Category Archives for "Ustavno pravo"

Postupak izrade planskog dokumenta za uređenje prostora

USTAVN O PRAVO

Postupak izrade planskog dokumenta za uređenje prostora

Jedinica lokalne samouprave, odnosno nosilac izrade planskog dokumenta ima obavezu da u postupku izrade planskog dokumenta za uređenje prostora, pored uslova koji su, po proceni donosioca plana, potrebni za uređenje prostora prema specifičnostima i potrebama naselja, pribavi i uslove od nadležnih organa koji u skladu sa posebnim propisima utvrđuju uslove za planiranje i uređenje prostora.

Dozvoljenost revizije u radnom sporu

USTAVN O PRAVO

Dozvoljenost revizije u radnom sporu

Stanovište Vrhovnog kasacionog suda o nedozvoljenosti revizije izjavljene protiv preinačujuće drugostepene presude donete u radnom sporu, nije zasnovano na ustavnopravno prihvatljivom tumačenju merodavnog procesnog zakona.

Ovlašćenje jedinice lokalne samouprave da propisuje pravila građenja objekata u kojima se drže i gaje domaće životinje

USTAVN O PRAVO

Ovlašćenje jedinice lokalne samouprave da propisuje pravila građenja objekata u kojima se drže i gaje domaće životinje

Ovlašćenje jedinice lokalne samouprave da propiše uslove pod kojima je dozvoljeno držanje stoke i živine na njenoj teritoriji, ne sadrži i ovlašćenje da jedinica lokalne samouprave propisuje pravila građenja objekata u kojima se drže i gaje ove domaće životinje.

Prigovor radi ubrzavanja izvršnog postupka

USTAVN O PRAVO

Prigovor radi ubrzavanja izvršnog postupka

Prigovor radi ubrzavanja izvršnog postupka može se podneti i kada je predmet dostavljen javnom izvršitelju radi nastavka sprovođenja izvršenja, jer se faza sprovođenja izvršenja pred javnim izvršiteljem smatra sastavnim delom izvršnog postupka.

Nastavak postupka izvršenja koji je prekinut zbog brisanja društva dužnika usled prinudne likvidacije

USTAVNO PRAVO

Nastavak postupka izvršenja koji je prekinut zbog brisanja društva dužnika usled prinudne likvidacije

Postupak izvršenja koji je prekinut zbog brisanja društva dužnika usled prinudne likvidacije, može se nastaviti protiv kontrolnog člana/akcionara brisanog društva, uz dostavljanje potrebnih izvoda iz registra APR.

Odgovornost države za neizvršenje sudskih odluka u kojima je dužnik preduzeće sa većinskim državnim, odnosno društvenim kapitalom

USTAVN O PRAVO

Odgovornost države za neizvršenje sudskih odluka u kojima je dužnik preduzeće sa većinskim državnim, odnosno društvenim kapitalom

Sama činjenica da neko lice zbog neefikasnog i nedelotvornog postupanja suda nije u mogućnosti da u razumnom roku naplati svoje potraživanje iz radnog odnosa u izvršnom, odnosno stečajnom postupku, prema dužniku koji je u vreme nastanka potraživanja imao pretežan društveni, odnosno državni kapital, dovoljna je da se utvrdi odgovornost države za naknadu imovinske štete.

Utvrđivanje naknade kod faktičke eksproprijacije zemljišta

USTAVN O PRAVO

Utvrđivanje naknade kod faktičke eksproprijacije zemljišta

Ustavnopravno je neprihvatljivo pravno stanovište Vrhovnog kasacionog suda da se visina naknade kod faktičke eksproprijacije zemljišta određuje isključivo prema odredbama Zakona o eksproprijaciji, jer se novčana naknada kod tzv. faktičke eksproprijacije ne može izjednačiti sa novčanom naknadom koja se dosuđuje kod formalno sprovedene eksproprijacije.

Odlučivanje o zastarelosti potraživanja

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o zastarelosti potraživanja

Pitanje zastarelosti potraživanja spada u domen materijalnog građanskog prava i sud se ne može obazirati na zastarelost ako se dužnik nije na nju pozvao.

Nadležnost sudova da odlučuju o zahtevu za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

USTAVNO PRAVO

Nadležnost sudova da odlučuju o zahtevu za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Ustavnopravno je neprihvatljivo odbijanje redovnih sudova da postupaju u sporovima o pravima iz radnog odnosa, među koje spada i postupanje po zahtevu za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, bilo da je to samostalan zahtev ili istaknut zajedno sa zahtevom za isplatu zarade.

1 2 3 97