Category Archives for "Radno pravo"

DISKRIMINACIJA U SVETU RADA – OSVRT NA RIZIK DISKRIMINACIJE PRILIKOM UTVRĐIVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH

OGLEDI

RADNO PRAVO

UDK: 331.108.644.7
COBISS.SR-ID 141319177

DISKRIMINACIJA U SVETU RADA – OSVRT NA RIZIK DISKRIMINACIJE PRILIKOM UTVRĐIVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH
* Mina Kuzminac, master pravnica, studentkinja doktorskih akademskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Rezime: Rad se bavi pitanjem zabrane diskriminacije u svetu rada, sa posebnim fokusom na rizik diskriminacije prilikom utvrđivanja viška zaposlenih. Iako radno pravo počiva na načelu jednakosti i zabrane diskriminacije, diskriminacija i danas znatno oblikuje svet rada. U vezi sa navedenim, izuzetno je važno posmatrati i prestanak radnog odnosa na inicijativu poslodavca iz ugla zabrane diskriminacije. Naime, put od zabrane zloupotrebe prava na otkaz do koncepcije valjanih otkaznih razloga je bio dug i ne tako jednostavan, dok je regulisanje ovog pitanja uvelo i nedvosmislenu zabranu diskriminatornog otkaza. Ipak, usled postojanja raskoraka propisa i prakse, rizik diskriminacije prilikom prestanka radnog odnosa na inicijativu poslodavca i dalje postoji. U tom smislu, rizik diskriminacije postoji i kada je reč o prestanku radnog odnosa iz razloga koji su u vezi sa potrebama poslodavca, a posebno kada je reč o kolektivnom otpuštanju, odnosno utvrđivanju viška zaposlenih. Cilj rada je da ukaže na ovaj rizik, kroz analizu, kako pravnih garantija, na međunarodnom i nacionalnom nivou, tako i sudske prakse u Republici Srbiji.
Ključne reči: svet rada, diskriminacija, otkaz ugovora o radu, višak zaposlenih, sudska praksa.

Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

RADNO PRAVO

Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

Pre otkaza ugovora o radu u slučaju povrede radne obaveze poslodavac je dužan da zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu, tako što će navesti osnov za davanje otkaza, činjenice i dokaze koji ukazuju na to da su se stekli uslovi za otkaz i da mu ostavi rok od najmanje osam dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja, koje će dostaviti zaposlenom na način propisan za dostavljanje rešenja o otkazu ugovora o radu.

Zarada zaposlenog koji je obavljao poslove drugog radnog mjesta

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zarada zaposlenog koji je obavljao poslove drugog radnog mjesta
Zaposlenom koji je obavljao poslove drugog radnog mjesta, a ne radnog mjesta na koje je raspoređen, pripada zarada prema obavljenom radu, a ne prema rješenju o rasporedu.

Poništaj oglasa za slobodno radno mjesto

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Poništaj oglasa za slobodno radno mjesto
Poslodavac može da poništi oglas za slobodno radno mjesto u roku od 45 dana od dana njegovog objavljivanja i to zbog izmjene propisa, akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ili drugih opravdanih okolnosti nastalih nakon objavljivanja oglasa.

DA LI ZASTAREVA UPLATA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE?

OGLEDI

RADNO PRAVO

UDK: 364.3-624(497.11)
COBISS.SR-ID 138713609

DA LI ZASTAREVA UPLATA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE?
* Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.
Rezime: Prava iz obaveznog socijalnog osiguranja finansiraju se iz doprinosa koji su javni prihod. Zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa kod poslodavca a prava iz socijalnog osiguranja kao osigurano lice kada se ostvari osigurani slučaj kao što su na primer: privremena sprečenost za rad zbog bolesti, invalidnost, starost, telesno oštećenje. Zakon o radu uređuje osnovna prava i obaveze iz radnog odnosa a Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje doprinosa. Radi toga odredba člana 196. Zakona o radu ne može se primeniti kao merodavna za odgovor na pitanje da li zastarevaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Ne može kada je tužbu podneo zaposleni sa tužbenim zahtevom da se obaveže poslodavac da u ime zaposlenog uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje organizaciji za socijalno osiguranje.
Ključne reči: obavezno socijalno osiguranje, sredstva za tu namenu, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, radni odnos, zaposleni, rad, osigurani slučaj, osigurano lice, zastarelost, zarada koja sadrži poreze i doprinose, zarada koja se isplaćuje, zastarelost.

Zastarelost

RADNO PRAVO

Zastarelost

Tužba radi utvrđenja ništavosti ugovora o privremenim i povremenim poslovima ne zastareva. Ako je radnik kontinuirano obavljao sistematizovane poslove duže od 120 dana u kalendarskoj godini, stekli su se uslovi za zasnivanje radnog odnosa.

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova

RADNO PRAVO

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključuje se za poslove koji ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, što znači da se ne računaju neradni dani (nedeljni odmor, praznici, bolovanja, prekid rada).

1 2 3 87