Tag Archives for " dozvoljenost revizije u sporovima iz radnog odnosa "

Doprinosi za socijalno osiguranje i sudska zaštita

RADNO PRAVO

Doprinosi za socijalno osiguranje i sudska zaštita

Sud je nadležan da u parničnom postupku odlučuje i o zahtevu zaposlenog lica da poslodavac uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje odgovarajućim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na to da li je takav zahtev jedini predmet spora.

Dozvoljenost revizije u sporovima iz radnog odnosa

PROCESNO PRAVO

Dozvoljenost revizije u sporovima iz radnog odnosa

U sporovima o zasnivanju, postojanju i prestanku radnog odnosa revizija je dozvoljena uvek, dok se u ostalim sporovima iz radnog odnosa dozvoljenost ovog vanrednog pravnog leka ocenjuje kao i u imovinsko-pravnim odnosima, zavisno od vrednosti predmeta spora na dan podnošenja tužbe.