Tag Archives for " prestanak radnog odnosa "

Isplata neisplaćene zarade u slučaju prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Isplata neisplaćene zarade u slučaju prestanka radnog odnosa

Poslodavac je dužan da zaposlenom u slučaju prestanka radnog odnosa isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarada i druga primanja koje je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Prestanak radnog odnosa zbog neopravdanog izostanka sa posla

RADNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa zbog neopravdanog izostanka sa posla

Da bi bio zakonit otkaz ugovora o radu zbog neopravdanog izostanka sa posla, neophodno je da radnik objektivno ima saznanje da izostajanje s posla vodi prestanku radnog odnosa i da svojim postupanjem ispolji volju za nastupanje te posledice.

Obaveza poslodavca da zaposlenom isplati neisplaćene zarade u slučaju prestanka radnog odnosa

USTAVNO PRAVO

Obaveza poslodavca da zaposlenom isplati neisplaćene zarade u slučaju prestanka radnog odnosa

Odredba člana 186. Zakona o radu, kojom je utvrđena obaveza poslodavca da zaposlenom isplati neisplaćene zarade u slučaju prestanka radnog odnosa, je imperativnog karaktera i ne može biti predmet sporazumevanja između poslodavca i zaposlenog u smislu da se zaposleni može odreći prava na isplatu neisplaćene zarade i drugih primanja koja je ostvario do dana prestanka radnog odnosa.

Sporazumni prestanak radnog odnosa u sudskoj praksi

UDK: 331.106.44/.46

SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA U SUDSKOJ PRAKSI
Prof. dr Velisav Marković, vanredni profesor Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija iz Valjeva, Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Rezime: Jedan od osnova prestanka radnog odnosa zaposlenom je i na osnovu pisanog sporazuma između zaposlenog i poslodavca. Pre potpisivanja sporazuma, poslodavac je dužan da zaposlenog pisanim putem obavesti o posledicama do kojih dolazi u ostvarivanju prava za slučaj nezaposlenosti. Volje poslodavca i zaposlenog pri zaključenju sporazuma o prestanku radnog odnosa moraju biti podudarne, slobodne, jasne, nedvosmislene i bez mana.
Iako, na prvi poged, izgleda da se radi o jednostavnom pravnom institutu u primeni propisa u praksi mogu se javiti brojne nedoumice i sporne situacije. U radu autor analizira sudsku praksu u opštem režimu radnih odnosa, uočava moguće sporne situacije i daje predloge rešenja.

Ključne reči: prestanak radnog odnosa, sporazumni prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu.

Prestanak radnog odnosa licu koje je raspoređeno na radno mesto u kabinetu ministra

UPRAVNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa licu koje je raspoređeno na radno mesto u kabinetu ministra

Zakonom o državnim službenicima nije propisano da licu zaposlenom na neodređeno vreme, a koje je raspoređeno na radno mesto u kabinetu ministra, može prestati radni odnos po prestanku funkcije ministra, odnosno da lice menja status zaposlenog na neodređeno vreme u status zaposlenog na određeno vreme u zavisnosti od toga da li je ministru prestala funkcija.

Nemogućnost pobijanja pravosnažnog rješenja o prestanku radnog odnosa zasnovanog na određeno vrijeme

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Nemogućnost pobijanja pravosnažnog rješenja o prestanku radnog odnosa zasnovanog na određeno vrijeme

Nastupanjem pravosnažnosti rješenja o prestanku radnog odnosa zasnovanog na određeno vrijeme zaposlenom je radni odnos prestao konačno i trajno i zaposleni je izgubio ne samo pravo da pobija to rjšenje sudskim putem, već i da traži preobražaj radnog odnosa sa određenog u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Prestanak radnog odnosa po osnovu prestanka potrebe za radom zaposlenog u sudskoj praksi

UDK: 349.22:331.106.44
005.956.2:347.447.84

PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO OSNOVU PRESTANKA POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG U SUDSKOJ PRAKSI
Dr Velisav Marković, vanredni profesor, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija iz Valjeva, Univerzitet Singidunum.

Rezime: Poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla.
Prilikom otkaza ugovora o radu poslodavac mora pravilno definisati osnov otkaza a zatim i zakonito sprovesti postupak davanja otkaza.
U cilju zakonitog postupanja poslodavaca i otklanjanja pravne neizvesnosti pri primeni propisa autor analizira sudsku praksu u primeni ovog instituta u opštem režimu radnih odnosa, uočava moguće sporne situacije i daje predlog rešenja.

Ključne reči: prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu, prestanak potrebe za radom, tehnološki višak, sudska praksa.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.