Pravna literatura

Aktuelni problemi u radnom, građanskom, privrednom
i procesnom pravu
Zbornik radova

U ovom zborniku radnom pravu posvećeno je pet referata, od čega se tri bave praksom iz oblasti prestanka radnog odnosa i disciplinske odgovornosti radnika i službenika u opštem i posebnom režimu. U njima se ukazuje na mane i ne­dostatke propisa iz ove oblasti; nepoštovanje standarda MOR-a; nepotpunosti otkaznog postupka; minimalizaciji načela „u sumnji povoljnije po radnika“; naglašava se slab uticaj sindikata. Novi oblici organizovanja poslo­davca uzrokuju stvaranje autonomnih izvora; nužno je redefinisati pojam „zaposlenog“ i pojam „poslodavca“, preciznije i sveobuhvatnije rešiti problem sezonskog rada, prekovremenog rada, rada kod kuće, rada na daljinu, kao i preispitati pravila o radu van rad­nog odnosa, uvesti fleksibilno radno vreme, itd.
U oblasti imovinskog prava spomenimo: „zajednička imovina supružnika“ bavi se spornim u praksi, kao što su raspolaganje imovinom bez saglasnosti drugog – ništavost ili delimična ništavost ugovora, sticanje po osno­vu načela pouzdanja, faktički doprinos kod ugovora o doživotnom izdržavanju, izlaže se kritici norma o fikciji upisa i ukazuje se na koliziju sa osnovnim principima stvarnog prava.
Građanska zaštita životne sredine i zaštita prirode je izazovna tema zbog problema u primeni mnoštva domaćih propisa i međunarodnih akata, pod­robno se „obrađuju“ vrste ekoloških tužbi (stvarno-pravne i obligacione) i ukazuje na probleme u sudskoj praksi.
U stečajnom postupku dominira stav da se neprijavljivanjem obezbeđenja potrživanja (hipoteka) gubi pravo na prioritetno namirenje. Autori smatraju da tu praksu treba menjati, jer je suprotna ustavnom pravilu o pravu na imovinu i nepravična je.
Da li se naknada za faktičku eksproprijaciju određuje po pravilima ZE ili po osnovu pravila o odštetnoj odgovornosti; da li planski dokument može da bude isprava za sticanje javne svojine i posledično ima li vlasnik pravo na tržišnu naknadu ako se planski dokument ne privede nameni u dužem vre­menskom trajanju; po kojim kriterijumima utvrditi tu naknadu kada je svojina delimično ograničena.
Referat o restituciji bavi se pitanjem vraćanja imovine, crkvama i stranim državljanima; ukazuje na promenljivost i kolebljivost sudske prakse.
Spomenimo još i: referat Poverenika za informacije od javnog značaja o pojavama zloupotrebe tog instituta; novine u regulisanju ostavinskog postupka pred javnim beležnikom; standarde ponašanja i etički kodeks javnih izvršitelja
Zbornik radova biće od koristi ne samo praktičarima kojima je prevashodno namenjen, već i profesorima, doktorandima, advokatima i sudijama i svima onima koji primenjuju i kreiraju nove ideje u pravu.

Format: A5
Obim: 267 strana

Cena: 3.000,00


SPORNA PITANJA PRAVNE PRAKSE I ZAKONODAVSTVA
Zbornik radova

Teme koje su obradđene u ovom zborniku su aktuelne i nastale su prevashodno kao rezultat interesovanja naših korisnika – pretplatnika časopisa „Izbor sudske prakse“.
U oblasti građanskog prava posebna pažnja posvećena je pitanjima upisa prava na nepokretnosti ukazujući na mane u zakonskom regulisanju i na predloge za njihovo rešavanja; odnos sa Zakonom o planiranju i izgradnji, nužnost zaštite ne samo javnih nego i privatnih interesa; afirmacija instituta održaja, položaj zadužbina (gašenje i obnavljanje) uz ukazivanje na stavove sudske prakse (Ustavnog suda), „pravo na dom” kao autonomnom pojmu nastalom u praksi ESLJP-a (bogata praksa) i oskudnoj praksi u našoj zemlji.
U materiji privrednog prava obrađeno je pitanje (ne)odgovornosti novoosnovanog privrednog društva za obaveze osnivača, izgradnja mini-hidroelektrana iz ekoloških razloga je u poslednje vreme izuzetno aktuelna tema, stečaj preduzetnika i nužnost njegovog posebnog regulisanja, a poseban referat se bavi predloženim novinama u zakonskom regulisanju zaštite prava na suđenje u razumnom roku, jer su inspirisane prevashodno stanjem u oblasti stečaja i izvršenja (privredni sporovi).
U materiji radnog prava analizira se aktuelna problematika prava na godišnji odmor, disciplinska odgovornost državnog službenika, pitanja institucionalnog alternativnog rešavanja od strane Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, kao mogućeg mehanizma za rasterećenje sudova.
U materiji procesnog prava posebna pažnja posvećena je registru tzv. „sudskih zabrana“, potrebi za izmenom nekih zakonodavnih rešenja iz vanparničnog i javnobeležničkog postupka, kao i preispitivanjem notarskih odluka.
Tekstovi objavljeni u ovom zborniku sadrže prikaz aktuelne sudske prakse, predloge za izmenu zakonskih rešenja i uporednom praksom i mogu poslužiti ne samo pravnicima praktičarima (kojima su prevashodno namenjeni), već i svima onima koji predlažu zakonska rešenja i prate primenu prava.

Format: A5
Obim: 315 strana


Cena:
2.800,00 dinara
Cena sa popustom: 2.500,00 dinara
AKTUELNa Pitanja u oblasti procesnog, imovinskog i radnog prava
Zbornik radova

Posle promena ustavno-političkog sistema i donošenja zakona koji ispravljaju istorijske nepravde, a posle ratifikacije ESLJP, pravo na imovinu (širi pojam od prava svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima) je postalo naročito aktuelno i njemu je posvećen najveći broj referata. Osim posebne obrade prakse ESLJP i Ustavnog suda, prvi put se analiziraju sporna pravna pitanja iz primene Zakona o restituciji u kojoj dominiraju dva i to: odbacivanje tužbe i pravo na restituciju pripadnika okupacionih snaga u svetlu složenog odnosa opšteg i specijalnog zakona; eksproprijacija (zakonska i faktička) izaziva nezadovoljstvo učesnika naročito u vezi utvrđivanja tržišne naknade; otvorila je i pitanje pasivne legitimacije (da li naknadu za eksproprijaciju treba da plati korisnik ili krajnji korisnik?).
Radno službeničko pravo uvek izaziva interesovanje. Svedoci smo prisustva tzv. prekarijalnog rada i radnog angažovanja po sukcesivnim ugovorima o povremenim i privremenim poslovima koji suprotno pravilima iz ZOR-a traju i po nekoliko godina. Da li je za poslodavca moguća osim prekršajne (retko krivične) i radnopravna sankcija – zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme ako se rad sa svim atributima može upodobiti ugovoru o radu.
Koji je mehanizam za otkrivanje zloupotrebe a da se ne povrede pravila privatnosti i ljudskog dostojanstva (poseban referat). Dva referata se bave alternativnim načinima rešavanja radnih sporova (arbitraža i posredovanje).
Problemi prestanka preduzeća sa posledicama su uvek aktuelni. Prinudna likvidacija i stečaj preduzeća sa prostora bivše SFRJ pokreću pitanja rešavanja imovinskih odnosa kroz primenu Sporazuma o sukcesiji (aneks G4), naročito u odnosima između Srbije i Hrvatske.
Nacionalna strategija uvrstila je temu dvostepenosti u upravnom sudstvu. Poseban, iscrpan referat bavi se ovom problematikom (cilj, unapređenje zaštite prava u odnosima pojedinac – organ uprave) u skladu sa evropskim standardima.
Inspirativni referat o mobingu sačinila je dr specijalista neuropsihijatrije i doprineće boljem razumevanju jednog složenog problema ne samo u teoriji već i u praksi u odnosima poslodavac - radnik.
Format: A
Obim: 280 strana

