Tag Archives for " pravna zaštita "

Mere zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Mere zaštite od nasilja u porodici

Protiv člana porodice koji vrši nasilje, sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici kojim se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članovima porodice.

Doprinosi za socijalno osiguranje i sudska zaštita

RADNO PRAVO

Doprinosi za socijalno osiguranje i sudska zaštita

Sud je nadležan da u parničnom postupku odlučuje i o zahtevu zaposlenog lica da poslodavac uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje odgovarajućim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na to da li je takav zahtev jedini predmet spora.

Ugovor o zajmu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o zajmu

Visina zajma u uslovima visoke inflacije utvrđuje se prema valorizovanoj deviznoj vrednosti na dan presuđenja u dinarskoj protivvrednosti, sa kamatom od dana donošenja prvostepene odluke, odnosno veštačenja.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

UDK: 343.123.12

NAPAD NA SLUŽBENO LICE U VRŠENJU SLUŽBENE DUŽNOSTI
Ratomir Antonović, Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment “Konstantin Veliki” Univerziteta “Union Nikola Tesla”.

Rezime: Napadi na lica koja vrše službene dužnosti su danas sve češći i intenzivniji. Prisutni su pretežno na sportskim manifestacijama i javnim skupovima, gde se okuplja veći broj lica. Suštinsko pitanje u ovom istraživanju jeste ko se sve može smatrati službenim licem, da li postoji potreba za širenjem kruga ovih lica i kakvu pravnu zaštitu oni uživaju. Da li se službenim licem mogu smatrati sva ona lica koja vrše bilo koju dužnost od javnog i opšteg značaja i da li njihova zaštita treba u budućnosti da ima ekstenzivniji karakter. Analiziranjem najdrastičnijih slučajeva napada na službena lica, utvrđuje se koje službene radnje su najrizičnije i kojim službenim radnjama treba posvetiti posebnu pravnu zaštitu. Naposletku, daje se predlog koje je mere potrebno preduzeti s ciljem poboljšanja pravne zaštite službenih lica, sa predlogom ko sve, pored aktuelnog kruga lica treba da uživa pravnu zaštitu. Poseban akcenat se baca na napade na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnike bezbednosnih struktura, kao i na sve učestalije napade na lica koja vrše druge poslove od posebnog značaja za društvo, a koja još uvek nemaju status službenih lica.

Ključne reči: službeno lice, službena radnja, napad, pravna zaštita, status.

Pravni akti organa državne uprave

UDK: 342.924(497.11)

PRAVNI AKTI ORGANA DRŽAVNE UPRAVE
Radojka Marinković, sudija Upravnog suda.

Rezime: Ostvarivanje prava na sudsku zaštitu u upravnom sporu u okviru Ustavom Republike Srbije2) zajamčenog prava na pravično suđenje, usaglašenog sa pravom na pravično suđenje iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda,3) zahteva jasno definisanje pojma pravnog akta kao predmeta upravnog spora. U tom kontekstu, autor pored opštih izlaganja o vrsti i pravnoj prirodi akata koje donose organi državne uprave u obavljanju delatnosti radi koje su obrazovani, razmatra teoretska i zakonodavna rešenja koja se odnose na date pojmove, uz navođenje odgovarajućih primera iz sudske prakse.
Kroz prikaz osnovnih karakteristika pravnih akata koje organi državne uprave donose, dat je poseban paralelni prikaz sličnosti i razlika između navedenih akata, kao osnova zaključivanja o pravnoj prirodi, pravnoj zaštiti i uslovima za sudsku zaštitu u upravnom sporu.

Ključne reči: državna uprava, pravni akt, upravni akt, upravna stvar, pravna priroda, instrukcije, direktive, pravna zaštita, upravni spor.

Upravni akti i naredbodavni akti

UDK: 342.924:355.1(497.11)
342.924:351.74(497.11)

UPRAVNI AKTI I NAREDBODAVNI AKTI
Radojka Marinković, sudija Upravnog suda.

Rezime: Pored opštih izlaganja o pojmovnim određenjima upravnih i naredbodavnih akata, u referatu se razmatraju teorijska i zakonodavna rešenja koja se odnose na date pojmove, uz navođenje odgovarajućih primera iz sudske prakse.
U tom pravcu je obrađen prikaz osnovnih karakteristika upravnih akata i naredbodavnih akata, a posebna pažnja je posvećena paralelnom prikazu sličnosti i razlika između navedenih akata kroz date karakteristike, kao osnova zaključivanja o pravnoj prirodi, pravnoj zaštiti i uslovima za sudsku zaštitu u upravnom sporu.

Ključne reči: upravni akt, naredbodavni akt, upravna stvar, pravna priroda, pravna zaštita, upravni spor.