Tag Archives for " neuplaćivanje doprinosa "

Imovinskopravni zahtev

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Imovinskopravni zahtev

Ako je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja iz člana 163. KZ, postoji obaveza okrivljenog da oštećenom na ime imovinskopravnog zahteva isplati iznos od … po osnovu neplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Odlučivanje o tužbi za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o tužbi za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Parnični sudovi su nadležni da odlučuju o tužbi za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, bilo da se radi o samostalnom zahtevu ili o sporednom zahtevu koji je postavljen sa glavnim zahtevom koji se odnosi na isplatu zarade, naknadu zarade ili naknadu štete zbog izgubljene zarade.

Doprinosi za socijalno osiguranje i sudska zaštita

RADNO PRAVO

Doprinosi za socijalno osiguranje i sudska zaštita

Sud je nadležan da u parničnom postupku odlučuje i o zahtevu zaposlenog lica da poslodavac uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje odgovarajućim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na to da li je takav zahtev jedini predmet spora.

Poreska utaja i fiktivne, a ne falsifikovane fakture

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Poreska utaja i fiktivne, a ne falsifikovane fakture

Pravilno je prvostepeni sud utvrdio da u konkretnom slučaju nije bilo prometa robe i usluga, što čini fakture “fiktivnim”, a ne da su fakture falsifikovane, zbog čega nije dovedena u pitanje pravilnost zaključka prvostepenog suda da nikakvog prometa robe i usluga nije bilo.