Cena : 2.700,00 dinara
Cena sa popustom: 2.200,00 dinara


AKTUELNI PROBLEMI U SUDSKOJ PRAKSI U UPRAVNOM, PROCESNOM, RADNOM I PORODIČNOM PRAVU
Zbornik radova

Teme koje su obrađene u ovom zborniku su „žive“ i aktuelne i nastale su, uglavnom, kao rezultat ankete učesnika prethodnih savetovanja.
Oblast upravnog prava i sudske zaštite u upravnom sporu je složena i, čini se, malo „skrajnuta od očiju šire javnosti“. Zato dominiraju radovi iz ove oblasti. Zbog brojnosti propisa u primeni koji traže tumačenje i stalnog rasta priliva (u poslednjoj godini priliv u Upravnom sudu je preko 1500 predmeta po sudiji), funkcionisanje organa uprave i Upravnog suda je otežano. Zbog toga su se autori potrudili (sve sudije Upravnog suda i VKS-a) da prikažu aktuelnu upravnu i sudsku praksu, otvore sporna pravna pitanja i prikažu način rešavanja.
U oblasti radnog prava poseban rad je, slično kao i u upravnoj materiji, posvećen nekim spornim pitanjima u sudskoj praksi. Najveći deo posvećen je problemu tzv. „tetkica“ - zaključku VKS koji je izmenio sudsku praksu i izazvao buru u stručnoj i široj javnosti. Naknada nematerijalne štete u radnom pravu je uvek aktuelna tema, a  ne manje aktuelne teme su i kolektivni ugovori - kompromisi između poslodavaca i radnika koji izazivaju sporove u tumačenju i primeni a svakako i “rad na crno” i zloupotrebe u ovoj oblasti (rad bez ugovora, probni rad, lažno zapošljavanje, zloupotreba fleksibilnih oblika rada sa krivičnopravnim aspektom problema).
U oblasti porodičnog prava su obrađene teme: „poseban interes deteta“, sličnosti i razlike u postupku lišenja poslovne sposobnosti i produžetka roditeljskog prava, kao i odnos izdržavanja i regresa. Zbog delikatnosti i osetljivosti u odlučivanju autori se zalažu za osnivanje porodičnih sudova i dodatnu produbljenu specijalizaciju sudija u ovoj oblasti.
Format: A

Obim: 360 strana

Cena: 2.600,00 dinara    
Cena sa popustom: 2.100,00 dinara


Radni odnosi, naknada štete i izvršenje/2022
Zbornik radova

Zbornik radova Radni odnosi, naknada štete i izvršenje sadrži 15 referata iz oblasti radno-službeničkog prava, obligacionog i privrednog prava (naknada štete), izvršnog i vanparničnog postupka, a jedan referat posvećen je upisu knjižnih prava u katastar nepokretnosti. Problem reintegraci­je zaposlenih povodom nezakonitog prestanka radnog odnosa i raspoređivanja je aktuelan jer je izmenjena višegodišnja praksa o sudskoj nadležnosti u pogledu tzv. „adekvatnog radnog mesta“ (tužba se u tom delu odbacuje) čime se, po mišljenju autora, onemogućava pristup sudu (povreda prava na pravično suđenje), pogoršava položaj zaposlenih i stvaraju problemi u postupku prinudnog izvršenja sudske odluke; fleksibilni oblici rada (kao i u uporednom pravu) pokazuju (ne)sigurnost zaposlenja. Problem nastaje kada se zloupotrebljavaju prava, između ostalog, ugovorom o radu na određeno vreme, privremenim i povremenim poslovima, ugovorom o delu itd. Naknade troškova za ishranu i re­gres opterećuju sudove zbog svoje masovnosti. Često su i u ovoj oblasti regulativa i praksa protivurečne i zahtevaju preispitivanje (donošenje preciznijih posebnih i pojedinačnih kolektivnih ugovora i ujednačavanje sudske prakse).
U referatima iz oblasti privrednog prava ukazuje se na teoretski problem postojanja tzv. šire odgovornosti članova društva u vezi obaveza i uže neograničene odgovornosti; ukazuje na rešenja iz uporednog prava i  praksu naših privrednih sudova kao i odgovornost za štetu likvidacionog i stečajnog upravnika, sa posebnim osvrtom na odnos stečaja i naknade štete. Veoma interesantno pitanje (koje nije obrađeno u teoriji, a ni u praksi) je naknada štete licu koje je neopravdano kažnjeno prekršajnim nalogom.
Materiju odštetne odgovornosti dopunjuje i referat u kome se autor zalaže da, u skladu sa sudskom praksom ESLJP, i država (a ne samo javni izvršitelj) odgovara za njegov nezakonit rad, jer on nije samo preduzetnik već i organ (odgovorna je za njegov izbor). U materiji izvršnog postupka poseban koreferat je sačinjen sa naglaskom na neophodnost redefinisanja određenih instituta (privremene mere, načelo srazmere, sudski penali, izvršenja na nepokretnostima, poboljšanje jezika) uz zalaganje da se statusni položaj javnih izvršitelja izdvoji u pose­ban zakon. Poseban referat je posvećen zaštiti izvršnog dužnika. Zbornik radova sa aktuelnom sudskom praksom, predlozima za izmenu odgovarajućih zakonskih rešenja može poslužiti ne samo praktičarima (kojima je prevashodno namenjen), već i nadležnim državnim organima i institucijama koji kreiraju zakonska rešenja, prate rad državnih službenika, javnih izvršitelja i uopšte funkcioni­sanje pravosudnog sistema.

