Category Archives for "Radno pravo"

Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

Kada sud donese pravosnažnu odluku kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, sud će odlučiti da se zaposleni vrati na rad, ako zaposleni to zahteva, a pored vraćanja na rad, poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Dokazivanje i veštačenje mobinga

UDK: 347.94:343.62-057.16(497.11)

DOKAZIVANJE I VEŠTAČENJE MOBINGA
Olga Vučković Kićanović, Fides – konsalting za radno pravo i ljudske resurse.

Rezime: Deklarativno utvrđivanje mobinga osnov je za ostvarenje svih konstitutivnih tužbenih zahteva iz člana 30. ZSZR: zabrane daljeg vršenja mobinga, otklanjanja posledica zlostavljanja, naknade štete i objave presude. Mobing prvo treba razdvojiti od kršenja drugih radnih i socijalnih prava, zbog čega je neophodno poznavati set zakona koji uređuju rad, ali i interna akta i poslovnu politiku poslodavca. Dalje, treba prepoznati eventualnu zloupotrebu prava na zaštitu od mobinga iz lukrativnih razloga, u čemu je ključna psihološka procena doživljenog mobinga. Odstupanje od klasičnog dokaznog postupka prebacivanjem tereta dokazivanja sa tužioca na tuženoga usporava rad sudova i stvara neujednačenu praksu i pravnu nesigurnost. Veštačenje mobinga vrši veštak medicine rada u timu sa psihologom, psihijatrom i drugim medicinskim profilima, u zavisnosti od tražene informacije. Za kvantifikaciju mobinga sve češće se koristi mobingometrija, kojom se utvrđuje stepen oštećenja zdravlja na osnovu stepena intenziteta i trajanja mobinga („količina mobinga – QM“). U procesuiranju i utvrđivanju mobinga i njegovih posledica neophodan je multidisciplinarni pristup, uz sagledavanje pravnog, psihološkog i socijalnog aspekta ove kompleksne pojave.

Ključne reči: mobing, mobirajuća ponašanja, veštačenje, mobingometrija, posledice mobinga.

Preobražaj radnopravnih statusa

UDK: 349.22(497.11)

PREOBRAŽAJ RADNOPRAVNIH STATUSA
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Postoje različiti režimi rada. Neki su uređeni istim a neki različitim zakonima. Ovde će biti reči o preobražajima radnog odnosa na određeno u radni odnos na neodređeno vreme, rada van radnog odnosa u rad u radnom odnosu i radnog odnosa u državnom organu u radni odnos u pokrajinskom, odnosno lokalnom organu.

Ključne reči: preobražaji statusa, režimi rada, radni odnos, rad van radnog odnosa, službenici, nameštenici.

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata rada

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata rada

Zaposleni kome je ugovor o radu prestao zato što ne ostvaruje potrebne rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti, ima pravo na otkazni rok koji se utvrđuje opštim aktom ili ugovorom o radu, u zavisnosti od staža osiguranja, a koji ne može biti kraći od osam niti duži od 30 dana.

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

Poslodavac je ovlašćen da svojim opštim aktom odredi uslove ostvarivanja prava zaposlenog na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, pa dakle i mogućnost da tu naknadu ne isplaćuje neposredno zaposlenom, već da obezbedi plaćanje naknade za prevoz kroz uplatu cene mesečne pretplatne karte za zaposlenog.

Otkaz ugovora o radu zbog dolaska na rad pod dejstvom alkohola ili upotrebe alkohola u toku radnog vremena

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog dolaska na rad pod dejstvom alkohola ili upotrebe alkohola u toku radnog vremena

Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom zbog dolaska na rad pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava, odnosno upotrebe alkohola ili drugih sredstava u toku radnog vremena, koje ima ili može da ima uticaj na obavljanje posla.

Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

RADNO PRAVO

Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179. st. 2. i 3. Zakona o radu, zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje osam dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja.

1 2 3 50