Category Archives for "Sudska praksa: Crne Gore"

Prestanak radnog odnosa na određeno vrijeme

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Prestanak radnog odnosa na određeno vrijeme

Radni odnos na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koji je zasnovan, a odluka o prestanku radnog odnosa ima deklaratoran karakter, jer se odlukom samo konstatuje prestanak radnog odnosa budući da je nastupila činjenica za koju zakon vezuje ovu posledicu.

Naknada štete po osnovu izgubljene zarade zbog potpune nesposobnosti za rad

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Naknada štete po osnovu izgubljene zarade zbog potpune nesposobnosti za rad

Naknada štete po osnovu izgubljene zarade zbog potpune nesposobnosti za rad ima se obračunati isključivo prema iznosu prosječne neto zarade koju bi oštećeni ostvarivao u struci za koju je osposobljen, bez umanjenja po osnovu naknade za tjelesno oštećenje.

Ugovor o građenju – saglasnost naručioca za izvođenje naknadnih radova

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Ugovor o građenju – saglasnost naručioca za izvođenje naknadnih radova

Listovi građevinske knjige potpisani od strane nadzornog organa ne smatraju se saglasnošću naručioca za izvođenje radova mimo ugovorenih, jer nadzorni organ je ovlašćen za kontrolu radova izvođača, kao i rok završetka radova, ali nema ovlašćenja da ugovara obaveze u ime i za račun investitora.

Izbor kandidata kada su propisana dva nivoa školske spreme za određeno radno mjesto

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Izbor kandidata kada su propisana dva nivoa školske spreme za određeno radno mjesto

Propisivanje dva nivoa školske spreme za određeno radno mjesto podrazumijeva da se na oglas mogu prijaviti lica koja imaju neki od predviđenih nivoa školske spreme, ali u situaciji kada se na oglas prijavi lice sa višim nivoom školske spreme, diskreciono pravo ne podrazumijeva izbor lica sa nižim nivoom školske spreme.

Pravo na naknadu štete po osnovu osiguranja od autoodgovornosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo na naknadu štete po osnovu osiguranja od autoodgovornosti

Pravo na naknadu štete po osnovu osiguranja od autoodgovornosti nema vlasnik, suvlasnik i svaki drugi korisnik motornog vozila čijom je upotrebom pričinjena šteta, odnosno ovlašćeni držalac motornog vozila za slučaj štete na stvarima.

Refundacija isplaćene naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Refundacija isplaćene naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Fond za zdravstveno osiguranje refundira poslodavcu isplaćenu naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad do iznosa koji ne može biti veći od jedne prosječne zarade zaposlenih u Crnoj Gori u prethodnoj godini, po podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Pravo koje spriječava izvršenje

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo koje spriječava izvršenje

Kupac koji drži stvar na osnovu punovažnog pravnog osnova, koji je podoban za sticanje prava svojine, i koji je savjestan, ima svojinsku državinu, koje pravo spriječava izvršenje, jer savjesni svojinski držalac ima najširu faktičku vlast na stvari, koja po obimu odgovara sadržini prava svojine.

1 2 3 17