Format A5, 288 strana
Cena: 2.100,00 RSD
Cena sa popustom: 1.600,00 RSD

Građanski procesni zakoni u praksi/2021
Zbornik radova

Neposredni povod za savetovanje “Građanski procesni zakoni u praksi” pa i zbornik koji ga prati je radna verzija izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku.
Kada se raspravlja o reformi najvažnijeg i osnovnog procesnog zakona prirodno je da se analizira praksa njegovog logičnog nastavka Zakona o izvršenju i obezbeđenju, pa samim tim i rada javnih izvršitelja, ali i predstavnika nove pravosudne profesije javnih beležnika, jer svi zajedno predstavljaju zaokruženu celinu. Reformisani ZPP treba da uspostavi balans između potrebe za efikasnijim i bržim suđenjem, sa jedne strane, i materijalnom istinom i pravdom, sa druge, kao vrhunskim kriterijumima kojima teži svaki poredak.
Autori referata su, prevashodno, praktičari sudije svih nivoa, javni izvršitelji, notari, ali i doktori prava.
Zbornik radova može biti od koristi svim pravnicima – praktičarima, koji se bave građanskim i privrednim pravom, ali i državnim organima, ministarstvima, a naročito Ministarstvu pravde, koje prati izvršenje zakona i predlaže izmene i dopune.

Format A5, 264 strane.
Cena: 1.350,00 RSD
Cena sa popustom: 1.100,00 RSD

Razotkrivanje
Autor: Zoran M. Ivošević

Zoran Ivošević, hroničar našeg vremena, pisac koji prati zbivanja i reaguje na njih uvek sa željom da mehanizmi funkcionisanja sistema unaprede i ostvare ideale pravednog prava na korist Srbije i njenih građana. On kritikuje, ali i podučava, iznoseći moguća rešenja problema usmerena na popravljanje pravnog sistema ili vođenje bolje politike.
Ovo je knjiga zrelog čoveka, čoveka koji posle decenija javnog i profesionalnog rada i sa nagomilanim iskustvom ima šta ozbiljno da kaže i pouči mlađe. Vreme je izbistrilo njegove poglede na svet i čitaocu je potpuno jasno da ga na stavove koje zastupa ne podstiče moda, još manje politički obziri. Spreman je da kaže šta misli i da se zameri svima braneći svoje stavove.
Ivošević ne traži grupu istomišljenika iza čijih će se stavova zakloniti niti mu ičija podrška uopšte treba. Spreman je da stoji sam nasuprot svih, braneći pravedno pravo kao ideal kome se mora težiti.

Format A5, 148 strana.
Cena: 850,00 RSD
Cena sa popustom: 700,00 RSD

Novine u izvršnom zakonodavstvu Srbije/2020
Zbornik radova

U vremenima koja nisu naklonjena ni stručnim skupovima ni knjizi, izdavačko preduzeće “Glosarijum” smoglo je snage da organizuje tradicionalno, jesenje, savetovanje koje prati i zbornik radova koji je pred nama.
Jednogodišnja primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju bila je globalni naziv skupa pa samim tim i ovog zbornika. U šest referata autori su dali svoje viđenje o spornim pitanjima u primeni sa sugestijama za eventualnu izmenu i dopunu zakonskog teksta.

Format A5, 140 strana.
Cena: 1.200,00 RSD
Cena sa popustom: 1.000,00 RSD

Primena propisa u oblasti rada/2020
Zbornik radova

Po Aristotelu, pravda je stožerna vrlina koja hoće da se svakom prizna ono što mu pripada - u jednakom postupanju sa jednakim stvarima (komutativna pravda), u nejednakom postupawu sa nejednakim stvarima srazmerno njihovoj nejednakosti (distributivna pravda), u postupanju prema drugome kao i prema sebi (etička pravda). Toj nadvremenskoj i nadzakonskoj vrlini teži svako demokratsko društvo, u nastojanju da stvarnost približi pravu, a pravo - pravdi. Zato se i suprotstavlja zloupotrebi prava, primenom normi protivno svrsi.
Toj vrlini teži i ovaj zbornik, jer hoće da ukaže na kvalitet primene propisa o radu u radnom odnosu i radu van radnog odnosa.

Format A5, 252 strana.
Cena: 1.500,00 RSD
Cena sa popustom: 1.200,00 RSD

"Zvocanje"
Autor: Zoran M. Ivošević

Ovo je deseta knjiga pravnika, sudije i profesora Zorana Ivoševića, u nizu, koji sadrži članke pisane konkretnim povodima, u publicističkom žanru, ali uvek iz pravničkog ugla. U jednoj političkoj kulturi koja je decenijama potcenjivala značaj prava za svakodnevni život i koja je shodno tome bila trpeljiva prema političkoj zloupotrebi zakona, prilozi ove vrste imaju značaj pravnog bukvara.
U knjizi ironičnog naslova „Zvocanje“ nalazi se poslednja dvogodišnja faza autorovog ogledanja sa najtežim primerima kršenja prava u Srbiji, primerima koji potiču od držalaca vlasti.
Kakva je onda korist od pravno-publicističkog aktivizma Zorana Ivoševića? Korist je i te kako velika. Za vreme autokratije, na osnovu ovakve vrste priloga - bolje znamo šta ne treba, a za vreme promena, ako do njih dođe – bolje ćemo znati šta treba. Da se ne ponovi vreme kada smo rušeći jednu diktaturu znali šta ne treba, a nismo znali šta treba kada su političke promene bile izvršene.

Format A5, 212 strana.
Cena: 600,00 RSD
Cena sa popustom: 500,00 RSD

Upravni postupak i upravni spor iz ugla sudske prakse/2019
Zbornik radova

Sudska praksa u našem pravnom sistemu, prema pravnoj teoriji, ne predstavlja izvor prava. No, i pored toga, sudska praksa ima izuzetan značaj u svim pravnim oblastima, a posebno u upravnom pravu. posebna pažnja je posvećena propisima koji su izazvali određene dileme u primeni, a koje su bile i morale biti razrešene u postupku ocene zakonitosti akata organa uprave pred Upravnim sudom.
Pojedine procesne odredbe zakona ne stvaraju dileme samo u praksi upravnih organa, već i u sudskoj praksi. U praksi Upravnog suda su se pojavila, kao sporna, pitanja vezana za priznavanje troškova upravnog spora, jer to pitanje nije uređeno u celini procesnim zakonom kojim je uređen upravni spor, već upućujućom normom na shodnu primenu drugog procesnog zakona – Zakona o parničnom postupku.
Iako u sudskoj praksi preovlađuju predmeti u kojima je primenjen ranije važeći Zakon o opštem upravnom postupku, novi Zakon o opštem upravnom postupku je primenjen u prilično velikom broju predmeta.Među njima su i predmeti u kojima je upravni spor pokrenut tužbom zbog ćutanja uprave.

Format A5, 240 strana.
Cena: 990,00 RSD
Cena sa popustom: 800,00 RSD

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Problemi u sadržini radnopravnih propisa i njihovoj primeni/2019
Zbornik radova

Ovaj zbornik se bavi radnopravnim propisima i njihovoj primeni ali pre svega problemima u njihovoj primeni. Njih proizvodi praksa, koja je inventivnija i suptilnija od propisa, pa problemi iznenade i kad mislimo da ih nema.
U ovom zborniku posebna pažnja posvećena je između ostalog: problemima u primeni propisa o zasnivanju radnog odnosa, preobražaju radnog odnosa, radnom vremenu – odmoru, odsustvu, zaštiti na radu, zaradama, naknadi štete, disciplinskoj odgovornosti, udaljenju sa rada, prestanku radnog odnosa, rešavanju radnih sporova.

