Tag Archives for " premeštanje zaposlenog na drugo radno mesto "

Premeštaj zaposlenog na druge poslove

RADNO PRAVO

Premeštaj zaposlenog na druge poslove

Razlog za premeštaj zaposlenog na druge poslove mora biti uslovljen postojanjem određenih, zakonom propisanih i dopuštenih razloga, koji se u samoj ponudi za premeštaj moraju jasno navesti i obrazložiti.

Ponuda za zaključenje aneksa ugovora o radu radi premeštaja na drugo radno mesto

RADNO PRAVO

Ponuda za zaključenje aneksa ugovora o radu radi premeštaja na drugo radno mesto

U ponudi za zaključenje aneksa ugovora o radu radi premeštaja na drugo radno mesto, poslodavac je dužan da obrazloži koje su to promene u procesu organizacije rada dovele do toga da se tužiocu ponudi da zaključi aneks ugovora o radu radi premeštaja na drugo radno mesto.

Rad sa nepunim radnim vremenom

RADNO PRAVO

Rad sa nepunim radnim vremenom

Poslodavac ima mogućnost da zaposlenom koji je zasnovao radni odnos sa punim radnim vremenom ponudi rad sa nepunim radnim vremenom jedino kao meru zapošljavanja viška zaposlenih zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena.

Premeštaj zaposlenog na drugo radno mesto

RADNO PRAVO

Premeštaj zaposlenog na drugo radno mesto

Premeštanje zaposlenog na drugo radno mesto mora da bude rezultat stvarne i realne potrebe procesa i organizacije rada, a ponuda za zaključenje aneksa ugovora o radu mora da sadrži jasne razloge i uslove za premeštanje zaposlenog na drugo radno mesto.

Prestanak radnog odnosa državnom službeniku po sili zakona

RADNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa državnom službeniku po sili zakona

Državnom službeniku po sili zakona prestaje radni odnos ako je neraspoređen, a ne bude premešten na drugo radno mesto, narednog dana od proteka dva meseca od kad je postao neraspoređen.

Tehnološki višak

RADNO PRAVO

Tehnološki višak

Ako poslodavac otkaže ugovor o radu zaposlenom u slučaju iz člana 175. stav 5. Zakona o radu, poslodavac ne može na istim poslovima da zaposli drugo lice u roku od tri meseca od dana prestanka radnog odnosa.

Premeštanje zaposlenog na drugo radno mesto

RADNO PRAVO

Premeštanje zaposlenog na drugo radno mesto

Premeštanje zaposlenog na drugo radno mesto mora da bude rezultat stvarne i realne potrebe procesa i organizacije rada tuženog, a ponuda za zaključenje aneksa ugovora o radu mora da sadrži i te razloge, koji su uslovi za premeštanje zaposlenog na drugo radno msto.