Tag Archives for " minimalna zarada "

NEKA SPORNA PITANJA U RADNOPRAVNOJ PRAKSI – PROBLEM “TETKICA”

TEMA BROJA

RADNO PRAVO

UDK: 331.215.53(497.11)
COBISS.SR-ID 81052425

NEKA SPORNA PITANJA U RADNOPRAVNOJ PRAKSI – PROBLEM “TETKICA”
* Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji.

Rezime: Promena sudske prakse izaziva pravnu nesigurnost i slabi autoritet pravosuđa. U radu je najveća pažnja poklonjena analizi (i kritici) zaključka Vrhovnog kasacionog suda kojim je izmenjena praksa u vezi sa regresom i toplim obrokom u delu javnih službi, da li je minimalna zarada “institut” samo rada u opštem režimu ili se može ustanoviti i kolektivnim ugovorom u sektoru “plata”. U drugom delu dat je prikaz nekoliko stavova iz sudskih odluka sa kritičkim osvrtom.

Ključne reči: minimalna zarada, regres, topli obrok, konvencija MOR-a, javne službe, pravičnost.

Pravo na isplatu zarade i ostalih primanja po osnovu rada

USTAVNO PRAVO

Pravo na isplatu zarade i ostalih primanja po osnovu rada

Kada je poslodavac zaposlenom, sa kojim nije zaključio ugovor o radu, isplaćivao zaradu, u obavezi je da isplati i ostala primanja koja je dužan da obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade (uvećanu zaradu po osnovu prekovremenog rada, naknadu za ishranu u toku rada, naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora, doprinose za obavezno socijalno osiguranje na isplaćenu zaradu i td), jer propust poslodavca da sa zaposlenim zaključi ugovor o radu pre njegovog stupanja na rad i isplatom osnovne zarade u svemu je upodobljen radnom odnosu.

Zarada po osnovu smenskog rada

RADNO PRAVO

Zarada po osnovu smenskog rada

Kada je ugovorom o radu ugovoreno da se kroz osnovnu zaradu vrednuje i smenski rad, onda zaposleni ne može posebno potraživati uvećanu zaradu po tom osnovu, jer je smenski rad vrednovan u njegovoj osnovnoj zaradi.

Sadržina ugovora o radu i aneksa ugovora o radu

RADNO PRAVO

Sadržina ugovora o radu i aneksa ugovora o radu

Sadržina ugovora o radu, kao i sadržina aneksa ugovora o radu propisana je u zakonu, pa poslodavac nema autonomno pravo da sam menja, odnosno dodaje nove odredbe i sankcije u odnosu na zaposlenog, koje se razlikuju od onog što je propisano zakonom.

Uvećanje zarade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnih i vjerskih praznika

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Uvećanje zarade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnih i vjerskih praznika

Pravo na uvećanje zarade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnih i vjerskih praznika je pravo zaposlenog koje nije uslovljeno prethodnim donošenjem odluke poslodavca da će se raditi prekovremeno ili u dane državnih i vjerskih praznika.

Pravo zaposlenih u javnim službama na minimalnu zaradu

USTAVNO PRAVO

Pravo zaposlenih u javnim službama na minimalnu zaradu

Ustavnopravno je neprihvatljiv zaključak Apelacionog suda da zaposlenima u javnim službama ne pripada pravo na minimalnu zaradu, jer se radi o zaposlenima u javnoj službi na koje se kao lex specialis primenjuje Zakon o platama u državnim organima i javnim službama.