Category Archives for "Radno pravo"

Naknada štete u obliku rente zbog smanjenja radne sposobnosti

RADNO PRAVO

Naknada štete u obliku rente zbog smanjenja radne sposobnosti

Naknada u obliku rente ne dosuđuje se zato što je smanjena radna sposobnost, već zbog zarade koju oštećeni ne može da ostvaruje zbog smanjene radne sposobnosti (potpune ili delimične nesposobnosti za rad).

Potraživanje poslodavca i obustava isplate otpremnine

RADNO PRAVO

Potraživanje poslodavca i obustava isplate otpremnine

Otpremnina se ne smatra zaradom, pa poslodavac nema ovlašćenja da svoje novčano potraživanje prema zaposlenom naplati obustavljanjem od otpremnine čak ni kada je za to zaposleni dao pristanak u pismenoj formi.

Ko sve može pokrenuti spor iz radnog odnosa

UDK: 347.91:331.109(497.11)

KO SVE MOŽE POKRENUTI SPOR IZ RADNOG ODNOSA
Milan Ivošević, advokat, Beograd.

Rezime: U radnom sporu (spor po tužbi zaposlenog) pokretanje spora može inicirati sam zaposleni, njegov punomoćnik, koji tada postupa u ime i za račun zaposlenog, kao i predstavnik sindikata koga ovlasti zaposleni, kao komisionar, u svoje ime ali u interesu zaposlenog, shodno članu 195. stav 1. Zakona o radu. U sporovima iz radnog odnosa (spor po tužbi poslodavca) prava i interese zaposlenog može zastupati sam zaposleni, njegov punomoćnik, ali i predstavnik sindikata, u svojstvu komisionara, gde on postupa u svoje ime ali u interesu zaposlenog.

Ključne reči: radni spor, spor iz radnog odnosa, tužba, zaposleni, punomoćnik, punomoćje, predstavnik sindikata, komisionar.

Ugovor o stručnom osposobljavanju

RADNO PRAVO

Ugovor o stručnom osposobljavanju

Ugovor koji se zaključuje radi stručnog osposobljavanja i sticanja posebnih znanja i sposobnosti za rad u struci, nije osnov za zasnivanje radnog odnosa već je u pitanju rad van radnog odnosa.

Doprinosi za socijalno osiguranje i sudska zaštita

RADNO PRAVO

Doprinosi za socijalno osiguranje i sudska zaštita

Sud je nadležan da u parničnom postupku odlučuje i o zahtevu zaposlenog lica da poslodavac uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje odgovarajućim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na to da li je takav zahtev jedini predmet spora.

Naknada za ishranu u toku rada i naknada za regres za korišćenje godišnjeg odmora

RADNO PRAVO

Naknada za ishranu u toku rada i naknada za regres za korišćenje godišnjeg odmora

Visina naknade za ishranu u toku rada i naknade za regres za korišćenje godišnjeg odmora mora biti određena u istom nominalnom iznosu za sve zaposlene, bez obzira na njihovu stručnu spremu, radno mesto i koeficijent za obračun i isplatu plate.

Odgovornost poslodavca po osnovu krivice za štetu nastalu usled povrede zaposlenog na radu

RADNO PRAVO

Odgovornost poslodavca po osnovu krivice za štetu nastalu usled povrede zaposlenog na radu

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje dužnost Fonda PIO da zahteva naknadu štete od poslodavca ukoliko je do povrede na radu, odnosno profesionalne bolesti zaposlenog došlo nepreduzimanjem odgovarajućih mera bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, u skladu sa propisima o radu.

1 2 3 62