Category Archives for "2022"

Zapisnik o saslušanju osumnjičenog

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Zapisnik o saslušanju osumnjičenog

Zapisnik o saslušanju osumnjičenog sačinjen u smislu člana 289. stav 4. ZKP, ukoliko osumnjičeni nije upozoren i nije se izjasnio o prisustvu branioca, predstavlja u načelu nezakonit dokaz na kome se presuda ne može zasnivati.

Odbacivanje zahteva za sudsko odlučivanje o izdatom prekršajnom nalogu

PREKRŠAJNO PRAVO

Odbacivanje zahteva za sudsko odlučivanje o izdatom prekršajnom nalogu

Sud je dužan da rešenjem odbaci kao neblagovremen zahtev za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu, kada okrivljeni prekršajni nalog dostavi prekršajnom sudu po proteku roka od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga.

Odgovornost Republike Srbije za štetu nastalu zbog neizvršenja sudskih odluka

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost Republike Srbije za štetu nastalu zbog neizvršenja sudskih odluka

Republika Srbija odgovara za materijalnu štetu nastalu zbog potpunog ili delimičnog neizvršenja pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka.

Izdržavanje deteta smeštenog u hraniteljsku porodicu

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje deteta smeštenog u hraniteljsku porodicu

Kada se odlučuje o obavezi izdržavanja deteta smeštenog u hraniteljsku porodicu, potrebe deteta mogu da se utvrđuju prema iznosu koji se iz sredstava socijalne zaštite isplaćuje hranitelju na ime troškova izdržavanja, tako da bi roditelj u skladu sa svojim mogućnostima mogao da se obaveže da na ime svog doprinosa plaća deo tog iznosa.

VLADAVINA PRAVA – STVARNOST I IZAZOVI

TEMA BROJA

UDK: 340.131
COBISS.SR-ID 83369737

FILOZOFIJA PRAVA

VLADAVINA PRAVA – STVARNOST I IZAZOVI**

* Dr Marko Trajković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.
** Rad je rezultat istraživanja na projektu: „Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu“, koji finansira Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, u periodu 2021-2025. godine.

Rezime: Vladavina prava još od početka pominjanja postavlja pred pravne poretke pitanje svoje izvodljivosti. Zapravo, radi se o vrednosno-tehničkom pitanju kako doći do ostvarenja takvog ideala. Potreba za ovim idealom javlja se uvek kao želja da se izađe iz stanja bezakonja, samovlasti i voluntarizma. Potreba da se uspostavi sistem zasnovan na jednakom obavezivanju zakonom svih izazvana je baš nejednakim obavezivanjem koje predstavlja stvarnost pravnih poredaka. Ovakvo stvarno stanje protivi se idealu svake ljudske zajednice. Prelazi iz vladavine prava u diktaturu predstavljaju začarani krug. Prelazi iz vladavine prava u diktaturu su različiti.

Ključne reči: Pravo. Vladavina prava. Jednakost. Obaveznost norme. Diktatura.

EVOLUCIJA I INVOLUCIJA RUKOPISA

OGLEDI

PROCESNO PRAVO

UDK: 343.982.4:159.925.6
003.052
COBISS.SR-ID 83374857

EVOLUCIJA I INVOLUCIJA RUKOPISA

* Marko Jovanović, diplomirani pravnik, dugogodišnji saradnik na poslovima izrade grafoskopskih veštačenja.

Rezime: Sa pisanjem kao psihomotornom veštinom koja iziskuje sposobnost izvođenja kompleksnih pokreta ruke, šake i prstiju, čovek se upoznaje već u prvim godinama života da bi oko pete godine počeo proces ovladavanja ovom veštinom. Narednih nekoliko godina, u predškolskim i školskim ustanovama deca vežbaju i postepeno unapređuju sve elemente rukopisa a kroz savladavanje pokreta koji se koriste za pisanje linija, delova slova i kasnije celih slova i reči.
Oko desete godine života pokreti postaju sigurniji i skladniji a primetna je pojava individualnih karakteristika rukopisa dok oko petnaeste godine sazrevanje rukopisa dostiže vrhunac koji manjeviše ostaje nepromenjen do šezdesetih godina čoveka. U ovom dobu, kao posledica opšteg starenja organizma, i njegovog uticaja na psihomotorne funkcije, javljaju se involutivne promene na rukopisu (odsustvo fine motorike, pad automatizacije rukopisa) koje sa godinama skriptora postaju sve izraženije a od uticaja su za identifikaciju spornih potpisa i rukopisa.

Ključne reči: odrastanje, učenje, pisanje, rukopis, starenje, skriptor, grafoskopsko veštačenje, sudski postupak.

Nezakonit navod KV veća

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Nezakonit navod KV veća

Krivično vanpraspravno veće nije ovlašćeno da prilikom ukidanja pritvora ceni da li postoji opravdana sumnja da je izvršeno krivično delo.

Uslovi za sticanje zvanja nastavnika na visokoškolskoj ustanovi

USTAVNO PRAVO

Uslovi za sticanje zvanja nastavnika na visokoškolskoj ustanovi

Statutom visokoškolske ustanove ne može se propisati da lice kome je po donošenju konačne odluke izrečena mera javne osude za povredu Kodeksa profesionalne etike ne može steći zvanje nastavnika.

Mera bezbednosti zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti

Nije odlučeno o zahtevu osuđenog za brisanje mere bezbednosti zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti kada je prvostepeni sud odlučujući po molbi usvojio molbu osuđenog i doneo rešenje kojim je utvrdio prestanak mere bezbednosti zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti koja je osuđenom izrečena predmetnom presudom, dok o zahtevu za brisanje navedene mere iz krivične evidencije nije odlučio.

1 2 3 101