Tag Archives for " otkaz ugovora o radu "

DISKRIMINACIJA U SVETU RADA – OSVRT NA RIZIK DISKRIMINACIJE PRILIKOM UTVRĐIVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH

OGLEDI

RADNO PRAVO

UDK: 331.108.644.7
COBISS.SR-ID 141319177

DISKRIMINACIJA U SVETU RADA – OSVRT NA RIZIK DISKRIMINACIJE PRILIKOM UTVRĐIVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH
* Mina Kuzminac, master pravnica, studentkinja doktorskih akademskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Rezime: Rad se bavi pitanjem zabrane diskriminacije u svetu rada, sa posebnim fokusom na rizik diskriminacije prilikom utvrđivanja viška zaposlenih. Iako radno pravo počiva na načelu jednakosti i zabrane diskriminacije, diskriminacija i danas znatno oblikuje svet rada. U vezi sa navedenim, izuzetno je važno posmatrati i prestanak radnog odnosa na inicijativu poslodavca iz ugla zabrane diskriminacije. Naime, put od zabrane zloupotrebe prava na otkaz do koncepcije valjanih otkaznih razloga je bio dug i ne tako jednostavan, dok je regulisanje ovog pitanja uvelo i nedvosmislenu zabranu diskriminatornog otkaza. Ipak, usled postojanja raskoraka propisa i prakse, rizik diskriminacije prilikom prestanka radnog odnosa na inicijativu poslodavca i dalje postoji. U tom smislu, rizik diskriminacije postoji i kada je reč o prestanku radnog odnosa iz razloga koji su u vezi sa potrebama poslodavca, a posebno kada je reč o kolektivnom otpuštanju, odnosno utvrđivanju viška zaposlenih. Cilj rada je da ukaže na ovaj rizik, kroz analizu, kako pravnih garantija, na međunarodnom i nacionalnom nivou, tako i sudske prakse u Republici Srbiji.
Ključne reči: svet rada, diskriminacija, otkaz ugovora o radu, višak zaposlenih, sudska praksa.

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze učinjene prouzrokovanjem manjka

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze učinjene prouzrokovanjem manjka

Za postojanje povrede radne obaveze učinjene prouzrokovanjem manjka, mora se utvrditi pojedinačna odgovornost zaposlenog, kako je do manjka došlo i da li je tužilac odgovoran za tako nastalu štetu.

Otkaz ugovora o radu i aneks

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu i aneks

Zakon o radu ne sadrži odredbu o vremenskom roku u kome poslodavac mora doneti rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenom usled odbijanja zaposlenog da zaključi ponuđeni aneks ugovora o radu, ali otkaz ugovora o radu po isteku više od godinu i po dana od kada je zaposleni odbio da zaključi ponuđeni aneks ugovora o radu, nije u duhu Zakona o radu da su svi rokovi propisani u vezi ugovora o radu kratki.

Otkaz ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca na određenim poslovima

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca na određenim poslovima

Kada se određeni poslovi obavljaju od strane više izvršilaca u skladu sa postojećom sistematizacijom, smanjenje njihovog broja novom sistematizacijom i određivanje zaposlenog kome radni odnos prestaje mora da bude izvršeno na osnovu unapred određenih kriterijuma koji isključuju proizvoljnost, voluntarizam i diskriminaciju.

1 2 3 19