Tag Archives for " forma ugovora o radu "

Otkaz ugovora o probnom radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o probnom radu

Poslodavac i zaposleni mogu u toku trajanja celog perioda probnog rada učiniti otkaz ugovora o radu sa otkaznim rokom od najmanje pet radnih dana.

Sadržina ugovora o radu i aneksa ugovora o radu

RADNO PRAVO

Sadržina ugovora o radu i aneksa ugovora o radu

Sadržina ugovora o radu, kao i sadržina aneksa ugovora o radu propisana je u zakonu, pa poslodavac nema autonomno pravo da sam menja, odnosno dodaje nove odredbe i sankcije u odnosu na zaposlenog, koje se razlikuju od onog što je propisano zakonom.

Antinomije Zakona o radu

UDK: 349.22(497.11)
331.2(497.11)

ANTINOMIJE ZAKONA O RADU
Milan Ivošević, advokat.

Rezime: Tema ovog rada jesu pojedina rešenja koja Zakon o radu reguliše na način suprotan ili drugim odredbama istog tog zakona ili drugim imperativnim propisima Republike Srbije. Takođe, tema članka je i izbegavanje Zakona o radu da reguliše jedno od polja rada koje uvodi praksa, ali ga sam zakon “ne vidi“, iako su neke od radnih verzija izmena i dopuna Zakona o radu najavljivale takve odredbe. Suština je da se, još jedanput, ukaže na pojedine nelogičnosti koje zakon određuje kao i na neusklađenost između različitih zakona unutar istog pravnog sistema.

Ključne reči: Zakon o radu, forma ugovora o radu, pravna fikcija, zarada, naknada troškova, pojam zaposlenog, rad van radnog odnosa, iznajmljivanje radne snage.