Tag Archives for " uslov za preobražaj radnog odnosa "

Preobražaj radnog odnosa na određeno vreme državnih službenika i nameštenika u radni odnos na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Preobražaj radnog odnosa na određeno vreme državnih službenika i nameštenika u radni odnos na neodređeno vreme

Radni odnos na određeno vreme državnih službenika i nameštenika ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme, izuzev pripravniku kad položi državni ili poseban stručni ispit.

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme

RADNO PRAVO

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme

Za obavljanje određenih poslova može se više puta zasnivati radni odnos na određeno vreme, pri čemu ukupno trajanje po sukecisivnim ugovorima ne može biti duže od 12 meseci.

Nepostojanje uslova za preobražaj radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Nepostojanje uslova za preobražaj radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Nema uslova za preobražaj radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme, kada je zaposleni bio u radnom odnosu na određeno vreme po više sukcesivnih ugovora na različitim poslovima i po različitim osnovima, a da nakon isteka roka na koji su isti zaključeni nije nastavio da radi duže od pet radnih dana.