Najpopularnija pravna izdanja u PDF formatu – 50% jeftinije!

​Upravni postupak i upravni spor iz ugla sudske prakse/2019
Zbornik radova

Sudska praksa u našem pravnom sistemu, prema pravnoj teoriji, ne predstavlja izvor prava. No, i pored toga, sudska praksa ima izuzetan značaj u svim pravnim oblastima, a posebno u upravnom pravu. posebna pažnja je posvećena propisima koji su izazvali određene dileme u primeni, a koje su bile i morale biti razrešene u postupku ocene zakonitosti akata organa uprave pred Upravnim sudom.
Pojedine procesne odredbe zakona ne stvaraju dileme samo u praksi upravnih organa, već i u sudskoj praksi. U praksi Upravnog suda su se pojavila, kao sporna, pitanja vezana za priznavanje troškova upravnog spora, jer to pitanje nije uređeno u celini procesnim zakonom kojim je uređen upravni spor, već upućujućom normom na shodnu primenu drugog procesnog zakona – Zakona o parničnom postupku.
Iako u sudskoj praksi preovlađuju predmeti u kojima je primenjen ranije važeći Zakon o opštem upravnom postupku, novi Zakon o opštem upravnom postupku je primenjen u prilično velikom broju predmeta.Među njima su i predmeti u kojima je upravni spor pokrenut tužbom zbog ćutanja uprave.

Format A5, 240 strana.
Puna cena: 1.250,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 625,00 RSD

​Problemi u sadržini radnopravnih propisa i njihovoj primeni/2019
Zbornik radova

Ovaj zbornik se bavi radnopravnim propisima i njihovoj primeni ali pre svega problemima u njihovoj primeni. Njih proizvodi praksa, koja je inventivnija i suptilnija od propisa, pa problemi iznenade i kad mislimo da ih nema.
U ovom zborniku posebna pažnja posvećena je između ostalog: problemima u primeni propisa o zasnivanju radnog odnosa, preobražaju radnog odnosa, radnom vremenu – odmoru, odsustvu, zaštiti na radu, zaradama, naknadi štete, disciplinskoj odgovornosti, udaljenju sa rada, prestanku radnog odnosa, rešavanju radnih sporova.

Format A5, 140 strana.
Puna cena: 1.000,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 500,00 RSD

KOMENTAR Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama  i jedinicama lokalne samouprave
Autor: Prof. dr Zoran Ivošević

Komentar Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave protkan je kristalno jasnim stavovima autora. Već na samom početku uočljiv je svima prepoznatljiv stil autora - kritički osvrt na tekst zakona, počev od naslova, preko predmeta uređivanja, pa nadalje. Sveprisutan je izrazito stručan komentar i objašnjenje svakog pojma koji se koristi u zakonu, a koji autor autentično i detaljno tumači, isključivo u smislu tog zakona. Autor je posebnu pažnju posvetio tumačenju pojmova “shodna i supsidijarna primena zakona”, što je od izuzetne važnosti za organe koji na osnovu ovlašćenja poslodavca odlučuju o pravima, dužnostima i odgovornosti zaposlenih, budući da pojedina pitanja nisu ovim zakonom posebno uređena, pa sam zakon upućuje na shodnu ili supsidijarnu primenu opštih propisa. Kada se u zakonu pominju novi pravni instituti, autor svestrano analizira svaki od njih kao da se baš u tom zakonu prvi put pojavljuju, što će umnogome olakšati razumevanje i primenu zakona veoma širokom krugu lica na koja se odnosi.

Format B5, obim 380 strana.
Puna cena: 1.540,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 770,00 RSD

Sporna pitanja u izvršnom postupku i u postupku veštačenja/2018
Zbornik radova

U okviru svojih redovnih aktivnosti u normativnoj delatnosti Ministarstvo pravde Republike Srbije najavilo je donošenje (novih ili izmenjenih) propisa iz oblasti izvršnog prava i veštačenja, to je razlog zašto se IP „Glosarijum“ opredelio da za svoje tradicionalno jesenje savetovanje 2018. godine na dnevni red stavi i teme iz oblasti izvršnog prava i veštačenja. Tematski svi pripremljeni referati prate strukturu savetovanja, a koncepcijski su postavljeni tako da će pokušati da daju odgovor na sporna pitanja iz prakse. Takođe savetovanje bi trebalo da doprinese evidentiranju onih normi koje bi trebalo zameniti ili potpuno inovirati.


Format A5, 180 strana.
Puna cena: 1.330,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 665,00 RSD

Zakon o privrednim društvima - nova zakonska rešenja i sporna pitanja/2018
Zbornik radova

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 44 od 8. 6. 2018. godine), izvršene su značajne izmene Zakona o privrednim društvima. Zakon o privrednim društvima uređuje, pored pravnog položaja privrednih društava (osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za privredna društva) i pravni položaj preduzetnika. Autori u svojim referatima će pokušati da daju odgovor na sporna pitanja iz prakse i ukažu na najznačajnije novine u ovom Zakonu.

