Category Archives for "02"

Troškovi branioca u postupku pred većem za maloletnike

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Troškovi branioca u postupku pred većem za maloletnike

Branilac maloletnika koji je u završnoj reči na glavnom pretresu opredelio troškove krivičnog zastupanja maloletnika nema pravo na troškove zastupanja maloletnika na ročištu za objavljivanje odluke niti na ime pisanog zahteva, kada je odluka u postupku prema maloletnicima objavljena istog dana, odmah posle završetka glavnog pretresa.

Poništavanje glasanja na biračkom mestu

UPRAVNO PRAVO

Poništavanje glasanja na biračkom mestu

Okolnost da potvrde o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta za izbor odbornika, birača koji su glasali van biračkog mesta, koje nisu potpisane od poverenika biračkog odbora, ne predstavlja zakonom propisan osnov za poništavanje glasanja na biračkom mestu u okolnostima kada su iste potvrde potpisali birači na koje se odnose potvrde o biračkom pravu.

Nepostojanje uzoraka biološkog porekla na predmetima veštačenja i pitanje krivice

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Nepostojanje uzoraka biološkog porekla na predmetima veštačenja i pitanje krivice

Činjenica da na nekim pvc kesicama nisu pronađeni DNK tragovi okrivljenog ne ukazuje da on nije prodao opojnu drogu drugom okrivljenom.

Zaštita konkurencije – podnošenje tužbe u upravnom sporu protiv rešenja o izuzeću od zabrane restriktivnog sporazuma

UPRAVNO PRAVO

Zaštita konkurencije – podnošenje tužbe u upravnom sporu protiv rešenja o izuzeću od zabrane restriktivnog sporazuma

Za podnošenje tužbe u upravnom sporu protiv rešenja o izuzeću od zabrane restriktivnog sporazuma može biti legitimisan samo onaj učesnik na tržištu kome je osporenim aktom neposredno povređen konkurentski položaj na tržištu znatnim ograničavanjem, narušavanjem ili sprečavanjem konkurencije.

Plan generalne regulacije

USTAVNO PRAVO

Plan generalne regulacije

Ustavni sud nije nadležan da odlučuje o konkretnim urbanističkim i građevinskim rešenjima koja čine sadržaj Plana generalne regulacije, jer je provera opravdanosti planskih rešenja i provera usklađenosti Plana sa planovima višeg reda i Zakonom o planiranju i izgradnji poverena Komisiji za planove, kao stručnom telu koje se imenuje iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma.

1 2 3 103