Tag Archives for " nezaonit ugovor o radnom angažovanju van radnog odnosa "

Rad po ugovoru o djelu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Rad po ugovoru o djelu
Ugovorom o djelu ne zasniva se radni odnos, već se uspostavlja rad bez radnog odnosa, zbog čega se ne može utvrditi postojanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, niti se poslodavac može obavezati da zaključi ugovor o radu.

Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

U slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa, zaposleni ima pravo na naknadu štete u vidu izgubljene zarade i na uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period u kome nije radio.

Otkaz ugovora o probnom radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o probnom radu

Poslodavac i zaposleni mogu u toku trajanja celog perioda probnog rada učiniti otkaz ugovora o radu sa otkaznim rokom od najmanje pet radnih dana.

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno Zakonu o radu, ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.

Uspostavljanje radnog odnosa po stupanju na rad na osnovu nezakonitog ugovora o radnom angažovanju van radnog odnosa

RADNO PRAVO

Uspostavljanje radnog odnosa po stupanju na rad na osnovu nezakonitog ugovora o radnom angažovanju van radnog odnosa

Pravna fikcija o uspostavljanju radnog odnosa na neodređeno vreme u smislu člana 32. stav 2. Zakona o radu može biti primenjena i kad lice stupa na rad po nezakonitom ugovoru o radnom angažovanju van radnog odnosa.