Tag Archives for " prestanak radnog odnosa "

Transformacija ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Transformacija ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Pravila koja se odnose na transformaciju ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, predviđena Zakonom o radu, ne mogu se primijeniti na državne službenike i namještenike.

Prestanak radnog odnosa zbog prestanka rada poslovne jedinice

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Prestanak radnog odnosa zbog prestanka rada poslovne jedinice

Prestankom rada poslovne jedinice stranog pravnog lica i brisanjem iste iz CRPS-a, prestala je potreba za radom zaposlenih u poslovnoj jedinici, pa su se stekli uslovi i za prestanak radnog odnosa u skladu sa odredbom člana 139. stav 1. tačka 6. Zakona o radu.

Isplata neisplaćene zarade u slučaju prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Isplata neisplaćene zarade u slučaju prestanka radnog odnosa

Poslodavac je dužan da zaposlenom u slučaju prestanka radnog odnosa isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarada i druga primanja koje je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Prestanak radnog odnosa zbog neopravdanog izostanka sa posla

RADNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa zbog neopravdanog izostanka sa posla

Da bi bio zakonit otkaz ugovora o radu zbog neopravdanog izostanka sa posla, neophodno je da radnik objektivno ima saznanje da izostajanje s posla vodi prestanku radnog odnosa i da svojim postupanjem ispolji volju za nastupanje te posledice.

Obaveza poslodavca da zaposlenom isplati neisplaćene zarade u slučaju prestanka radnog odnosa

USTAVNO PRAVO

Obaveza poslodavca da zaposlenom isplati neisplaćene zarade u slučaju prestanka radnog odnosa

Odredba člana 186. Zakona o radu, kojom je utvrđena obaveza poslodavca da zaposlenom isplati neisplaćene zarade u slučaju prestanka radnog odnosa, je imperativnog karaktera i ne može biti predmet sporazumevanja između poslodavca i zaposlenog u smislu da se zaposleni može odreći prava na isplatu neisplaćene zarade i drugih primanja koja je ostvario do dana prestanka radnog odnosa.