Category Archives for "02"

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE
Pitanja i odgovori

U nekim katastarskim opštinama počela je s radom komisija za izlaganje podataka premera i katastarskog klasiranja zemljišta i utvrđivanja prava na nepokretnostima, koja izdaje izvode iz listova nepokretnosti s privremenim brojem. Da li se mogu, uz odgovarajuća upozorenja, overavati ugovori o prometu takvih nepokretnosti? Kako će RGZ postupati ako mu javni beležnici eventualno dostave predmetne ugovore?

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

UPRAVNO PRAVO

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

Za računanje roka od 24 časa za podnošenje prigovora na odluku o proglašenju izborne liste relevantan je dan kada je odluka koja se prigovorom osporava doneta, a ne dan kada je ta odluka objavljena, ili dostavljena kome od učesnika u izbornom postupku, ili dan eventualnog saznanja za donetu odluku.

1 2 3 81