Format A5, 140 strana.
Cena: 990,00 RSD
Cena sa popustom: 800,00 RSD


Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Zakon o privrednim društvima - nova zakonska rešenja i sporna pitanja/2018
Zbornik radova

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 44 od 8. 6. 2018. godine), izvršene su značajne izmene Zakona o privrednim društvima. Zakon o privrednim društvima uređuje, pored pravnog položaja privrednih društava (osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za privredna društva) i pravni položaj preduzetnika. Autori u svojim referatima će pokušati da daju odgovor na sporna pitanja iz prakse i ukažu na najznačajnije novine u ovom Zakonu.

Format A5, 156 strana.
Cena: 750,00 RSD
Cena sa popustom: 600,00 RSD

Povezani zakoni: Zakon o privrednim društvima, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
Pogledajte ostale propise na našem sajtu, klik OVDE.

Sporna pitanja u izvršnom postupku i u postupku veštačenja/2018
Zbornik radova

U okviru svojih redovnih aktivnosti u normativnoj delatnosti Ministarstvo pravde Republike Srbije najavilo je donošenje (novih ili izmenjenih) propisa iz oblasti izvršnog prava i veštačenja, to je razlog zašto se IP „Glosarijum“ opredelio da za svoje tradicionalno jesenje savetovanje 2018. godine na dnevni red stavi i teme iz oblasti izvršnog prava i veštačenja. Tematski svi pripremljeni referati prate strukturu savetovanja, a koncepcijski su postavljeni tako da će pokušati da daju odgovor na sporna pitanja iz prakse. Takođe savetovanje bi trebalo da doprinese evidentiranju onih normi koje bi trebalo zameniti ili potpuno inovirati.


Format A5, 180 strana.
Cena: 800,00 RSD
Cena sa popustom: 650,00 RSD

Povezani zakoni: Zakon o izvršenju i obezbeđenju
Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

KOMENTAR Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama  i jedinicama lokalne samouprave
Autor: Prof. dr Zoran Ivošević

Komentar Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave protkan je kristalno jasnim stavovima autora. Već na samom početku uočljiv je svima prepoznatljiv stil autora - kritički osvrt na tekst zakona, počev od naslova, preko predmeta uređivanja, pa nadalje. Sveprisutan je izrazito stručan komentar i objašnjenje svakog pojma koji se koristi u zakonu, a koji autor autentično i detaljno tumači, isključivo u smislu tog zakona. Autor je posebnu pažnju posvetio tumačenju pojmova “shodna i supsidijarna primena zakona”, što je od izuzetne važnosti za organe koji na osnovu ovlašćenja poslodavca odlučuju o pravima, dužnostima i odgovornosti zaposlenih, budući da pojedina pitanja nisu ovim zakonom posebno uređena, pa sam zakon upućuje na shodnu ili supsidijarnu primenu opštih propisa. Kada se u zakonu pominju novi pravni instituti, autor svestrano analizira svaki od njih kao da se baš u tom zakonu prvi put pojavljuju, što će umnogome olakšati razumevanje i primenu zakona veoma širokom krugu lica na koja se odnosi.

Format B5, obim 380 strana, tvrdi i meki povez.
Cena: 1.390,00 RSD (tvrdi povez)  950,00 RSD (meki povez)
Cena sa popustom: 1.100,00 RSD (tvrdi povez) 800,00 RSD (meki povez)

Povezani zakoni: Zakon o zaposlenima u autonmonim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i o novinama u Zakonu o radu/2018
Zbornik radova

Zbornik radova se odnosi u manjoj meri na novele Zakona o radu iz 2017. godine a u znatno većem obimu na Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave iz 2016. sa novelama iz 2017. godine. Cilj ovog zbornika je da doprinose da se propisi o zaposlenima u pokrajinskim i lokalnim organima, službama i organizacijama ugrade u stvarnost.

Format A5, obim 228 strane
Cena: 790,00 RSD
Cena sa popustom: 650,00 RSD

Povezani zakoni: Zakon o zaposlenima u autonmonim pokrajinama i jedinicama lokalne samoupraveZakon o radu
Pogledajte ostale propise na našem sajtu, klik OVDE.

Zaštita prava službenika u upravnom sporu/2018
Zbornik radova

Sa uvođenjem službeničkog sistema u naš pravni poredak, zaštita prava službenika izlazi iz nadležnosti redovnih sudova i prelazi u nadležnost specijalizovanog, Upravnog suda, dok zaštita prava ostalih zaposlenih i dalje ostaje u nadležnosti redovnih sudova. Ostvarivanje i zaštita prava službenika u Republici Srbiji u osnovi uređeni posebnim zakonima u odnosu na Zakon o radu, i to Zakonom o državnim službenicima i Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, ali je ostavljena mogućnost da pojedina prava i dužnosti službenika u nekim oblastima budu uređena i drugim posebnim propisima, što je u brojnim zakonima i učinjeno.

Format A5, obim 212 strana.
Cena: 650,00 RSD
Cena sa popustom: 550,00 RSD

Povezani zakoni: Zakon o državnim službenicima, Zakon o zaposlenima u autonmonim pokrajinama i jedinicama lokalne samoupraveZakon o radu
Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Sporna pitanja u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju/2017
Zbornik radova

Primena novog ZIO otvorila je neka pitanja praktične primene Zakona. Centralno pitanje je obaveza javnih izvršitelja da posreduju u sprovođenju izvršenja te delotvornosti ove norme, zatim razgraničenje nadležnosti između suda i javnog izvršitelja u postupcima sprovođenja izvršenja i obezbeđenja, sporna pitanja u primeni novog Zakona u vezi sa pravnim lekovima, pitanja naplate potraživanja kada ona proističu iz usvojenog plana reorganizacije u stečajnom postupku, kao i sporna pitanja primene Zakona u praksi, ali iz ugla javnih izvršitelja.


Format A5, obim 172 strane
Cena: 650,00 RSD
Cena sa popustom: 550,00 RSD

Povezani zakoni: Zakon o izvršenju i obezbeđenju
Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Primena propisa u javnoj upravi/2017
Zbornik radova

Započeti proces reforme javne uprave u Republici Srbiji ima za cilj unapređenje rada javne uprave u skladu sa principima Evropskog administrativnog prostora. Ključni principi reforme su: pouzdanost, predvidivost, pravna sigurnost, otvorenost, transparentnost upravnog sistema, unapređenje učešća građana i drugih društvenih subjekata u radu javne uprave, odgovornost rada organa javne uprave, efikasnost i delotvornost, decentralizacija, depolitizacija, profesionalizacija, racionalizacija i modernizacija. Za sprovođenje ovih principa neophodno je unapređenje zakonodavnog okvira u upravnom postupanju na opštem nivou i odgovarajuća obuka za profesionalni razvoj zaposlenih u javnoj upravi.

