Category Archives for "Radno pravo"

Oslobođenje od odgovornosti poslodavca za štetu koju je radnik pretrpeo na radu

RADNO PRAVO

Oslobođenje od odgovornosti poslodavca za štetu koju je radnik pretrpeo na radu

Da bi se poslodavac oslobodio odgovornosti za štetu koju je radnik pretrpeo na radu tvrdeći da je do štete došlo isključivo krivicom radnika, potrebno je da je sa svoje strane preduzeo sve mere da osigura bezbedne uslove rada i da se skrivljeno ponašanje radnika nije moglo predvideti, izbeći ili otkloniti.

Višak zaposlenih u organu javnog sektora

RADNO PRAVO

Višak zaposlenih u organu javnog sektora

Kada u organu javnog sektora, u smislu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, postoji potreba racionalizacije broja zaposlenih na određenim poslovima, organ je dužan da sprovede anketu među zaposlenima koji rade na poslovima za koje više ne postoji potreba, ili na poslovima na kojima postoji potreba smanjenja broja izvršilaca, o njihovim namerama i spremnosti za sporazumni prestanak radnog odnosa, uz isplatu novčane naknade.

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa umanjuje se za iznos prihoda koji je zaposleni ostvario po prestanku radnog odnosa, ali samo po osnovu rada, u šta ne ulazi naknada koju je ostvario kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Restitucija vraćanjem zaposlenog na radno mesto

UDK: 347.952:331.109

RESTITUCIJA VRAĆANJEM ZAPOSLENOG NA RADNO MESTO
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Nezakoniti prestanak radnog odnosa ima za posledicu naturalnu i novčanu restituciju. Njihove vrste su različite zavisno od ex lege propisanih pretpostavki dispozicije za svaki njen oblik. Jedan od njenih oblika je i vraćanje zaposlenog na rad u značenju uključivanja u radno funkcionalnu vezu. To znači i povratak na ugovoreno radno mesto. Na taj način se aktivira radni odnos koji je nezakonito prekinut kao i prava i obaveze čiji sadržaj je određen ugovorom o radu i njegovim aneksima čije je dejstvo contra legem bilo privremeno eliminisano iz pravnog saobraćaja jer je sa tim atributom kvalifikovano rešenje o raskidu radno fukcionalne veze. Zaposleni u radnom sporu može da zahteva u tom slučaju i vraćanje na ugovoreno radno mesto jer je to ugovorena obaveza poslodavca. Podrazumeva se da je to učinio na vreme. Od toga postoji izuzetak kada nastane sukob ugovorenog sa stvarnim, ali to samo oslobađa poslodavca da zaposlenog vrati na ugovoreno radno mesto. Međutim, on i tada ima dužnost da mu ponudi izmenu ugovorenih uslova rada pod uslovima i u ex lege dozvoljenoj proceduri. To može biti primarno premeštaj a sekundarno višak što zavisi od ostvarenih pretpostavki dispozicije za njihovu primenu.

Ključne reči: nezakoniti prestanak radnog odnosa, vraćanje na rad, naturalna restitucija, izuzeci, radno mesto, mesto rada.

Spor po tužbi zaposlenog kome je izrečena disciplinska mera

RADNO PRAVO

Spor po tužbi zaposlenog kome je izrečena disciplinska mera

U sporu po tužbi zaposlenog kome je izrečena disciplinska mera, sud nema punu jurisdikciju, pa ne može odlučivati o samoj disciplinskoj odgovornosti zaposlenog, ali je ovlašćen da ispituje da li je odluka o izrečenoj meri u skladu sa zakonom, odnosno opštim aktom.

1 2 3 38
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.