Category Archives for "Ustavno pravo"

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

USTAVNO PRAVO

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

Pribavljanje mišljenja nadležnog ministarstva na predlog odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine, u skladu sa odredbom člana 87. stav 9. Zakona o zaštiti životne sredine, ne isključuje obavezu jedinice lokalne samouprave da pre donošenja odluke održi javnu raspravu.

Ocena ustavnosti i zakonitosti cenovnika komunalnih usluga

USTAVNO PRAVO

Ocena ustavnosti i zakonitosti cenovnika komunalnih usluga

Cenovnici komunalnih usluga nemaju karakter opštih pravnih akata za čiju ocenu ustavnosti i zakonitosti je nadležan Ustavni sud, već predstavljaju pojedinačne sprovedbene akte kojima se utvrđuje cena proizvoda i usluga, odnosno akte poslovanja.

Odlučivanje o zahtevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o zahtevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Kada je zahtev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku podnet nakon pravnosnažnog okončanja postupka, o zahtevu predlagača ne mogu odlučivati redovni sudovi, već Ustavni sud u postupku po ustavnoj žalbi.

Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog boravka u pritvoru Međunarodnog krivičnog tribunala

USTAVNO PRAVO

Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog boravka u pritvoru Međunarodnog krivičnog tribunala

To što opštim aktima Međunarodnog krivičnog tribunala nije predviđena obaveza tog suda da oslobođenom licu naknadi štetu zbog neosnovanog boravka u pritvoru, ne znači da takvu obavezu preuzima država članica koja je to lice predala Međunarodnom krivičnom tribunalu.

Prestanak radnog odnosa carinskom službeniku

USTAVNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa carinskom službeniku

Carinskom službeniku ne može prestati radni odnos, niti carinski službenik može disciplinski da odgovara ako je član njegove uže porodice osnivač ili vlasnik privrednog društva koje obavlja delatnost nespojivu sa radom Uprave carina, budući da ne postoji uzročna veza između radnje, odnosno ponašanja carinskog službenika i posledice koja je usled toga nastupila.

Preobražaj radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

USTAVNO PRAVO

Preobražaj radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Radni odnos zasnovan na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme prema članu 37. stav 4. Zakona o radu, ako zaposleni nije nastavio da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovao radni odnos kod poslodavca.

Odlučivanje o pravu na naknadu štete zbog utvrđene povrede nekog Ustavom zajemčenog prava

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o pravu na naknadu štete zbog utvrđene povrede nekog Ustavom zajemčenog prava

O pravu na naknadu štete zbog utvrđene povrede nekog Ustavom zajemčenog prava, može se jedino i isključivo odlučivati u postupku po ustavnoj žalbi pred Ustavnim sudom, pod uslovom da su ispunjene procesne pretpostavke, odnosno da je takav zahtev blagovremeno postavljen.

Zastarelost potraživanja naknade štete nastale neisplaćivanjem pripadajućih iznosa penzija

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete nastale neisplaćivanjem pripadajućih iznosa penzija

Penzije su povremena potraživanja, pa zastarelost neisplaćenih pripadajućih iznosa penzija počinje da teče od dana dospelosti svake od potraživanih razlika između isplaćenih i pripadajućih mesečnih iznosa.

1 2 3 57