Category Archives for "10"

Naknada troškova postupka i porez na dodatu vrednost (PDV) za pruženu advokatsku uslugu

UDK: 347.965.7(497.11)

NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA I POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) ZA PRUŽENU ADVOKATSKU USLUGU
Darko Prstić, sudija Osnovnog suda u Negotinu.

Rezime: U radu su prikazana osnovna shvatanja oko primene pojedinih odredbi Zakona o parničnom postupku koje uređuju troškove parničnog postupka, kao i odredbi važećeg Zakona o porezu na dodatu vrednost, a u svetlu usvojenog pravnog shvatanja Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda o ostvarivanju prava na naknadu troškova na ime PDV-a na advokatske usluge od dana 5. 7. 2017. godine, koji je izmenjen i dopunjen na sednici istog odeljenja dana 3. 3. 2020. godine. Svrha i cilj ovog teksta je da podseti kolege, ali i stranke koje inicijalno pokreću postupak pred sudom, kao i one protiv kojih se postupak vodi radi zaštite prava, da odluka suda, kako u pogledu tužbenog zahteva, tako i u pogledu troškova postupka, mora biti zaSnovana na primeni prava, a kojoj prethodi utvrđivanje činjenica, relevantnih za odlučivanje, s tim da autor pored analize navedenog pravnog shvatanja, kroz tekst upućuje i na posledice različitog postupanja sudova prilikom njegovog tumačenja. Ukazuje se i na potrebu davanja jasnih smernica radi ujednačavanja sudske prakse i osnovano upućuje na ponovno razmatranje pitanja prava stranaka na naknadu troškova na ime PDV-a za advokatsku uslugu, imajući u vidu suštinsku razliku krivičnog i građanskog postupka, položaj strana u ovim postupcima, te navedenu razliku koja se odnosi na pravo izbora advokata, ne dovodeći pritom u pitanje Ustavom garantovano pravo stranke na pravnu pomoć.

Ključne reči: troškovi parničnog postupka, naknada troškova, advokatska usluga, porez na dodatu vrednost, pravno shvatanje, izbor advokata i slobodan izbor advokata.

Zabrana izvršenja pojedinačnih akata donetih na osnovu propisa koji se više ne mogu primenjivati

USTAVNO PRAVO

Zabrana izvršenja pojedinačnih akata donetih na osnovu propisa koji se više ne mogu primenjivati

Izvršenje pravnosnažnih pojedinačnih akata donetih na osnovu propisa koji se više ne mogu primenjivati, ne može se ni dozvoliti ni sprovesti, a ako je izvršenje započeto – obustaviće se.

Sastav organa za sprovođenje izbora

UPRAVNO PRAVO

Sastav organa za sprovođenje izbora

Nijedna politička stranka ili stranačka koalicija ne može imati više od polovine članova u stalnom sastavu organa za sprovođenje izbora, a u rešenju o imenovanju predsednika i članova organa za sprovođenje izbora, pored ličnog imena predsednika, odnosno člana, mora biti navedena njegova politička pripadnost ili naziv stranke, odnosno stranačke koalicije na čiji predlog je imenovan.

Odlučivanje o načinu korišćenja zajedničkih delova stambene zgrade

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o načinu korišćenja zajedničkih delova stambene zgrade

Odluke o pitanjima koja se odnose na promenu namene zajedničke nedeljive svojine mogu se donositi pod uslovom da svi etažni vlasnici imaju pravo jednakog odlučivanja o načinu korišćenja zajedničkih delova stambene zgrade.

Valjanost spornog ugovora

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Valjanost spornog ugovora

Postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Viši privredni sud, zanemarujući odluku Ustavnog suda kojom mu je predmet vraćen na ponovni postupak, ponovno donio istovjetnu odluku kao što je ona koju je Ustavni sud ukinuo i zasnovao je na „vjerovatnoći istinitosti“, a ne čvrstim dokazima provedenim u postupku.

Pravično suđenje

UDK: 347.9(497.11)
342.722:347.962.6

PRAVIČNO SUĐENJE
Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu.

Rezime: Vladavina prava zasnovana je na neotuđivim ljudskim i manjinskim pravima, koja se na osnovu Ustava RS neposredno primenjuju. Zaštita istih prava osigurava se prvenstveno putem ustavne žalbe, Ustavnom sudu RS, ali i kroz sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu koji je jedino ovlašćen da tumači i utvrđuje standarde za primenu Evropske konvencije o ljudskim pravima. Ustavna garancija prava na pravično suđenje (pošteno suđenje), pored ostalog, sastoji se u tome da odluka suda o nečijem pravu ili obavezi mora biti doneta u postupku koji je sproveden u skladu sa važećim procesnim zakonom, primenom relevantnog materijalnog prava i obrazložena na ustavnopravno prihvatljiv način, jer bi se u protivnom moglo smatrati da je proizvod proizvoljnog i pravno neutemeljenog stanovišta postupajućeg organa, odnosno suda. Zbog moguće povrede prava na pravično suđenje u sudskom postupku čiji je jedan aspekt i žalbeni postupak isto pravo uživa zaštitu po članu 6. stav 1. Konvencije. Ovaj članak je pokušaj da se ukaže na osnovne principe utvrđene u presudama Evropskog suda za ljudska prava, ustavnosudsku praksu u RS i praksu redovnih sudova u odnosu na pravično suđenje u žalbenom postupku i moguću povredu istog prava. Navedena povreda prvenstveno nastaje zbog pogrešne primene procesnih pravila koja se odnose na žalbu u žalbenom ili reviziju u revizijskom postupku. Pravila i standardi Evropskog suda za ljudska prava u osnovi mogu da se u žalbenom postupku promatraju kroz neposrednu ocenu dokaza u žalbenom postupku, ili propust žalbenog suda da oceni sve žalbene navode stranaka, nejednakost stranaka u žalbenom postupku i povredi prava na obrazloženu sudsku odluku. Pravično suđenje je osnovno pravo stranaka u sudskom postupku, bez obzira na prirodu istog postupka i položaj stranaka u istom. Navedeno načelo obuhvata veći broj procesnih pravila i prava stranaka tako da se može u značenju ljudskog prava govoriti o „složenom ljudskom pravu“ i može se razmatrati sa različitih aspekata. Pravičnost u osnovi podrazumeva ravnopravan tretman stranaka u postupku i obavezu stranaka da se procesnim pravima savesno koriste, pa je posebno interesantan odnos istih povreda u odnosu na značenje bitnih povreda odredaba parničnog postupka predviđenih Zakonom o parničnom postupku.

Ključne reči: vladavina prava, pravično suđenje, jednakost oružja, kontradiktornost postupka, ocena dokaza, obrazložena sudska odluka.

Jednakost je najvažniji deo pravičnosti**

1 2 3 71