Tag Archives for " izmena ugovora o radu "

Postupak izmene ugovora o radu

RADNO PRAVO

Postupak izmene ugovora o radu

Obaveze poslodavca prilikom zaključivanja aneksa ugovora o radu sa zaposlenim su: pisana izrada ponude za zaključivanje aneksa, uz obavezu da zaposlenom u pisanom obliku dostavi i razloge za ponudu, da ostavi zaposlenom rok za izjašnjenje na ponudu koji ne može biti kraći od osam radnih dana, kao i da ga upozna sa pravnim posledicama koje mogu da nastanu odbijanjem ponude za zaključenje aneksa ugovora.