Tag Archives for " doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje "

Doprinosi za socijalno osiguranje i sudska zaštita

RADNO PRAVO

Doprinosi za socijalno osiguranje i sudska zaštita

Sud je nadležan da u parničnom postupku odlučuje i o zahtevu zaposlenog lica da poslodavac uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje odgovarajućim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na to da li je takav zahtev jedini predmet spora.

Odlučivanje o zahtevu za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o zahtevu za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Ustavnopravno je neprihvatljivo odbijanje redovnih sudova da postupaju u sporovima o pravima iz radnog odnosa, među koje spada i postupanje po zahtevu za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, bilo da je to samostalan zahtev ili istaknut zajedno sa zahtevom za isplatu zarade.

Uplata doprinosa po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, za ranije isplaćene novčane iznose za slučaj nezaposlenosti

RADNO PRAVO

Uplata doprinosa po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, za ranije isplaćene novčane iznose za slučaj nezaposlenosti

Kada je tuženik Nacionalna služba za zapošljavanje isplatila tužiocu naknadu za slučaj nezaposlenosti na osnovu pravnosnažne presude, to tužilac ima pravo i pravni interes za podnošenje tužbe kojom će se tuženik obavezati da izvrši uplatu doprinosa duga po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja.

Nadležnost višeg suda da postupa u sporovima o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

USTAVNO PRAVO

Nadležnost višeg suda da postupa u sporovima o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Viši sud je nadležan da postupa po tužbenom zahtevu da se obaveže tužena Nacionalna služba za zapošljavanje da izvrši svoju zakonsku obavezu tako što će Republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja uplatiti za tužioca određeni novčani iznos na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, a po osnovu ostvarene naknade za vreme privremene nezaposlenosti.