Category Archives for "02"

Saslušanje već osuđenog lica na glavnom pretresu u postupku protiv drugog optuženog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Saslušanje već osuđenog lica na glavnom pretresu u postupku protiv drugog optuženog

Isključena je mogućnost saslušanja već osuđenog lica i njegovog suočenja sa optuženim prema kome je postupak u toku.

Donošenje odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine

USTAVNO PRAVO

Donošenje odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Skupština jedinice lokalne samouprave u obavezi je da pribavi mišljenje nadležnog ministarstva ne samo na predlog odluke kojom je utvrdila visinu naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, nego i na predlog odluke kojom menja visinu te naknade.

Prinudna naplata zatezne kamate na troškove parničnog postupka

USTAVNO PRAVO

Prinudna naplata zatezne kamate na troškove parničnog postupka

Zakon o izvršenju i obezbeđenju iz 2011. godine, ne predviđa mogućnost naplate zatezne kamate na troškove parničnog postupka ukoliko navedeno potraživanje nije dosuđeno izvršnom ispravom.

1 2 3 58