Format A5, 156 strana.
Puna cena: 1.190,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 595,00 RSD

​Zaštita prava službenika u upravnom sporu/2018
Zbornik radova

Sa uvođenjem službeničkog sistema u naš pravni poredak, zaštita prava službenika izlazi iz nadležnosti redovnih sudova i prelazi u nadležnost specijalizovanog, Upravnog suda, dok zaštita prava ostalih zaposlenih i dalje ostaje u nadležnosti redovnih sudova. Ostvarivanje i zaštita prava službenika u Republici Srbiji u osnovi uređeni posebnim zakonima u odnosu na Zakon o radu, i to Zakonom o državnim službenicima i Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, ali je ostavljena mogućnost da pojedina prava i dužnosti službenika u nekim oblastima budu uređena i drugim posebnim propisima, što je u brojnim zakonima i učinjeno.

Format A5, obim 212 strana.
Puna cena: 910,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 455,00 RSD

Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i o novinama u Zakonu o radu/2018
Zbornik radova

Zbornik radova se odnosi u manjoj meri na novele Zakona o radu iz 2017. godine a u znatno većem obimu na Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave iz 2016. sa novelama iz 2017. godine. Cilj ovog zbornika je da doprinose da se propisi o zaposlenima u pokrajinskim i lokalnim organima, službama i organizacijama ugrade u stvarnost.

Format A5, obim 228 strane
Puna cena: 1.120,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 560,00 RSD

Novi Zakon o opštem upravnom postupku/2017
Zbornik radova

Novi Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2016-dalje: Zakon), počinje da se primenjuje od 1. 6. 2017. godine, izuzev odredaba člana 9, 103. i 207. koje su u primeni od 8. 6. 2016. godine. Zakon o opštem upravnom postupku predstavlja osnovni zakon za postupanje u svim upravnim stvarima, s tim da se pojedina pitanja upravnog postupka mogu posebnim zakonima urediti ako je to u pojedinim oblastima neophodno, ako je takvo uređivanje u saglasnosti sa osnovnim načelima određenim ovim zakonom i ako se time ne smanjuje nivo zaštite prava i pravnih interesa stranaka zajemčenih ovim zakonom. Zbog toga je naročito važno da celokupna pravnička javnost bude upoznata sa pravilima postupka propisanim ovim zakonom.

Format A5, 188 strana.
Puna cena: 800,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 400,00 RSD

Primena propisa u javnoj upravi/2017
Zbornik radova

Započeti proces reforme javne uprave u Republici Srbiji ima za cilj unapređenje rada javne uprave u skladu sa principima Evropskog administrativnog prostora. Ključni principi reforme su: pouzdanost, predvidivost, pravna sigurnost, otvorenost, transparentnost upravnog sistema, unapređenje učešća građana i drugih društvenih subjekata u radu javne uprave, odgovornost rada organa javne uprave, efikasnost i delotvornost, decentralizacija, depolitizacija, profesionalizacija, racionalizacija i modernizacija. Za sprovođenje ovih principa neophodno je unapređenje zakonodavnog okvira u upravnom postupanju na opštem nivou i odgovarajuća obuka za profesionalni razvoj zaposlenih u javnoj upravi.

Format A5, obim 260 strana
Puna cena: 850,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 425,00 RSD

Radno pravo/2017
Zbornik radova

Ovaj zbornik sadrži radove iz sfere rada koja se odnose na opšte propise i njihovu primenu, ali i na posebne propise i njihovu primenu, odnosno na opšte propise i sporove o pravima zaposlenih povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa kao i na posebne propise i sporove o pravima zaposlenih u organima države, autonomne pokrajine i lokalne samouprave koji se tiču popune radnih mesta, zaštite prava i predstojeće normativne aktivnosti.

Format A5, obim 208 strana
Puna cena: 875,00 RSD -> cena za PDF izdanje - 437,00 RSD

Poručivanje knjiga u PDF izdanju:

Porudžbenica knjiga u PDF-u
(Poručilac)
(Adresa poručioca)
(Na ovu e-mail adresu će Vam biti poslati svi detalji porudžbine, kao i PDF knjige po izvršenoj uplati.)
Način plaćanja: *
Želim da primam obaveštenja o popustima, akcijama i ponudama.
1. Upravni postupak i upravni spor iz ugla sudske prakse/2019 Zbornik radova,
2. ​Problemi u sadržini radnopravnih propisa i njihovoj primeni/2019 Zbornik radova,
3. KOMENTAR Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave Autor: Prof. dr Zoran Ivošević,
4. Sporna pitanja u izvršnom postupku i u postupku veštačenja/2018 Zbornik radova,
5. Zakon o privrednim društvima - nova zakonska rešenja i sporna pitanja/2018 Zbornik radova,
6. ​Zaštita prava službenika u upravnom sporu/2018 Zbornik radova,
7. Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i o novinama u Zakonu o radu/2018 Zbornik radova,
8. Novi Zakon o opštem upravnom postupku/2017 Zbornik radova,
9. Primena propisa u javnoj upravi/2017 Zbornik radova,
10. Radno pravo/2017 Zbornik radova,
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.