Najpopularnija pravna izdanja u PDF formatu – 50% jeftinije!

Novine u izvršnom zakonodavstvu Srbije/2020
Zbornik radova

U vremenima koja nisu naklonjena ni stručnim skupovima ni knjizi, izdavačko preduzeće “Glosarijum” smoglo je snage da organizuje tradicionalno, jesenje, savetovanje koje prati i zbornik radova koji je pred nama.
Jednogodišnja primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju bila je globalni naziv skupa pa samim tim i ovog zbornika. U šest referata autori su dali svoje viđenje o spornim pitanjima u primeni sa sugestijama za eventualnu izmenu i dopunu zakonskog teksta.

Format A5, 140 strana.
Puna cena: 1.200,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 600,00 RSD / 5,00 EUR / 10,00 BAM

Primena propisa u oblasti rada/2020
Zbornik radova

Po Aristotelu, pravda je stožerna vrlina koja hoće da se svakom prizna ono što mu pripada - u jednakom postupanju sa jednakim stvarima (komutativna pravda), u nejednakom postupawu sa nejednakim stvarima srazmerno njihovoj nejednakosti (distributivna pravda), u postupanju prema drugome kao i prema sebi (etička pravda). Toj nadvremenskoj i nadzakonskoj vrlini teži svako demokratsko društvo, u nastojanju da stvarnost približi pravu, a pravo - pravdi. Zato se i suprotstavlja zloupotrebi prava, primenom normi protivno svrsi.
Toj vrlini teži i ovaj zbornik, jer hoće da ukaže na kvalitet primene propisa o radu u radnom odnosu i radu van radnog odnosa.

Format A5, 252 strane.
Puna cena: 1.500,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 750,00 RSD / 6,40 EUR / 12,50 BAM

"Zvocanje"
Autor: Zoran M. Ivošević

Ovo je deseta knjiga pravnika, sudije i profesora Zorana Ivoševića, u nizu, koji sadrži članke pisane konkretnim povodima, u publicističkom žanru, ali uvek iz pravničkog ugla. U jednoj političkoj kulturi koja je decenijama potcenjivala značaj prava za svakodnevni život i koja je shodno tome bila trpeljiva prema političkoj zloupotrebi zakona, prilozi ove vrste imaju značaj pravnog bukvara.
U knjizi ironičnog naslova „Zvocanje“ nalazi se poslednja dvogodišnja faza autorovog ogledanja sa najtežim primerima kršenja prava u Srbiji, primerima koji potiču od držalaca vlasti.
Kakva je onda korist od pravno-publicističkog aktivizma Zorana Ivoševića? Korist je i te kako velika. Za vreme autokratije, na osnovu ovakve vrste priloga - bolje znamo šta ne treba, a za vreme promena, ako do njih dođe – bolje ćemo znati šta treba. Da se ne ponovi vreme kada smo rušeći jednu diktaturu znali šta ne treba, a nismo znali šta treba kada su političke promene bile izvršene.

Format A5, 212 strana.
Puna cena: 600,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 300,00 RSD / 2,50 EUR / 5,00 BAM

Kafansko pravo i ostalo
Autori: Zoran R. Tomić, Nataša S. Petrović Tomić

Knjigu "Kafansko pravo i ostalo" autori su (kako sami u predgovoru kažu) pisali: "sporo, dugo i neujednačenim ritmom", ali i tako da bude "raznovrsna (...), analitička, ponekad samo 'uzbunjivački površna', mestimice čak šaljiva, pa cinična – ili, pretežno, vrlo ozbiljna", uz to "atraktivna i aktuelna", a svakako "kritička, opominjuća, gorka" (...) "zbog opstajućeg dugogodišnjeg očajnog, sve goreg stanja prava, pravne struke (i nauke), pravde i pravne sigurnosti, ali i morala i etike u Srbiji". Pisana je "teško, ali sa zadovoljstvom". – Sa ovako malo pravih reči niko bolje od autora ne bi predstavio i preporučio knjigu koju imate u rukama. Oni su pronicljivom opservacijom uočili, analizirali, sintetizovali i na atraktivan način prezentovali zapažanja koja će nam pomoći da bolje razumemo stvarnost i u njoj nađemo puteve prema boljem životu.

