Category Archives for "07-08"

Prigovor radi ubrzanja izvršnog postupka koji sprovodi javni izvršitelj

USTAVNO PRAVO

Prigovor radi ubrzanja izvršnog postupka koji sprovodi javni izvršitelj

Pravo na prigovor radi ubrzanja izvršnog postupka ne može zavisiti od toga da li izvršenje sprovodi sud ili ga, umesto suda, sprovodi javni izvršitelj, jer faza sprovođenja izvršenja pred javnim izvršiteljem smatra se sastavnim delom izvršnog postupka tako da trajanje postupka pred javnim izvršiteljem može biti obuhvaćeno pravnim sredstvima iz Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Plate sa naknadom za minuli rad

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Plate sa naknadom za minuli rad

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je Vrhovni sud, suprotno konačno opredijeljenom tužbenom zahtjevu i odlukama nižestepenih sudova, izveo zaključak da je apelantkinja tražila uplatu doprinosa za samo jedan vremenski period, što je za posljedicu imalo da u konkretnom predmetu nije odlučeno o cjelokupnom tužbenom zahtjevu.

Zakon o pomilovanju

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o pomilovanju

To što osuđeni navodi da je neuka stranka i da ne zna da od dana odbijanja prethodne molbe za pomilovanje mora proći godinu dana da bi mogao da podnese novu molbu, ne dovodi u pitanje pravilnost zaključka prvostepenog suda da molbu treba odbaciti.

Smetanje državine

STVARNO PRAVO

Smetanje državine

Kada su tuženici radnicima tužioca, koji su došli radi vršenja doznake i obeležavanja stabala, saopštili bez uvreda, pretnji i fizičkog sukoba, da prestanu sa takvim radovima, jer se po njihovom zahtevu vodi upravni postupak radi vraćanja zemljišta, tada u radnjama tuženih nema akta smetanja državine.

NAKNADA ŠTETE LICU KOJE JE NEOPRAVDANO KAŽNJENO PREKRŠAJNIM NALOGOM ZA PREKRŠAJ

TEMA BROJA

PREKRŠAJNO PRAVO

UDK:340.142:347.513(497.11)
343.11
COBISS.SR-ID 70547721

NAKNADA ŠTETE LICU KOJE JE NEOPRAVDANO KAŽNJENO PREKRŠAJNIM NALOGOM
ZA PREKRŠAJ

* Dr Mirjana Martić, sudija i zamenik predsednika Prekr-šajnog suda u Beogradu i predsednik Izvršnog odeljenja
suda.

Rezime: Institut prekršajnog naloga uveden je u prekršajno pravo 2013. godine. On predstavlja izuzetak od
pravila da kaznu za prekršaj izriče prekršajni sud. Izdavalac prekršajnog naloga je organ uprave koji izriče
novčanu kaznu za prekršaj, a kažnjeno lice ima mogućnost da pokrene prekršajni postupak u roku od osam dana
od dana uručenja prekršajnog naloga i na taj način obezbedi sebi pravo da se o optužbi za prekršaj odluči pred
nezavisnim i nepristrasnim sudom.
Prekršajni nalozi uvedeni su za najlakše prekršaje za koje je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu. Korist od
prihvatanja odgovornosti za prekršaj na osnovu prekršajnog naloga je mogućnost da se u roku od osam dana od
dana uručenja uplati polovina izrečene novčane kazne, u kom slučaju se druga polovina oprašta. Međutim, ovaj
institut je ubrzo postao široko rasprostranjen u praksi, a po mišljenju autora, on je ujedno postao i način da se „na
mala vrata“ izdavaocima prekršajnih naloga – organima uprave „vrati“ nadležnost da kažnjavaju za prekršaje.
Prekršajne naloge izdaju organi uprave, ali na osnovu Zakona o prekršajima, zbog čega autor na početku rada
analizira njegovu pravnu prirodu sa aspekta upravnog i prekršajnog prava. U nastavku, autor sagledava pravni okvir
kojim je uređena oblast naknade štete neopravdano kažnjenom licu za prekršaj, tako što upoređuje rezultate ogleda
jezičkog i ciljnog tumačenja odredaba Zakona o prekršajima. Rezultati ogledne analize izloženi su u zaključnom
delu u kojem autor nastoji da odgovori na pitanje da li se lice kažnjeno za prekršaj prekršajnim nalogom može
kvalifikovati kao neopravdano kažnjeno lice i pod kojim uslovima.

Ključne reči: prekršajni nalog, naknada štete, prekršaj, neopravdano kažnjen, neosnovana osuda, ponavljanje
postupka.

Izuzeće sudije u postupku odlučivanja po molbi okrivljenog za puštanje na uslovni otpust

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Izuzeće sudije u postupku odlučivanja po molbi okrivljenog za puštanje na uslovni otpust

Zakonom predviđeni razlozi za obavezno izuzeće sudije primenjuju se i u postupku odlučivanja po molbi okrivljenog za puštanje na uslovni otpust sa izdržavanja kazne zatvora.

1 2 3 101