Category Archives for "07-08"

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige

UPRAVNO PRAVO

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost u poslovnim knjigama iskazuje po metodi fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama, je fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Agencijsko zapošljavanje

UDK: 331.53.07(497.11)

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Agencijsko zapošljavanje je nestandardni oblik zapošljavanja koji se zasniva na osnovu ugovora o radu zaključenog između agencije za privremeno zapošljavanje i ustupljenog zaposlenog ali tako da se rad ostvaruje kod poslodavca korisnika, u njegovoj organizaciji i pod njegovim neposrednim nadzorom. Zakonom o agencijskom zapošljavanju uređen je ovaj vid zapošljavanja.

Ključne reči: agencija za privremeno zapošljavanje, poslodavac, ustupljeni zaposleni, poslodavac korisnik, uporedni zaposleni, radni odnos, jednaki uslovi, radni odnos na određeno vreme, radni odnos na neodređeno vreme, fikcija radnog odnosa na neodređeno vreme, otkaz, ostvarivanje prava, bezbednost na radu, naknada štete, prava i dužnosti, nadzor i organizacija, radni zadaci.

Novčano obeštećenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

OBLIGACIONO PRAVO

Novčano obeštećenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

Kada je stečajni postupak pred Privrednim sudom trajao osam godina, a tužilac je potraživao neisplaćenu zaradu, i to isključivo krivicom i neblagovremenim radom stečajnog upravnika, tužilac ima pravo na novčanu naknadu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Ugovor o građenju – odstupanje od projekta građenja

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o građenju – odstupanje od projekta građenja

Za svako odstupanje od projekta građenja, odnosno ugovorenih radova, izvođač mora imati pismenu saglasnost naručioca, pri čemu izvođač ne može zahtevati povećanje ugovorene cene za one radove koje je izvršio bez takve pismene saglasnosti naručioca.

Prava zakupca u slučaju kada predmet zakupa ima nedostatke

OBLIGACIONO PRAVO

Prava zakupca u slučaju kada predmet zakupa ima nedostatke

Ako u času predaje zakupljena stvar ima neki nedostatak koji se ne može otkloniti, zakupac može raskinuti ugovor ili zahtevati sniženje zakupnine, a ukoliko stvar ima neki nedostatak koji se može otkloniti bez većih nezgoda za zakupca, a predaja stvari u određenom roku nije bila bitni sastojak ugovora, zakupac može zahtevati od zakupodavca ili otklanjanje nedostataka u primerenom roku ili sniženje zakupnine.

Oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava

UPRAVNO PRAVO

Oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na razmenu zemljišta kojom najmanje jedno pravno ili fizičko lice kome je poljoprivreda pretežna delatnost, odnosno zanimanje pribavlja poljoprivredno ili šumsko zemljište radi njegovog grupisanja.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i uzročna veza između propusta optuženog i nastupele zabranjene posledice

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i uzročna veza između propusta optuženog i nastupele zabranjene posledice

Za postojanje krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja neophodno je da postoji uzročna veza između propusta optuženog koji je svojom radnjom izazvao predmetnu saobraćajnu nezgodu i nastupanja smrti kod drugog učesnika u saobraćajnoj nezgodi sada pokojnog.

1 2 3 76