Category Archives for "Sudska praksa: Crne Gore"

Prestanak radnog odnosa zbog prestanka rada poslovne jedinice

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Prestanak radnog odnosa zbog prestanka rada poslovne jedinice

Prestankom rada poslovne jedinice stranog pravnog lica i brisanjem iste iz CRPS-a, prestala je potreba za radom zaposlenih u poslovnoj jedinici, pa su se stekli uslovi i za prestanak radnog odnosa u skladu sa odredbom člana 139. stav 1. tačka 6. Zakona o radu.

Zajednička imovina bračnih, odnosno vanbračnih supružnika

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zajednička imovina bračnih, odnosno vanbračnih supružnika

U situaciji kada bračna, odnosno vanbračna zajednica traje i kada su odnosi supružnika skladni, pa jedan od njih raspolaže nepokretnostima koje su u katastru upisane na njega, smatraće se da to čini uz saglasnost drugog bračnog, odnosno vanbračnog druga.

1 2 3 19