Format A5, 183 strane.
Puna cena: 600,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 300,00 RSD / 2,50 EUR / 5,00 BAM
*rasprodato izdanje, dostupan samo PDF format

Upravni postupak i upravni spor iz ugla sudske prakse/2019
Zbornik radova

Sudska praksa u našem pravnom sistemu, prema pravnoj teoriji, ne predstavlja izvor prava. No, i pored toga, sudska praksa ima izuzetan značaj u svim pravnim oblastima, a posebno u upravnom pravu. posebna pažnja je posvećena propisima koji su izazvali određene dileme u primeni, a koje su bile i morale biti razrešene u postupku ocene zakonitosti akata organa uprave pred Upravnim sudom.
Pojedine procesne odredbe zakona ne stvaraju dileme samo u praksi upravnih organa, već i u sudskoj praksi. U praksi Upravnog suda su se pojavila, kao sporna, pitanja vezana za priznavanje troškova upravnog spora, jer to pitanje nije uređeno u celini procesnim zakonom kojim je uređen upravni spor, već upućujućom normom na shodnu primenu drugog procesnog zakona – Zakona o parničnom postupku.
Iako u sudskoj praksi preovlađuju predmeti u kojima je primenjen ranije važeći Zakon o opštem upravnom postupku, novi Zakon o opštem upravnom postupku je primenjen u prilično velikom broju predmeta.Među njima su i predmeti u kojima je upravni spor pokrenut tužbom zbog ćutanja uprave.

Format A5, 240 strana.
Puna cena: 990,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 495,00 RSD / 4,20 EUR / 8,20 BAM

Problemi u sadržini radnopravnih propisa i njihovoj primeni/2019
Zbornik radova

Ovaj zbornik se bavi radnopravnim propisima i njihovoj primeni ali pre svega problemima u njihovoj primeni. Njih proizvodi praksa, koja je inventivnija i suptilnija od propisa, pa problemi iznenade i kad mislimo da ih nema.
U ovom zborniku posebna pažnja posvećena je između ostalog: problemima u primeni propisa o zasnivanju radnog odnosa, preobražaju radnog odnosa, radnom vremenu – odmoru, odsustvu, zaštiti na radu, zaradama, naknadi štete, disciplinskoj odgovornosti, udaljenju sa rada, prestanku radnog odnosa, rešavanju radnih sporova.

Format A5, 140 strana.
Puna cena: 990,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 495,00 RSD / 4,20 EUR / 8,20 BAM

KOMENTAR Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama  i jedinicama lokalne samouprave
Autor: Prof. dr Zoran Ivošević

Komentar Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave protkan je kristalno jasnim stavovima autora. Već na samom početku uočljiv je svima prepoznatljiv stil autora - kritički osvrt na tekst zakona, počev od naslova, preko predmeta uređivanja, pa nadalje. Sveprisutan je izrazito stručan komentar i objašnjenje svakog pojma koji se koristi u zakonu, a koji autor autentično i detaljno tumači, isključivo u smislu tog zakona. Autor je posebnu pažnju posvetio tumačenju pojmova “shodna i supsidijarna primena zakona”, što je od izuzetne važnosti za organe koji na osnovu ovlašćenja poslodavca odlučuju o pravima, dužnostima i odgovornosti zaposlenih, budući da pojedina pitanja nisu ovim zakonom posebno uređena, pa sam zakon upućuje na shodnu ili supsidijarnu primenu opštih propisa. Kada se u zakonu pominju novi pravni instituti, autor svestrano analizira svaki od njih kao da se baš u tom zakonu prvi put pojavljuju, što će umnogome olakšati razumevanje i primenu zakona veoma širokom krugu lica na koja se odnosi.

Format B5, obim 380 strana.
Puna cena: 1.390,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 695,00 RSD / 6,00 EUR / 11,50 BAM

Sporna pitanja u izvršnom postupku i u postupku veštačenja/2018
Zbornik radova

U okviru svojih redovnih aktivnosti u normativnoj delatnosti Ministarstvo pravde Republike Srbije najavilo je donošenje (novih ili izmenjenih) propisa iz oblasti izvršnog prava i veštačenja, to je razlog zašto se IP „Glosarijum“ opredelio da za svoje tradicionalno jesenje savetovanje 2018. godine na dnevni red stavi i teme iz oblasti izvršnog prava i veštačenja. Tematski svi pripremljeni referati prate strukturu savetovanja, a koncepcijski su postavljeni tako da će pokušati da daju odgovor na sporna pitanja iz prakse. Takođe savetovanje bi trebalo da doprinese evidentiranju onih normi koje bi trebalo zameniti ili potpuno inovirati.


Format A5, 180 strana.
Puna cena: 800,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 400,00 RSD / 3,40 EUR / 6,60 BAM

Zakon o privrednim društvima - nova zakonska rešenja i sporna pitanja/2018
Zbornik radova

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 44 od 8. 6. 2018. godine), izvršene su značajne izmene Zakona o privrednim društvima. Zakon o privrednim društvima uređuje, pored pravnog položaja privrednih društava (osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za privredna društva) i pravni položaj preduzetnika. Autori u svojim referatima će pokušati da daju odgovor na sporna pitanja iz prakse i ukažu na najznačajnije novine u ovom Zakonu.

