Tag Archives for " vreme trajanja radnog odnosa "

Otkaz ugovora o probnom radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o probnom radu

Poslodavac i zaposleni mogu u toku trajanja celog perioda probnog rada učiniti otkaz ugovora o radu sa otkaznim rokom od najmanje pet radnih dana.

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno Zakonu o radu, ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka na koji je zasnovan radni odnos.

Rešenje o prestanku radnog odnosa i preobražaj radnog odnosa

UDK: 349.22:331.106
331.106.44/.46

REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA I PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Pravnosnažno rešenje o prestanku radnog odnosa ima za materijalno pravnu posledicu raskid radnofunkcionalne veze. U njegovom prisustvu radni odnos ne postoji. Prisustvo toga pojedinačnog pravnog akta je smetnja da se u istoj situaciji ostvari preobražaj radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos zasnovan na neodređeno vreme. Na suprotan zaključak ne utiče sadržaj odredbe člana 37. stav 7. Zakona o radu.

Ključne reči: radni odnos na određeno vreme, vreme trajanja radnog odnosa, preobražaj radnog odnosa, imperativne norme, rešenje o prestanku radnog odnosa, pravnosnažnost, pravna sigurnost.