Category Archives for "Sudska praksa: Crne Gore"

Pravo na naknadu zarade po osnovu privremene spriječenosti za rad

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo na naknadu zarade po osnovu privremene spriječenosti za rad
Za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, osiguranik mora da ima staž osiguranja u obaveznom zdravstvenom osiguranju u trajanju od najmanje dva mjeseca bez prekida ili četiri mjeseca sa prekidima u poslednjih 12 mjeseci prije početka korišćenja tog prava.

Transformacija ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Transformacija ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Pravila koja se odnose na transformaciju ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, predviđena Zakonom o radu, ne mogu se primijeniti na državne službenike i namještenike.

Zabrana otkaza ugovora o radu ženi koja koristi pravo na porodiljsko odsustvo

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zabrana otkaza ugovora o radu ženi koja koristi pravo na porodiljsko odsustvo

Odredba člana 108. stav 4. Zakona o radu, o zabrani otkaza ugovora o radu, odnosi se na zaposlene žene koje su zaključile ugovor o radu na određeno vrijeme, a koje koriste pravo na porodiljsko odsustvo, a ne i na žene koje se nalaze na trudničkom bolovanju.

Refundacija sredstava po osnovu isplaćene naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

Refundacija sredstava po osnovu isplaćene naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

Poslodavac ima pravo na refundaciju sredstava po osnovu isplaćene naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo, a visina sredstava koja se refundiraju zavisi od dužine radnog odnosa koji je zaposleni neprekidno ostvario kod poslodavca koji podnosi zahtjev za refundaciju.

Zastarjelost potraživanja za isporučenu električnu energiju prema nelegalnom potrošaču električne energije

Zastarjelost potraživanja za isporučenu električnu energiju prema nelegalnom potrošaču električne energije

Potraživanje za isporučenu električnu energiju prema nelegalnom potrošaču električne energije zastarijeva u roku od deset godina.

1 2 3 21