Format A5, 156 strana.
Puna cena: 750,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 375,00 RSD / 3,20 EUR / 6,20 BAM

Zaštita prava službenika u upravnom sporu/2018
Zbornik radova

Sa uvođenjem službeničkog sistema u naš pravni poredak, zaštita prava službenika izlazi iz nadležnosti redovnih sudova i prelazi u nadležnost specijalizovanog, Upravnog suda, dok zaštita prava ostalih zaposlenih i dalje ostaje u nadležnosti redovnih sudova. Ostvarivanje i zaštita prava službenika u Republici Srbiji u osnovi uređeni posebnim zakonima u odnosu na Zakon o radu, i to Zakonom o državnim službenicima i Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, ali je ostavljena mogućnost da pojedina prava i dužnosti službenika u nekim oblastima budu uređena i drugim posebnim propisima, što je u brojnim zakonima i učinjeno.

Format A5, obim 212 strana.
Puna cena: 650,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 325,00 RSD / 2,80 EUR / 5,40 BAM

Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i o novinama u Zakonu o radu/2018
Zbornik radova

Zbornik radova se odnosi u manjoj meri na novele Zakona o radu iz 2017. godine a u znatno većem obimu na Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave iz 2016. sa novelama iz 2017. godine. Cilj ovog zbornika je da doprinose da se propisi o zaposlenima u pokrajinskim i lokalnim organima, službama i organizacijama ugrade u stvarnost.

Format A5, obim 228 strane
Puna cena: 790,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 395,00 RSD / 3,40 EUR / 6,60 BAM

Novi Zakon o opštem upravnom postupku/2017
Zbornik radova

Novi Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2016-dalje: Zakon), počinje da se primenjuje od 1. 6. 2017. godine, izuzev odredaba člana 9, 103. i 207. koje su u primeni od 8. 6. 2016. godine. Zakon o opštem upravnom postupku predstavlja osnovni zakon za postupanje u svim upravnim stvarima, s tim da se pojedina pitanja upravnog postupka mogu posebnim zakonima urediti ako je to u pojedinim oblastima neophodno, ako je takvo uređivanje u saglasnosti sa osnovnim načelima određenim ovim zakonom i ako se time ne smanjuje nivo zaštite prava i pravnih interesa stranaka zajemčenih ovim zakonom. Zbog toga je naročito važno da celokupna pravnička javnost bude upoznata sa pravilima postupka propisanim ovim zakonom.

Format A5, 188 strana.
Puna cena: 650,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 325,00 RSD / 2,80 EUR / 5,40 BAM

Primena propisa u javnoj upravi/2017
Zbornik radova

Započeti proces reforme javne uprave u Republici Srbiji ima za cilj unapređenje rada javne uprave u skladu sa principima Evropskog administrativnog prostora. Ključni principi reforme su: pouzdanost, predvidivost, pravna sigurnost, otvorenost, transparentnost upravnog sistema, unapređenje učešća građana i drugih društvenih subjekata u radu javne uprave, odgovornost rada organa javne uprave, efikasnost i delotvornost, decentralizacija, depolitizacija, profesionalizacija, racionalizacija i modernizacija. Za sprovođenje ovih principa neophodno je unapređenje zakonodavnog okvira u upravnom postupanju na opštem nivou i odgovarajuća obuka za profesionalni razvoj zaposlenih u javnoj upravi.

Format A5, obim 260 strana
Puna cena: 690,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 345,00 RSD / 3,00 EUR / 5,80 BAM

Radno pravo/2017
Zbornik radova

Ovaj zbornik sadrži radove iz sfere rada koja se odnose na opšte propise i njihovu primenu, ali i na posebne propise i njihovu primenu, odnosno na opšte propise i sporove o pravima zaposlenih povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa kao i na posebne propise i sporove o pravima zaposlenih u organima države, autonomne pokrajine i lokalne samouprave koji se tiču popune radnih mesta, zaštite prava i predstojeće normativne aktivnosti.

Format A5, obim 208 strana
Puna cena: 690,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 345,00 RSD / 3,00 EUR / 5,80 BAM

Komentar Zakona o zaštiti potrošača/2016
Autori: Dr Katarina Jovičić, Dr Vesna Dabetić-Trogrlić

Kako da najlakše ostvarite svoja prava?
*Zaštita, bezbednost i prava potrošača
*Nepoštena poslovna praksa
*Odgovornost za proizvode sa nedostatkom
*Potrošački prigovori/reklamacije i vansudsko rešavanje sporova