Format A5, obim 260 strana
Cena: 690,00 RSD
Cena sa popustom: 550,00 RSD

Povezani zakoni: Zakon o državnoj upravi
Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Radno pravo/2017
Zbornik radova

Ovaj zbornik sadrži radove iz sfere rada koja se odnose na opšte propise i njihovu primenu, ali i na posebne propise i njihovu primenu, odnosno na opšte propise i sporove o pravima zaposlenih povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa kao i na posebne propise i sporove o pravima zaposlenih u organima države, autonomne pokrajine i lokalne samouprave koji se tiču popune radnih mesta, zaštite prava i predstojeće normativne aktivnosti.

Format A5, obim 208 strana
Cena: 690,00 RSD
Cena sa popustom: 550,00 RSD

Povezani zakoni: Zakon o raduZakon o zaposlenima u autonmonim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
Pogledajte ostale propise na našem sajtu, klik OVDE.

Novi Zakon o opštem upravnom postupku/2017
Zbornik radova

Novi Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2016-dalje: Zakon), počinje da se primenjuje od 1. 6. 2017. godine, izuzev odredaba člana 9, 103. i 207. koje su u primeni od 8. 6. 2016. godine. Zakon o opštem upravnom postupku predstavlja osnovni zakon za postupanje u svim upravnim stvarima, s tim da se pojedina pitanja upravnog postupka mogu posebnim zakonima urediti ako je to u pojedinim oblastima neophodno, ako je takvo uređivanje u saglasnosti sa osnovnim načelima određenim ovim zakonom i ako se time ne smanjuje nivo zaštite prava i pravnih interesa stranaka zajemčenih ovim zakonom. Zbog toga je naročito važno da celokupna pravnička javnost bude upoznata sa pravilima postupka propisanim ovim zakonom.

Format A5, 188 strana
Cena: 650,00 RSD
Cena sa popustom: 550,00 RSD

Povezani zakoni: Zakon o opštem upravnom postupku
Pogledajte ostale propise na našem sajtu, klik OVDE.

Kafansko pravo i ostalo
Autori: Zoran R. Tomić, Nataša S. Petrović Tomić

Knjigu "Kafansko pravo i ostalo" autori su (kako sami u predgovoru kažu) pisali: "sporo, dugo i neujednačenim ritmom", ali i tako da bude "raznovrsna (...), analitička, ponekad samo 'uzbunjivački površna', mestimice čak šaljiva, pa cinična – ili, pretežno, vrlo ozbiljna", uz to "atraktivna i aktuelna", a svakako "kritička, opominjuća, gorka" (...) "zbog opstajućeg dugogodišnjeg očajnog, sve goreg stanja prava, pravne struke (i nauke), pravde i pravne sigurnosti, ali i morala i etike u Srbiji". Pisana je "teško, ali sa zadovoljstvom". – Sa ovako malo pravih reči niko bolje od autora ne bi predstavio i preporučio knjigu koju imate u rukama. Oni su pronicljivom opservacijom uočili, analizirali, sintetizovali i na atraktivan način prezentovali zapažanja koja će nam pomoći da bolje razumemo stvarnost i u njoj nađemo puteve prema boljem životu.

Format A5, 183 strane
Cena: 600,00 RSD
Cena sa popustom: 500,00 RSD
*rasprodato izdanje, dostupan samo PDF format, kliknite OVDE.

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Šta radite, bre?
Autor: Zoran Ivošević

U ovim teškim vremenima, ispunjenim apatijom, strahovima i nemirom, ostao je još poneki glas razuma i savesti, da nas podseća “da smo ljudi iako smo Srbi“ i da bi trebalo da sačuvamo ljudsko dostojanstvo. Ostao je Zoran Ivošević kao čuvar vatre razuma, pravde, poštovanja ljudskih prava, primene zakona. Da podseća da primena zakona zavisi od činjenica, a ne od subjekata. Da podseća da bi svi pred zakonom trebalo da budu jednaki. On ne posustaje i “ne pristaje“, već istrajava na kritici i opomenama aktuelnoj vlasti već 20 godina svojim stručnim komentarima i opravdanim prozivkama za kršenje ljudskih prava i urušavanje institucija kontinuirano i u sve većem obimu. Zadivljuje sa kojom stručnošću govori o različitim temama i problemima iz različitih oblasti, analizirajući i aktuelna događanja, propise, uzroke i posledice. Niko nije pošteđen. Piše objektivno i argumentovano, sa jedinim kriterijumom da se “jednako postupa prema jednakima, a nejednako prema različitima i da opravdana kritika ima mesta ma kome bila upućena“.

Format A5, 195 strana
Cena: 550,00 RSD
Cena sa popustom: 450,00 RSD

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Komentar Zakona o zaštiti potrošača/2016
Autori: Dr Katarina Jovičić, Dr Vesna Dabetić-Trogrlić

Kako da najlakše ostvarite svoja prava?
*Zaštita, bezbednost i prava potrošača
*Nepoštena poslovna praksa
*Odgovornost za proizvode sa nedostatkom
*Potrošački prigovori/reklamacije i vansudsko rešavanje sporova

Zakon o zaštiti potrošača objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, br. 62/2014 i primenjuje se od 21. septembra 2014. godine, tri meseca od dana stupanja na snagu. Razloga za njegovo donošenje, samo četiri godine nakon usvajanja ranije zakona, bilo je više, a pre svega se nametnula potreba za potpunim implementiranjem pravnih tekovina Evropske unije u potrošačko pravo Republike Srbije kao veoma dinamičnu oblast prava koja se konstantno menja. Komentar Zakona o zaštiti potrošača ima za svrhu da materiju zaštite potrošača približi građanima i svim drugim zainteresovanim licima. Namenjen je prvenstveno potrošačima kojima može da pomogne da se otklone izvesne nedoumice i objasne odrešeni pojmovi. Pored toga, iskustva u primeni ranijeg zakona su ukazala na nužnost daljeg osnaženja institucionalnog okvira zaštite potrošačka, što se ogleda u jasnom odrešivanju nadležnosti državnih organa i nevladinog sektora, posebno udruženja i saveza za zaštitu potrošača u ovoj oblasti, kao i u podsticanju njihove međusobne saradnje i zajedničkog delovanja. Korisne infomacije u Komentaru mogu naći i oni koji primenjuju Zakon ili sprovode nadzor nad njegovom primenom, posebno zbog primera koji ilustruju najčešće ili karakteristične situacije u kojima se događaju povrede Zakona. Na kraju Komentara su dati prilozi u vidu obrazaca koje su trgovci dužni da vode prema Zakonu o zaštiti potrošača u postupku reklamacija potrošača. Autori ostaju u uverenju da će prvo izdanje Komentara Zakona o zaštiti potrošača zainteresovanima omogućiti da obnove, upotpune ili prodube svoje znanje o potrošačkom pravu u Republici Srbiji.

