Category Archives for "Ustavno pravo"

Ovlašćenja Ustavnog suda u postupku po ustavnoj žalbi

USTAVNO PRAVO

Ovlašćenja Ustavnog suda u postupku po ustavnoj žalbi

U postupku po ustavnoj žalbi Ustavni sud je nadležan jedino da ispituje postojanje povreda ili uskraćivanja Ustavom zajemčenih prava i sloboda, pa se stoga i navodi ustavne žalbe moraju zasnivati na ustavnopravnim razlozima kojima se, sa stanovišta Ustavom utvrđene sadržine označenog prava ili slobode, potkrepljuju tvrdnje o njegovoj povredi ili uskraćivanju.

Pravo na poštovanje doma

USTAVNO PRAVO

Pravo na poštovanje doma

Obavezivanje nekog lica na iseljenje iz stana predstavlja mešanje u njegovo pravo na poštovanje doma, pa u postupcima koje vode sudovi su u obavezi da utvrde da li je mešanje bilo utemeljeno na zakonu i usmereno na postizanje legitimnog cilja, a ako jeste, i da ocene može li se mešanje u pravo na poštovanje doma opravdati sa stanovišta razloga propisanih u članu 8. stav 2. Evropske konvencije za ljudska prava, odnosno postoji li neophodna društvena potreba za takvo mešanje.

Muke sa rečima: Narodna skupština, narodni poslanik, nezavisno sudstvo

UDK: 340.137:342.5(497.11)

MUKE SA REČIMA: NARODNA SKUPŠTINA, NARODNI POSLANIK, NEZAVISNO SUDSTVO
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Ovaj tekst govori zašto u nazivu organa zakonodavne vlasti valja izostaviti reč “Narodna”, a u nazivu nosilaca zakonodavne vlasti reč “narodni”, kao i zašto sudska vlast mora biti nezavisna.
Ključne reči: Narodna skupština, narodni poslanik, nezavisno sudstvo, vladavina prava, pravna država.

Sadržina punomoćja u prekršajnom postupku

USTAVNO PRAVO

Sadržina punomoćja u prekršajnom postupku

Zakon o prekršajima, a ni Zakonik o krivičnom postupku, čije se odredbe shodno primenjuju na prekršajni postupak, ne propisuju sadržinu punomoćja u prekršajnom postupku, već samo obavezu branioca da podnese pisano punomoćje sudu.

Sprovođenje izvršenja pred javnim izvršiteljem

USTAVNO PRAVO

Sprovođenje izvršenja pred javnim izvršiteljem

Faza sprovođenja izvršenja pred javnim izvršiteljem smatra se sastavnim delom izvršnog postupka i trajanje postupka pred javnim izvršiteljem može biti obuhvaćeno pravnim sredstvima iz Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Odlučivanje o žalbi protiv rešenja o zadržavanju osumnjičenog

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o žalbi protiv rešenja o zadržavanju osumnjičenog

O žalbi protiv rešenja o zadržavanju osumnjičenog, nadležni organ mora hitno da odluči i time preispita razloge zbog kojih je osumnjičeni lišen slobode.

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora

USTAVNO PRAVO

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora, koje prethodi donošenju odluke o određivanju pritvora, može se obaviti i u odsustvu javnog tužioca i branioca, ali je sud dužan da navedena lica obavesti o vremenu i mestu saslušanja.

Predlaganje i izvođenje dokaza u krivičnom postupku

USTAVNO PRAVO

Predlaganje i izvođenje dokaza u krivičnom postupku

Ustavna garancija da svako kome se sudi za kazneno delo ima pravo da sam ili preko branioca, iznosi dokaze u svoju korist, ni na koji način ne ograničava redovne sudove da cene celishodnost izvođenja svakog predloženog dokaza pojedinačno, te da odluče koje će dokaze izvesti, a koje ne.

1 2 3 71