Zakon o zaštiti potrošača objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, br. 62/2014 i primenjuje se od 21. septembra 2014. godine, tri meseca od dana stupanja na snagu. Razloga za njegovo donošenje, samo četiri godine nakon usvajanja ranije zakona, bilo je više, a pre svega se nametnula potreba za potpunim implementiranjem pravnih tekovina Evropske unije u potrošačko pravo Republike Srbije kao veoma dinamičnu oblast prava koja se konstantno menja. Komentar Zakona o zaštiti potrošača ima za svrhu da materiju zaštite potrošača približi građanima i svim drugim zainteresovanim licima. Namenjen je prvenstveno potrošačima kojima može da pomogne da se otklone izvesne nedoumice i objasne odrešeni pojmovi. Pored toga, iskustva u primeni ranijeg zakona su ukazala na nužnost daljeg osnaženja institucionalnog okvira zaštite potrošačka, što se ogleda u jasnom odrešivanju nadležnosti državnih organa i nevladinog sektora, posebno udruženja i saveza za zaštitu potrošača u ovoj oblasti, kao i u podsticanju njihove međusobne saradnje i zajedničkog delovanja. Korisne infomacije u Komentaru mogu naći i oni koji primenjuju Zakon ili sprovode nadzor nad njegovom primenom, posebno zbog primera koji ilustruju najčešće ili karakteristične situacije u kojima se događaju povrede Zakona. Na kraju Komentara su dati prilozi u vidu obrazaca koje su trgovci dužni da vode prema Zakonu o zaštiti potrošača u postupku reklamacija potrošača. Autori ostaju u uverenju da će prvo izdanje Komentara Zakona o zaštiti potrošača zainteresovanima omogućiti da obnove, upotpune ili prodube svoje znanje o potrošačkom pravu u Republici Srbiji.

Format B5, obim 380 strana
Puna cena: 800,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 400,00 RSD / 3,40 EUR / 6,60 BAM

Veštačenje – građansko-pravni aspekt
Autori: Prof. dr Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić

U knjizi su obuhvaćeni gotovo svi sporni aspekti sa kojima se sudovi sreću prilikom utvrđivanja činjenica u parničnom, vanparničnom, izvršnom, stečajnom i drugim građansko-pravnim postupcima. Koncepcija knjige određena je kao stručno štivo, sa pratećom literaturom i primerima iz prakse, i namenjena je prevashodno veštacima, ali može poslužiti i drugim pravosudnim profesijama: sudijama, tužiocima, advokatima, javnim beležnicima, izvršiteljima, pravnicima u privredi i sl, kada imaju problem sa utvrđivanjem činjenica, procenama ili drugim pravnim situacijama u kojima je neophodna stručna pomoć kojom oni ili organ u kome rade ne raspolažu. Knjigu preporučujemo i za pripremanje pravosudnog ispita, ali i za durge oblike strčnog usavršavanja.

Format A5, obim 204 strane
Puna cena: 1.000,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 500,00 RSD / 4,30 EUR / 8,30 BAM

Poručivanje knjiga u PDF izdanju:

Kada popunite narudžbenicu (ispod) na dati mejl ćemo Vam proslediti predračun za plaćanje. Po izvršenoj uplati šaljemo Vam na mejl PDF izdanja koja ste odabrali.

Izdanja je moguće koristiti za lične i poslovne potrebe (kao pomoć u radu). Zabranjeno je neovlašćeno kopiranje, štampanje i prodaja izdanja. 

Porudžbenica knjiga u PDF-u
(Poručilac)
(Adresa poručioca)
(Na ovu e-mail adresu će Vam biti poslati svi detalji porudžbine, kao i PDF knjige po izvršenoj uplati.)
Način plaćanja: *
Želim da primam obaveštenja o popustima, akcijama i ponudama.
1. Novine u izvršnom zakonodavstvu Srbije/2020 Zbornik radova
2. Primena propisa u oblasti rada/2020 Zbornik radova
3. "Zvocanje" Autor: Zoran M. Ivošević
4. Kafansko pravo i ostalo Autori: Zoran R. Tomić, Nataša S. Petrović Tomić
5. Upravni postupak i upravni spor iz ugla sudske prakse/2019 Zbornik radova,
6. ​Problemi u sadržini radnopravnih propisa i njihovoj primeni/2019 Zbornik radova,
7. KOMENTAR Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave Autor: Prof. dr Zoran Ivošević,
8. Sporna pitanja u izvršnom postupku i u postupku veštačenja/2018 Zbornik radova,
9. Zakon o privrednim društvima - nova zakonska rešenja i sporna pitanja/2018 Zbornik radova,
10. ​Zaštita prava službenika u upravnom sporu/2018 Zbornik radova,
11. Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i o novinama u Zakonu o radu/2018 Zbornik radova,
12. Novi Zakon o opštem upravnom postupku/2017 Zbornik radova,
13. Primena propisa u javnoj upravi/2017 Zbornik radova,
14. Radno pravo/2017 Zbornik radova
15. Komentar Zakona o zaštiti potrošača/2016, Autori: Dr Katarina Jovičić, Dr Vesna Dabetić-Trogrlić
16. Veštačenje - građansko-pravni aspekt, Autori: Prof. dr Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se