Tag Archives for " zasnivanje radnog odnosa "

Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme bez zaključenog ugovora o radu

RADNO PRAVO

Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme bez zaključenog ugovora o radu

Ugovor o radu se zaključuje u pismenom obliku, pre stupanja zaposlenog na rad, a ako poslodavac omogući njegovo stupanje na rad a sa njim ne zaključi ugovor o radu smatra se da je zaposleni, danom stupanja na rad, zasnovao radni odnos na neodređeno vreme.

Faktički rad i zasnivanje radnog odnosa

RADNO PRAVO

Faktički rad i zasnivanje radnog odnosa

Faktički rad u kratkom vremenskom periodu od nekoliko dana, nema karakteristike radnog odnosa, da bi se primenila pravila iz Zakona o radu, kojim je propisana obaveza poslodavca da sa zaposlenim zaključi ugovor o radu, kao ni da ako to ne učini, smatraće se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.

Prijem u radni odnos u ustanovu obrazovanja i vaspitanja

RADNO PRAVO

Prijem u radni odnos u ustanovu obrazovanja i vaspitanja

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja izričito propisuje da se prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja vrši na osnovu konkursa, a bez konkursa ustanova može da primi u radni odnos lice na određeno vreme pod uslovima propisanim članom 132. stav 1. istog zakona.

Koji uslovi za zasnivanje radnog odnosa važe za ribočuvare?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Koji uslovi za zasnivanje radnog odnosa važe za ribočuvare?

Zakon o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/14) je opšti propis kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada i primenjuje se na sve zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije, ako zakonom nije drugačije određeno.