Format B5, obim 380 strana
Cena: 800,00 RSD
Cena sa popustom: 650,00 RSD

Povezani zakoni: Zakon o zaštiti potrošača
Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Početak primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju/2016
Zbornik radova

U sadržaju zbornika našlo se više tema za koje je Redakcija smatrala da su aktuelne, a na bazi prvih reakcija stručne javnosti na primenu Zakona. Između ostalog, daje se prikaz najspornijih odredaba koje su, po mišljenju autora, u suprotnosti sa klasičnim institutima građanskog procesnog prava ili izazivaju nedoumice u odnosu na rešenja iz ZPP, dat je prikaz postupka i neka sporna pitanja vezana za zajedničku prodaju nepokretnosti i pokretnih stvari, zatim delotvornost, domete i primenu pravnih lekova, posebnih tužbi koje mogu nastati kao rezultat nedoumica u postupku primene ZIO, izvršenje odluka iz porodičnopravne zaštite, rokovi za postupanje koje predviđa novi ZIO, javni izvršitelji - pitanje profesionalnog ponašanja, te etičkog standarda u njihovom radu koji se mora podići na najviši mogući nivo.

Format A5, 216 strana
Cena: 500,00 RSD
Cena sa popustom: 400,00 RSD

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Radni odnosi u javnom sektoru/2016
Zbornik radova

Zbornik pruža mogućnost čitaocima da se bliže upoznaju sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i odredbama o radu u Zakonu o policiji. Ovi zakoni su usvojeni 2016. godine i pridružili su se podsistemu posebnih propisa sadržanih u Zakonu o javnim službama, Zakonu o državnim službenicima, Zakonu o Vojsci Srbije, Zakonu o Bezbednosno-informativnoj agenciji, Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonu o visokom obrazovanju, Zakonu o javnim preduzećima, Zakonu o javnim organizacijama i drugim zakonima koji pripadaju javnom sektoru. Posebni propisi o radu rasuti u mnogim zakonima primenjuju se u simbiozi sa opštim propisima matičnog Zakona o radu, koja počiva na pravilu (čija se starost meri vekovima) da poseban propis ima jaču pravnu snagu od opšteg. O tome vazda treba voditi računa.

Format A5, 259 strana
Cena: 550,00 RSD
Cena sa popustom: 450,00 RSD

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju/2016
Zbronik radova

Jedna od najvećih slabosti našeg pravnog sistema u celini je svakako često i nedovoljno celishodno menjanje zakonskih propisa. Nažalost, izvršenje sudskih odluka u građanskopravnim stvarima predstavlja očigledan primer nedoslednosti zakonskih rešenja u ovoj oblasti. Iz referata koji su objavljeni u ovom zborniku se može sa sigurnošću utvrditi da postoje dvostruki kriterijumi u ocenjivanju izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Kao kvalitetna i od stručne javnosti dobro prihvaćena rešenja u novom Zakonu su: naziv javnih izvršitelja, povećanje njihove nadležnosti, smanjenje uticaja Ministarstva na rad javnih izvršitelja, vođenje žalbe, mogućnost odlaganja i sl. Rešenja koja su kritikovana su: prenormiranost, komplikovan sistem pravnih lekova, nedoslednost u pravničkom izražavanju, te unošenje odredaba o javnim izvršiteljima u organizacionom mislu u ZIO. Pravi sud o primeni jednog zakona i njegovom kvalitetu daće stručna javnost kada on zaživi u praksi. Ostaje nam da verujemo da će ovaj zbornik pomoći u boljem razumevanju i kvalitetnoj primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Format A5, 380 strana
Cena: 450,00 RSD
Cena sa popustom: 350,00 RSD

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Veštačenje – građansko-pravni aspekt
Autori: Prof. dr Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić

U knjizi su obuhvaćeni gotovo svi sporni aspekti sa kojima se sudovi sreću prilikom utvrđivanja činjenica u parničnom, vanparničnom, izvršnom, stečajnom i drugim građansko-pravnim postupcima. Koncepcija knjige određena je kao stručno štivo, sa pratećom literaturom i primerima iz prakse, i namenjena je prevashodno veštacima, ali može poslužiti i drugim pravosudnim profesijama: sudijama, tužiocima, advokatima, javnim beležnicima, izvršiteljima, pravnicima u privredi i sl, kada imaju problem sa utvrđivanjem činjenica, procenama ili drugim pravnim situacijama u kojima je neophodna stručna pomoć kojom oni ili organ u kome rade ne raspolažu. Knjigu preporučujemo i za pripremanje pravosudnog ispita, ali i za durge oblike strčnog usavršavanja.

Format A5, obim 204 strane
Cena: 1.000,00 RSD
Cena sa popustom: 800,00 RSD

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Osiguranje života
Autori: Dr Zdravko Petrović, Tomislav Petrović

Knjiga je od izuzetnog značaja za praksu, tako da bismo je mogli nazvati priručnikom. Ona sadrži sledeća poglavlja: osiguranje života kao naročita vrsta osiguranja lica, reosiguranje života i lične rente, reosiguranje kao ponovno osiguranje rizika, ekonomski značaj osiguranja života, opšti uslovi za osiguranje lične rente i drugo.

Format A5, obim 236 strana
Cena: 500,00 RSD
Cena sa popustom: 400,00 RSD

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Prevare u osiguranju
Autori: Dr Zoran Radović, prof. dr Živojin Aleksić, dr Zdravko Petrović, Tomislav Petrović

U oblasti osiguranja moguće su veoma raznolike i brojne prevare, počev od namernog netačnog prijavljivanja štete ugovarača, prećutkivanja okolnosti koje su od značaja za procenu rizika, do kriminalnih aktivnosti koje se dešavaju u međunarodnoj trgovini.

Format A5, obim 302 strane
Cena: 500,00 RSD
Cena sa popustom: 400,00 RSD
*rasprodato izdanje.

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Diskriminacija i mobing u sudskoj praksi
Autor: Mirjana Popović

Napetost između rada i kapitala, masovnost radnih sporova, porast aplikacija pred Evropskim sudom za ljudska prava i ustavnih žalbi pred Ustavnim sudom, gruba kršenja dostojanstva na radu predstavljaju srpsku stvarnost ali i izazov za autora.
Na normativnom planu oblast pravičnosti u radnim odnosima naročito u pogledu poštovanja dostojanstva na radu uređena je na zadovoljavajući način. Mi smo jedna od devet evropskih zemalja koja je donela poseban Zakon o zabrani zlostavljanja na radu, a pre toga Zakon o zabrani diskriminacije čiji deo je posvećen radnopravnoj zaštiti.
U cilju smanjenja raskoraka između normativnog i stvarnog autor knjige koja je pred nama prateći aktuelnu sudsku praksu potrudila se da nas ne samo upozna sa zakonodavnim rešenjima zemalja u regionu u pogledu diskriminacije i mobinga već i da nam pokaže i prikaže rešenja Evropskog suda za ljudska prava i što je za praktičare veoma bitno primere iz domaće sudske prakse u preko sto obrazloženih sudskih odluka.
Osim diskriminacije kao posebne specifične nepravde u oblasti radnog prava posebna pažnja je posvećena mobingu kao specifičnom obliku diskriminacije tj. uznemiravanju i ponižavajućem postupanju koji ima za cilj da povredi dostojanstvo lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva.
Knjiga će pomoći stvaraocima i kreatorima prava u razmatranju problema sa teoretskog, zakonodavnog, sudskog i uporedno pravnog stanovišta; ali i u više od toga knjiga je namenjena najviše onima koji svakodnevno primenjuju ova pravila i to ne samo pravnicima, već i onima koji rukovode i staraju se da radni ambijent bude bez trvenja, nesuglasica, loših međusobnih odnosa, šikaniranja ili jednostavnije rečeno čuvanja dostojanstva na radu.

