Category Archives for "Ustavno pravo"

Povreda prava na imovinu

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na imovinu

Propust redovnog suda da stranci namiri potraživanje po osnovu neisplaćene zarade koje mu je utvrđeno pravnosnažnom odlukom u stečajnom postupku, a protiv stečajnog dužnika koji ima pretežan državni kapital, predstavlja povredu prava na mirno uživanje imovine zajemčenog odredbom člana 58. Ustava RS.

Zastarelost potraživanja koja su utvrđena pravnosnažnom sudskom odlukom

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja koja su utvrđena pravnosnažnom sudskom odlukom

Potraživanja koja su utvrđena pravnosnažnom sudskom odlukom zastarevaju za deset godina, a zastarelost počinje teći prvog dana posle dana kad je poverilac imao pravo da zahteva ispunjenje obaveze, tj. od dana kada je sudska odluka postala izvršna.

Pravo na otpremninu u slučaju kada zaposleni bude proglašen za tehnološki višak na osnovu sporazuma sa poslodavcem

USTAVNO PRAVO

Pravo na otpremninu u slučaju kada zaposleni bude proglašen za tehnološki višak na osnovu sporazuma sa poslodavcem

U slučaju kada zaposleni bude proglašen za tehnološki višak na osnovu sporazuma sa poslodavcem, ne oslobađa poslodavca obaveze da otpremninu isplati u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, ali ne nižoj od one koja je garantovana zakonom.

Pravo naslednika rehabilitovanog lica na materijalnu štetu kao vid rehabilitacionog obeštećenja

USTAVNO PRAVO

Pravo naslednika rehabilitovanog lica na materijalnu štetu kao vid rehabilitacionog obeštećenja

Naslednik rehabilitovanog lica nema pravo na obeštećenje za materijalnu štetu koju je rehabilitovano lice pretrpelo za vreme lišenja slobode, odnosno zbog povrede prava i sloboda.

1 2 3 60