Tag Archives for " probni rad "

Probni rad

RADNO PRAVO

Probni rad

Poslodavac i zaposleni mogu za vreme probnog rada da otkažu ugovor o radu sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od pet radnih dana, a zaposlenom koji za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuću radnu i stručnu sposobnost prestaje radni odnos danom isteka roka određenog ugovorom o radu.

Zasnivanje radnog odnosa sa posebnim osvrtom na probni rad

UDK: 331.106
005.954.2

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PROBNI RAD
Maja Gluščević, diplomirani pravnik, advokatski pripravnik.

Rezime: Probni rad u Republici Srbiji predstavlja danas “vrstu rada” koja se često zloupotrebljava u praksi. Iako je Zakonom o radu predviđena zaštita radnika na probnom radu, svedoci smo mnogobrojnih zloupotreba od strane poslodavaca, kojima probni rad služi za iskorišćavanje radne snage, a da pritom radnicima ne obezbede zakonom zagarantovana prava dok se nalaze na probnom radu.

Ključne reči: ugovor o radu, radni odnos, probni rad, otkaz ugovora o radu, prava i obaveze zaposlenog i poslodavca na probnom radu, radna sposobnost, Zakon o radu.