Format A5, obim 114 strana
Cena: 400,00 RSD
Cena sa popustom: 350,00 RSD*
*rasprodato

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Knjige od 200,00 din. do 300,00 din.

Najznačajnije novine u propisima o radu i po osnovu rada/2016
Zbornik radova

Novele Zakona o radu bile su brojne i obimne u meri koja bi opravdala donošenje potpuno novog zakona. Pošto se nisu “ohladile”, još uvek privlače pažnju kako onih čija prava, obaveze i odgovornosti uređuju, tako i onih koji novelirane odredbe primenjuju. To je i bio razlog da novelama pomenutog zakona ovaj zbornik posveti posebnu pažnju, ne zapostavljajući ni odredbe koje nisu menjane. Ovakav presede proizveo je radove o: pojmu, razlikama i vrstama radnog odnosa, ugovoru o radu i njegovim izmenama; zapošljavanju stranaca u Srbiji i građana Srbije u inostranstvu; radnom odnosu na određeno vreme, radnom vremenu, odmorima i odsustvima; zaštiti zaposlenih na radu; pravnom položaju uzbunjivača; zaradama, naknadama zarada i drugim primanjima zaposlenih; položaju zaposlenih kod poslodavca u likvidaciji; pravima zaposlenih pred Fondom solidarnosti; prestanku radnog odnosa i posledicama nezakonitog prestanka radnog odnosa; ovlašćenjima inspektora i rezultatitma Inspektorata rada; vansudskom rešavanju radnih sporova; ulozi Vrhovnog kasacionog suda u ujednačavanju sudske prakse u rešavanju radnih sporova; radnom veku i pravu na penziju (sa posebnim osvrtom na penzionisanje žena); izvršenju odluka u parnicama iz radnog odnosa.

Format A5, 320 strana
Cena: 350,00 RSD
Cena sa popustom: 300,00 RSD

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Otkrivanje i kažnjavanje zločina u Srbiji
Autori: Prof.dr Živojin Aleksić, doc. dr Ivan Joksić

Ova monografija predstavlja simbiozu materija iz oblasti policijske istorije, krivičnog, materijalnog i procesnog prava, penologije i srodnih naučnih disciplina. Rezultati do kojih su došlli su izloženi na koncizan, sistematičan, logičan i metodološki ispravan način, s namerom da opravdaju očekivanja i zahteve šire naučne i stručne javnosti.

Format B5, obim 184 strane
Cena: 300,00 RSD
Cena sa popustom: 250,00 RSD

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Novi propisi u Republici Srbiji/2015
Zbornik radova

Zbornik predstavlja stručno-naučnu analizu novih propisa u Republici Srbiji. Autori su se bavili skorije donetim zakonima, kao i najavama i očekivanim izmenama u pojedinim oblastima prava: postupanjem redovnih sudova nakon odluka Ustavnog suda donetih po ustavnoj žalbi; novom konceptu javne uprave sa posebnim osvrtom na najavljene novine u Zakonu o opštem upravnom postupku; primenom insituta sporazuma o priznanju u krivičnom i prekršajnom pravu; materijalno-pravnim novinama iz Zakona o izmenama i dopunama KZ; izmenama porodičnog zakonodavstva; izmenama i dopunama Zakona o vanpraničnom postupku; izmenama Zakona o javnom beležništvu; novinama u posredovanju u rešavanju sporova; izvršenjem i obezbeđenjemsudskih odluka; novim rešenjima u Zakonu o hipoteci.

Format A5, obim 280 strana
Cena: 300,00 RSD
Cena sa popustom: 250,00 RSD

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Novine i sporna pitanja u primeni Zakona o privatizaciji, stečaju i osiguranju/2015
Zbornik radova

Cilj zbornika je da se pravno argumentovano ukaže na moguća pravna rešenja spornih pravnih pitanja uočenih u praksi privrednih sudova tokom primene navedenih zakona. Iznalaženje takvih rešenja se temelji na aktuelnoj praksi Ustavnog suda i sudskoj praksi redovnih sudova. Ponuđena rešenja sadržana u referatima ovog zbornika siguran su put za pravno relevantno prevazilaženje u sudskoj praksi uočenih spornosti kojima se njihovi autori bave. Referati u zborniku se bave pravnim posledicama raskida ugovora o privatizaciji sa aspekta najnovijih odluka Ustavnog suda u kojima su zauzeta pravna stanovišta od neposrednog uticaja na pravne posledice raskida ovog ugovora. U tom kontekstu sagledana su i pitanja moguće odgovornosti države zbog nemogućnosti namirenja potraživanja usled restrukturiranja dužnika. Posebna grupa referata posvećena je razmatranju novih zakonskih rešenja u postupku stečaja, kao i njihovoj primeni u praksi. Tim povodom su analizirani i određeni novi pravni instituti stečaja i ukazano na aspekt praktičnog značaja njihove neposredne primene. Predmet autorske analize u oblasti stečaja su i najnovija sporna pravna pitanja uočena u sudskoj praksi privrednih sudova tokom sprovođenja stečajnog postupka. Aktuelnošću i predstojećom primenom novog Zakona o osiguranju, kao i predloženih rešenja u nacrtu novog Građanskog zakonika iz te oblasti, nametnuta je i potreba autorskog bavljenja tim pitanjima. Zato je posebna autorska pažnja usmerena na analizu položaja akcionarskog društva za osiguranje opredeljenog novim Zakonom, odnosno prikazu predloženih rešenja u Nacrtu građanskog zakonika za ugovor o osiguranju.

Format A5, obim 254 strane
Cena: 300,00 RSD
Cena sa popustom: 250,00 RSD.

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Novine u Zakonu o radu/2015
Zbornik radova

Zbornik je posvećen Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o radu koji je stupio na snagu 29. jula 2014. godine. Taj zakon sadrži najobimnije novele od svih kojima je Zakon o radu menjan i dopunjavan od njegovog usvajanja 2005. godine.
Zbornik ukazuje na ono što je menjano i šta još treba menjati u Zakonu o radu i pomaže u razumevanju novih, odnosno izmenjenih i dopunjenih propisa.
Radovi u ovom zborniku će doprineti pravilnoj primeni noveliranog Zakona o radu i opravdati očekivanja svih koji se bave upojedinjavanjem radnopravnih normi u njihovom dnevnom suočavanju sa izazovima i iskušenjima života.

