Tag Archives for " prestanak radnog odnosa "

Sporazum o prestanku radnog odnosa

RADNO PRAVO

Sporazum o prestanku radnog odnosa

Sporazum o prestanku radnog odnosa zaključen je kada poslodavac i zaposleni postignu saglasnost o prestanku radnog odnosa i u pogledu ostalih pitanja koja su od značaja za prestanak radnog odnosa (dan prekida rada, isplata neisplaćenih zarada i drugih primanja po osnovu rada, prava u pogledu neiskorišćenog godišnjeg odmora i dr).

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa utvrđuje se u visini izgubljene zarade koja u sebi sadrži pripadajuće poreze i doprinose u skladu sa zakonom, u koju ne ulazi naknada za ishranu u toku rada, regres za korišćenje godišnjeg odmora, bonus, nagrade i druga primanja po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca.

Prestanak radnog odnosa državnom službeniku po sili zakona

RADNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa državnom službeniku po sili zakona

Državnom službeniku po sili zakona prestaje radni odnos ako je neraspoređen, a ne bude premešten na drugo radno mesto, narednog dana od proteka dva meseca od kad je postao neraspoređen.

Prestanak radnog odnosa nastavniku zbog odbijanja da se podvrgne sistematskom lekarskom pregledu

RADNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa nastavniku zbog odbijanja da se podvrgne sistematskom lekarskom pregledu

Nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku prestaje radni odnos ako u toku radnog odnosa odbije da se podvrgne sistematskom lekarskom pregledu.

Sudska zaštita zaposlenih u sistemu obrazovanja i vaspitanja

RADNO PRAVO

Sudska zaštita zaposlenih u sistemu obrazovanja i vaspitanja

U radnom sporu zaposlenih u sistemu obrazovanja i vaspitanja, predmet tužbenog zahteva moraju biti i prvostepena i drugostepena odluka čijim donošenjem prvostepena odluka stiče konačnost.

Transformacija ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Transformacija ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Pravila koja se odnose na transformaciju ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, predviđena Zakonom o radu, ne mogu se primijeniti na državne službenike i namještenike.

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu prava iz radnog odnosa

RADNO PRAVO

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu prava iz radnog odnosa

Rok za podnošenje tužbe radi zaštite prava iz radnog odnosa, primenjuje se i u slučaju kada je zaposlenom prestao radni odnos zbog nastupanja pravnih posledica otvaranja stečaja nad poslodavcem.

Prestanak radnog odnosa zbog prestanka rada poslovne jedinice

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Prestanak radnog odnosa zbog prestanka rada poslovne jedinice

Prestankom rada poslovne jedinice stranog pravnog lica i brisanjem iste iz CRPS-a, prestala je potreba za radom zaposlenih u poslovnoj jedinici, pa su se stekli uslovi i za prestanak radnog odnosa u skladu sa odredbom člana 139. stav 1. tačka 6. Zakona o radu.