Category Archives for "07-08"

Krivičnopravne specifičnosti poreznih utaja BiH (I deo)

UDK:343.359.2(497.6)
336.225.68(497.6)

KRIVIČNOPRAVNE SPECIFIČNOSTI POREZNIH UTAJA BiH (I deo)
Damir Bilić, MA, Sarajevski kiseljak d. d, Bosna i Hercegovina.

Rezime: U ovom radu autor je usmjerio pažnju i interes na krivičnopravne specifičnosti poreza i porezne utaje uvažavajući krivičnopravni koncept odnosno zakonski opis krivičnog djela koji neposredno određuju objektivno-subjektivne elemente navedenog krivičnog djela. U ovom radu se artikuliše historijski osvrt na nastanak porezne utaje, uključujući njegovo pojmovno određenje, vrste i shvatanje u naučno-stručnoj literaturi kao i faktore etiološke prirode koji neposredno ili posredno utiču na nastanak. Također, autor je u rad inkorporirao i analizirao i fenomenološke aspekte odnosno pojavne oblike porezne utaje akcentirajući aktuelne i najčešće oblike i mogućnosti izbjegavanja poreskih obaveza u praksi. Shodno naprijed navedenom, izvršen je osvrt na porezni sistem Bosne i Hercegovine sa posebnim akcentom na krivičnopravnu prirodu krivičnih djela iz oblasti poreza, uvažavajući bitne krivičnopravne odrednice. Na kraju, autor je na osnovu sveobuhvatne kritičke analize krivičnopravne prirode porezne utaje i poreznog sistema Bosne i Hercegovine ukazao na određene anomalije koje kao takve egzistiraju u poreznom sistemu, te ukazao na opravdanu i svrsishodnu potrebu odgovarajućih intervencija u smislu preventivno-represivnog djelovanja u budućem periodu.

Ključne riječi: porez, porezna utaja, porezni sistem BiH.

“Zabrana zloupotrebe prava” u postupku vraćanja zaposlenog na rad

RADNO PRAVO

“Zabrana zloupotrebe prava” u postupku vraćanja zaposlenog na rad

U slučaju kada je poništeno rešenje o prestanku radnog odnosa i poslodavac obavezan da vrati zaposlenog na rad, nije dovoljno da poslodavac samo formalno donese odluku o vraćanju zaposlenog na rad i istog rasporedi na određene poslove i radne zadatke koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, već se mora voditi računa i o institutu “zabrane zloupotrebe prava”, koja postoji kada poslodavac u postupku vraćanja zaposlenog na rad ispoštuje formu, a ne i suštinu.

Zaštita podataka o ličnosti

UDK: 342.738

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
Sandra Paunović, sudija Upravnog suda.

Rezime: Pravo na zaštitu podataka o ličnosti predstavlja neodvojivi deo jednog šireg ličnog prava – prava na privatnost.
Ustavom RS zajemčena je zaštita podataka o ličnosti i određeno je da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuje zakonom, da je zabranjena i kažnjiva upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikupljeni, u skladu sa zakonom, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom, da svako ima pravo da bude obavešten o prikupljenim podacima o svojoj ličnosti, u skladu sa zakonom, i pravo na sudsku zaštitu zbog njihove zloupotrebe.
Pojam podatka o ličnosti definisan je Zakonom kao svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kome je izražena i na nosač informacije (papir, traka, film, elektronski medij i sl), po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun je informacija pohranjena, datum nastanka informacije, mesto pohranjivanja informacije, način saznavanja informacije (neposredno, putem slušanja, gledanja i sl, odnosno posredno, putem uvida u dokument u kojem je informacija sadržana i sl), ili bez obzira na drugo svojstvo informacije.
Da bi se vršila obrada podataka potreban je punovažan pristanak lica čiji se podaci prikupljaju, ovaj pristanak se može opozvati. Dozvoljena je obrada podataka bez pristanka da bi se ostvarili ili zaštitili životno važni interesi lica ili drugog lica, a posebno život, zdravlje i fizički integritet, u svrhu izvršenja obaveza određenih zakonom, aktom donetim u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim između lica i rukovaoca, kao i radi pripreme zaključenog ugovora, u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe i u drugim slučajevima određenim ovim zakonom, radi ostvarenja pretežno opravdanog interesa lica, rukovaoca ili korisnika.

Ključne reči: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, odnos Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih zakona, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, rukovaoci i obrada podataka, zaštita u upravnom sporu.

Uvođenje lokalne komunalne takse za držanje sredstava za igru

USTAVNO PRAVO

Uvođenje lokalne komunalne takse za držanje sredstava za igru

Takseni osnov za plaćanje lokalne komunalne takse za držanje sredstava za igru ne može se odnositi na sredstva koja su u funkciji priređivanja bilo koje vrste igara na sreću, već samo na ona sredstva koja služe za zabavne igre, na način kako ove igre definiše Zakon o igrama na sreću.

1 2 3 63