Category Archives for "Ustavno pravo"

Obračun i uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

USTAVNO PRAVO

Obračun i uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje koje je poslodavac u obavezi da obračuna i uplati u svoje ime, a u korist zaposlenog, sastavni su deo zarade i predstavljaju potraživanje zaposlenog iz radnog odnosa na koje se primenjuju rokovi zastarelosti propisani Zakonom o radu, a ne Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Obavljanje delatnosti auto-taksi prevoza

USTAVNO PRAVO

Obavljanje delatnosti auto-taksi prevoza

Ustavnopravno je prihvatljivo stanovište Upravnog suda da podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za obavljanje delatnosti auto-taksi prevoza putnika, nije dokazao radno iskustvo na poslovima vozača najmanje pet godina, jer nema pet godina prijavljenog staža osiguranja.

Ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata

USTAVNO PRAVO
Ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata

Ostvarivanje prava na ozakonjenje objekta može da bude ograničeno rokom, u smislu Zakonom propisanih obaveza imaoca prava na ozakonjenje objekta da preduzme određene radnje u Zakonom propisanom roku (da dostavi: dokaz o stabilnosti objekta, dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu ili objektu, izveštaj o zatečenom stanju objekta sa elaboratom geodetskih radova ili drugi dokument propisan Zakonom kao dokaz umesto izveštaja i elaborata, izrađen u skladu sa Zakonom i dokaz o plaćenoj taksi za ozakonjenje), ali ne može da zavisi od efikasnosti postupanja organa nadležnih da sprovedu postupak u kome se odlučuje o ozakonjenju objekta.

Povreda prava na pravnu sigurnost, kao elementa prava na pravično suđenje

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na pravnu sigurnost, kao elementa prava na pravično suđenje

Postoji povreda prava na pravnu sigurnost, kao elementa prava na pravično suđenje, kada sud poslednje instance, povodom iste činjenične situacije i istog pravnog pitanja, donosi različite odluke.

Izmena pojedinačnog akta donetog na osnovu zakona ili drugog opšteg akta koji nije u skladu sa Ustavom ili zakonom

USTAVNO PRAVO
Izmena pojedinačnog akta donetog na osnovu zakona ili drugog opšteg akta koji nije u skladu sa Ustavom ili zakonom

Zahtev za izmenu pojedinačnog akta donetog na osnovu zakona ili drugog opšteg akta koji nije u skladu sa Ustavom ili zakonom može se podneti u roku od šest meseci od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda u „Službenom glasniku RS”, pod uslovom da nije proteklo više od dve godine od trenutka dostavljanja pojedinačnog akta do podnošenja predloga ili inicijative Ustavnom sudu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti.

Stupanje na snagu opšteg akta

USTAVNO PRAVO

Stupanje na snagu opšteg akta

Opšti akt ne može stupiti na snagu danom donošenja, već najranije osmog dana od dana objavljivanja, a može da stupi na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njegovog donošenja, ali ne pre objavljivanja.

Zastupanje pred sudovima i drugim organima Republike Srbije od strane advokata iz Republike Crne Gore

USTAVNO PRAVO

Zastupanje pred sudovima i drugim organima Republike Srbije od strane advokata iz Republike Crne Gore

Sa stanovišta zaštite prava na pravično suđenje i prava na pristup sudu nije ustavnopravno prihvatljivo stanovište sudova da advokati iz Republike Crne Gore ne mogu zastupati stranke u postupcima pred sudovima u Republici Srbiji, ako nisu upisani u advokatski imenik Advokatske komore Srbije.

1 2 3 93