Format A5, obim 215 strana
Cena: 250,00 RSD
Cena sa popustom: 200,00 RSD

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Nova zakonska rešenja/2014
Zbornik radova

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU utvrđuje ne samo obaveze koje se tiču prenošenja prava EU u domaći pravni poredak, već i zadatke koji se moraju sprovoditi kako bi se ispunili politički i ekonomski kriterijumi pristupanja EU. Ključnih prioriteta za sprovođenje ovog programa je „demokratija i vladavina prava“. Cilj ovog zbornika je da čitaoce upozna sa velikim brojem izmena postojećih i donošenja novih zakona i omogući im lakšu primenu.
Po mišljenju Redakcije, kompetentnost autora i aktuelnost odabranih tema privući će pažnju stručne javnosti i čitalaca ovog zbornika. On će sigurno pravazići neposrednu namenu da bude prateći deo savetovanja jer zapravao predstavlja analizu normativnog supstrata srbije u ovom periodu.

Format B5, obim 332 strane
Cena: 250,00 RSD
Cena sa popustom: 200,00 RSD

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Direktan pogled, sa strane
Autor: Prof. dr Zoran M. Ivošević

Vitez poziva, sudija, profesor dr Zoran Ivošević, uveren da predstoji ubrzana obnova društva, davno je obećao: „Iskreno se nadam da ovakve knjige više neću pisati.“ Ipak, u svojim kolumnama, on i dalje piše o onome kako sudi i čemu izriče presude u ime naroda, javno. On je sudija čija se presuda javno izriče i daleko čuje. Dosledno i uporno objašnjava šta može, kako može, šta nije i nikada neće biti „vladavina prava“, ma kako to izgledalo sa pozicije vlasti. Teško je razaznati pravu suštinu ove knjige. Da li je to zbirka sudskih presuda, moralno nepristajanje autora ili udžebenik za monitoring stvarnosti?

Format A5, obim 216 strana
Cena: 250,00 RSD
Cena sa popustom: 200,00 RSD

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Kriza i obnova radnog zakonodavstva/2014
Zbornik radova

Savetovanje „Kriza i obnova radnog zakonodavstva“, za razliku od ranijih savetovanja koja su bila posvećena primeni radnopravnh propisa, posvećeno je tim samim propisima, a oni su u stanju krize izazvane unutrašnjim, regionalnim i globalnim problemima, pa zahtevaju da budu revidirani, kako bi odoleli iskušenjima i postali kompatbilni zahtevima vremena. Zato se i ovaj zbornik radova tazlikuje od ranijih zbornika. Sledeći ovakav koncept savetovanja, zbornik Vam nudi dokaze o krizi radnog zakonodavstva i ideje koje bi mogle biti delotvorne u njegovoj obnovi.

Format A5, obim 215 strana
Cena: 250,00 RSD
Cena sa popustom: 200,00 RSD

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Džaba ste krečili
Autor: Prof. dr Zoran M. Ivošević

Ovo je knjiga čoveka koji nije samo pravnik, borac, sudija, nego i čovek koji pokazuje ljudsku dimenziju, a knjiga govori o njegovom traganju za idealnom vizijom prava, borbom i potragom za pravednim pravom. Svaki čitalac, bilo koje profesije, može se naći u ovom delu, pronaći zajednički put i ideje.

Format A5, obim 195 strana
Cena: 250,00 RSD
Cena sa popustom: 200,00 RSD

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Krivično delo nedozvoljene polne radnje
Autor: Mr Marko Milović

Krivično delo nedozvoljene polne radnje u našem krivičnom zakonodavstvu ne predstavlja specifičnost koja je u apsolutnom smislu vezana za naš pravni sistem, no delimično i jeste. Iz tog razloga dat je uporednopravni pregled kako bi se bar delimično sagledala odgovarajuća zakonska rešenja ove krivičnopravne norme u pojedinim državama.

Format A5, obim 180 strana
Cena: 250,00 RSD
Cena sa popustom: 200,00 RSD

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Knjige od 100,00 din. do 150,00 din.

Testament u starovjekovnom pravu
Autor: Prof. dr Savo D. Marković

Glavno dostignuće ove knjige je to što je sva materija koja govori o genezi ustanove testamenta u starovekovnim pravnim sistemima sistematizovana na jednom mestu.

Format A5, obim 147 strana
Cena: 200,00 RSD
Cena sa popustom: 150,00 RSD

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.

Muke s ustavom + Muke s ustavom II (komplet)
Autor: Prof. dr Zoran Ivošević

Format A5, prva knjiga: 159 strana; druga knjiga: 181 strana

Cena za komplet: 300,00 RSD
Cena sa popustom: 200,00 RSD

U obranom bostanu
Autor:  dr Zoran Ivošević

Format A5, obim 167 strana

Cena: 150,00 RSD
Cena sa popustom: 100,00 RSD

Smuti pa prospi
Autor: Zoran Ivošević

Format A5, obim 262 strane

Cena: 150,00 RSD
Cena sa popustom: 100,00 RSD

Privredna društva u svetlu aktuelnih izmena zakona/2012
Zbornik radova

Format A5, obim 215 strana

Cena: 200,00 RSD
Cena sa popustom: 150,00 RSD

Zaštita prava u oblasti rada/2013
Zbornik radova

Format A5, obim 355 strana

Cena: 200,00 RSD
Cena sa popustom: 150,00 RSD

Novine u zakonskim rešenjima/2013
Zbornik radova

Format A5, obim 331 strana

Cena: 200,00 RSD
Cena sa popustom: 150,00 RSD

Zaštita prava u oblasti rada/2012
Zbornik radova

Format A5, obim 331 strana

Cena: 200,00 RSD
Cena sa popustom: 150,00 RSD

Novine u građanskim postupcima/2012
Zbornik radova

Format A5, obim 296 strana

Cena: 200,00 RSD
Cena sa popustom: 150,00 RSD

Zaštita prava i podela nadležnosti/2011
Zbornik radova

Format A5, obim 251 strana

Cena: 200,00 RSD
Cena sa popustom: 150,00 RSD

Praktična primena novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima/2009
Zbornik radova

Format A5, obim 223 strane

Cena: 200,00 RSD
Cena sa popustom: 150,00 RSD

Rasprodata izdanja

Primena pojedinih instituta stečaja/2014
Zbornik radova

Tema ovog Zbornika radova su aktuelna sporna pitanja u domenu primene Zakona o stečaju. Ona su predstavljala profesionalni izazov za autore koji u svom svakodnevnom radu neposredno utiču na kreiranje pravnih stavova sudske prakse iz te oblasti. U tom kontekstu priređeni referati u ovom Zborniku se bave analizom spornih pravnih pitanja sa stanovišta profesionalnih iskustava nosilaca najviših pravosudnih fuknkcija. To je ujedno i pečat profesionalne autoritativnosti pravnih shvatanja iza kojih su stali autori referata.

Format A5, obim 192 strane
*RASPRODATO
Preuzmite besplatno knjigu u PDF-u, kliknite ovde

Pogledajte propise na našem sajtu, klik OVDE.


SVA IZDANJA MOŽETE PORUČITI ONLINE!

PORUČITE ODMAH >>>

Porudžbinu možete izvršiti i telefonom: 011/2623-879, 2182-163, ili na e-mail: sales@glosarijum.com.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se