Category Archives for "04"

Tužba za pobijanje dužnikovih pravnih radnji

PROCESNO PRAVO

Tužba za pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Tužba za pobijanje dužnikovih pravnih radnji podnosi se protiv trećeg lica sa kojim ili u čiju korist je preduzeta pravna radnja koja se pobija, a ako je treće lice dužnikov suprug, ili srodnik po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili po tazbini do istog stepena, pretpostavlja se da mu je bilo poznato da dužnik preduzetim raspolaganjem nanosi štetu poveriocima, pa poverilac ne mora da je dokazuje.

Zastarelost potraživanja za utrošenu električnu energiju

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja za utrošenu električnu energiju

Kada dužnik, koji pri delimičnoj uplati potraživanja za utrošenu električnu energiju u kome je sadržan i deo zastarelog potraživanja, ne naznači koju obavezu je uplatio, računa se da je platio dug po redosledu dospeća za ispunjenje.

Teret dokazivanja u radnom sporu

UDK: 347.94:331.109(497.11)

TERET DOKAZIVANJA U RADNOM SPORU
Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu.

„Ko negira ne treba da dokazuje“

Rezime: Dokazivanje je procesna delatnost suda i stranaka u parničnom postupku uz učešće eventualno drugih učesnika u sporu (umešača), radi pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja, kako bi se obezbedio pravilan osnov za sudsku odluku. Pravilna primena materijalnog prava na osnovu koga sud u svakom konkretnom slučaju odlučuje o osnovanosti tužbenog zahteva direktno je uslovljena pravilnim i potpunim utvrđenjem činjeničnog stanja u sporu. Da bi se utvrdilo pravilno i potpuno činjenično stanje sud prvenstveno mora pravilno primeniti procesna pravila o dokazivanju odlučnih činjenica. Dokazivanje je prvenstveno procesna aktivnost suda ali i parničnih stranaka usmerena na izvođenje dokaza radi utvrđenja istinitosti činjeničnih tvrdnji stranaka. Cilj dokazivanja je izvođenje logičkog zaključka o osnovanosti tužbenog zahteva. Predmet dokazivanja su određene tvrdnje parničnih stranaka o postojanju ili nepostojanju pravno relevantnih činjenica za donošenje odluke koje su s obzirom na prirodu spora odlučne za pravilnu primenu materijalnog prava. Dužnost je stranke u parnici da iznese činjenice na kojima zasniva svoj zahtev i predloži dokaze kojima se te činjenice mogu utvrditi, tako da svaka stranka mora imati aktivnu ulogu u toku trajanja postupka, jer se samo na osnovu sprovedenog raspravljanja o spornim činjenicama i na osnovu dokaza koje sud izvede mogu utvrditi odlučne činjenice za odluku o tužbenom zahtevu. Radni spor ima svoje karakteristike, kako u odnosu na specifičan položaj stranaka u sporu (zaposlenog u odnosu na poslodavca), tako i u odnosu na predmet spora (ocene zakonitosti odluke poslodavca). Predmet spora u radnom sporu u užem smislu, čiji je predmet ocena zakonitosti odluke poslodavca kojom je odlučeno o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenog određuje i sam redosled dokazivanja kao i odlučne činjenice koje sud treba utvrditi po službenoj dužnosti. Materijalnopravni odnos stranaka tužioca kao zaposlenog i tuženog kao njegovog poslodavca zbog specifičnog podređenog položaja zaposlenog i položaja subordinacije, pravila o teretu dokazivanja u odnosu na opštu parnicu drugačije raspodeljuje o čemu se u sudskoj praksi često ne vodi računa i dolazi do povrede istih pravila. Ovaj članak je pokušaj da se na neke dileme ukaže i utvrde neka pravila po kojim se utvrđuju odlučne činjenice u radnom sporu čiji je predmet ocena zakonitosti odluke poslodavca.(1)

Ključne reči: parnični postupak, radni spor, teret dokazivanja, raspravno načelo, načelo materijalne istine, dokazivanje, ocena dokaza, donošenje odluke.

Nedozvoljenost izvršenja

PROCESNO PRAVO

Nedozvoljenost izvršenja

Lice koje tvrdi da u pogledu predmeta izvršenja ima pravo koje sprečava izvršenje može sve do okončanja izvršnog postupka da izjavi prigovor sudiji kojim traži da se izvršenje na tom predmetu proglasi nedopuštenim, a pravo svojine je bez sumnje pravo koje može dovesti do proglašenja određenog izvršenja nedozvoljenim.

Kvalifikovani oblik krivičnog dela nasilničko ponašanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Kvalifikovani oblik krivičnog dela nasilničko ponašanje

Kvalifikovani oblik krivičnog dela nasilničko ponašanje čini onaj ko osnovni oblik nasilničkog ponašanja, izvrši u grupi ili je pri izvršenju dela nekom licu nanesena laka telesna povreda ili je došlo do teškog ponižavanja građana.

Preuranjeno odbacivanje zahteva za vraćanje oduzete imovine

UPRAVNO PRAVO

Preuranjeno odbacivanje zahteva za vraćanje oduzete imovine

Ne može se kao neuredan odbaciti zahtev za vraćanje oduzete imovine ukoliko podnosilac zahteva prethodno nije pozvan da zahtev dopuni na određen način i u određenom roku, uz upozorenje da će, u protivnom, njegov zahtev biti odbačen.

Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje

Za postojanje obeležja krivičnog dela iz člana 322. stav 3. u vezi stava 1. KZ, dovoljno je da je učinilac sprečio ovlašćena službena lica u preduzimanju bilo koje radnje koja je preduzeta sa ciljem otkrivanja krivičnog dela, a nije nužno da okrivljeni ili pak neko drugo lice bude i oglašen krivim za to delo.

1 2 3 58