Category Archives for "Radno pravo"

“Zabrana zloupotrebe prava” u postupku vraćanja zaposlenog na rad

RADNO PRAVO

“Zabrana zloupotrebe prava” u postupku vraćanja zaposlenog na rad

U slučaju kada je poništeno rešenje o prestanku radnog odnosa i poslodavac obavezan da vrati zaposlenog na rad, nije dovoljno da poslodavac samo formalno donese odluku o vraćanju zaposlenog na rad i istog rasporedi na određene poslove i radne zadatke koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, već se mora voditi računa i o institutu “zabrane zloupotrebe prava”, koja postoji kada poslodavac u postupku vraćanja zaposlenog na rad ispoštuje formu, a ne i suštinu.

Premeštaj zaposlenog na drugo radno mesto

RADNO PRAVO

Premeštaj zaposlenog na drugo radno mesto

Poslodavac može ponuditi izmenu ugovorenih uslova rada premeštajem zaposlenog na drugi odgovarajući posao, ako to zahteva proces i organizacija rada, s tim što se odgovarajućim poslom smatra posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu.

Određivanje tehnološkog viška kada postoji više izvršilaca na istom radnom mestu

RADNO PRAVO

Određivanje tehnološkog viška kada postoji više izvršilaca na istom radnom mestu

Prilikom određivanja lica koja su tehnološki višak, u situaciji kada postoji više izvršilaca na istom radnom mestu, poslodavac mora primeniti propisane kriterijume i to, osnovni kriterijum rezultat rada, a potom broj članova porodičnog domaćinstva koji ostvaruju zaradu, dužina radnog staža i dr, kako bi zaposleni koji se proglašava viškom mogao znati zašto je baš on proglašen tehnološkim viškom, čime se izbegava proizvoljnost u donošenju odluke o tome ko predstavlja višak zaposlenih.

Primena opšteg i posebnog kolektivnog ugovora

RADNO PRAVO

Primena opšteg i posebnog kolektivnog ugovora

Opšti i poseban kolektivni ugovor neposredno se primenjuju i obavezuju sve poslodavce koji su u vreme zaključivanja kolektivnog ugovora bili članovi udruženja poslodavaca – učesnika Kolektivnog ugovora, ali se u određenim slučajevima može izuzeti njihova primena na pojedine poslodavce ili udruženja poslodavaca.

Sudska kontrola arbitražne odluke donete pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova

UDK:351:331.109.6(497.11)

SUDSKA KONTROLA ARBITRAŽNE ODLUKE DONETE PRED REPUBLIČKOM AGENCIJOM ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA
Dr Vesna Bilbija, savetnik, Upravni sud Republike Srbije.

Arbitrum est iudicum boni viri secundum aequum et bonum. (Proculus-D. 17, 2, 76).
Arbitraža je odluka (poštenog, uglednog) čoveka o onom što je pravo i dobro.

Rezime: Arbitraža, u smislu Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, jeste postupak u kome arbitar rešava o predmetu individualnog spora. Postupak pred arbitrom okončava se donošenjem rešenja arbitra: 1) na osnovu sporazuma strana u sporu; 2) kojim arbitar odlučuje o predmetu spora; 3) ako je arbitražni postupak postao nemoguć; 4) o obustavi postupka.
Odredbom člana 36. stav 3. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova propisano je da protiv rešenja nije dozvoljena žalba, što znači da u ovom postupku nema dvostepenog odlučivanja. Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova ne sadrži odredbe o pravnoj zaštiti povodom arbitražne odluke donete pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, pa je tema ovog rada (ne) postojanje prava na sudsku zaštitu.

Ključne reči: rešenje, arbitar, tužba, sudska zaštita, nadležnost.

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova

RADNO PRAVO

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova

Poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa nezaposlenim licem, zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena i sa korisnikom starosne penzije.

1 2 3 47