenata spadaju u lična prava koja omogućavaju da čovek, kao ljudsko biće, bude zaštićen od napada svake vrste i da njegovo ljudsko dostojanstvo ostane nepovređeno.

Ključne reči: Zakon o zdravstvenom osiguranju, pacijent, zdravstveni radnik, zdravstvena zaštita.

1 2 3 67