Category Archives for "Radno pravo"

Uplata doprinosa po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, za ranije isplaćene novčane iznose za slučaj nezaposlenosti

RADNO PRAVO

Uplata doprinosa po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, za ranije isplaćene novčane iznose za slučaj nezaposlenosti

Kada je tuženik Nacionalna služba za zapošljavanje isplatila tužiocu naknadu za slučaj nezaposlenosti na osnovu pravnosnažne presude, to tužilac ima pravo i pravni interes za podnošenje tužbe kojom će se tuženik obavezati da izvrši uplatu doprinosa duga po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja.

Preobražaj radnog odnosa sa određenog na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Preobražaj radnog odnosa sa određenog na neodređeno vreme

Radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme kada zaposleni na osnovu ugovora o radu na određeno vreme nije zasnovao radni odnos sa punim radnim vremenom i nije nakon isteka roka na koji je zasnovan radni odnos nastavio da radi najmanje pet radnih dana.

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

RADNO PRAVO

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora moraju biti iskazani u obračunskoj listi za sve zaposlene i moraju biti isplaćeni svim zaposlenima u istom iznosu, bez obzira na stručnu spremu, zvanje i radno mesto.

Otkaz ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mestu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mestu

Kada je razlog za otkaz ugovora o radu prestanak potrebe za radom zaposlenog usled organizacionih promena kojim se na određenim poslovima smanjuje broj izvršilaca, obrazloženje rešenja kojim se zaposlenom otkazuje ugovor o radu mora da sadrži razloge s pozivom na koje se poslodavac između većeg broja izvršilaca odlučio da određenom zaposlenom otkaže ugovor o radu.

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova

RADNO PRAVO

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova može se zaključiti samo za poslove koji aktom o sistematizaciji poslodavca nisu sistematizovani, jer su ti poslovi po svojoj prirodi kratkotrajni i traju najduže 120 radnih dana u kalendarskoj godini i privremenog, odnosno povremenog su karaktera, zavisno od toga da li traju kontinuirano u jednom vremenskom periodu ili s vremena na vreme.

Opšti i posebni propisi o radu i statusni problemi radnoangažovanih lica, službenika, nameštenika i funkcionera

UDK: 349.24:331.1-057.34(497.11)
342.922(497.11)

OPŠTI I POSEBNI PROPISI O RADU I STATUSNI PROBLEMI RADNOANGAŽOVANIH LICA, SLUŽBENIKA, NAMEŠTENIKA I FUNKCIONERA
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Opšte propise sadrži Zakon o radu,a oni se primenjuju u svim radnim sredinama ukoliko posebnim propisima za neke od njih nije drugačije određeno, što znači da poseban propis isključuje primenu opšteg. Lica koja rade po ugovoru o obavljanju privremenih ili povremenih poslova i po ugovoru o delu nemaju status zaposlenog po Zakonu o radu, ali po Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti nemaju status nezaposlenog. Državni, pokrajinski i lokalni službenici mogu biti u radnom odnosu na neodređeno i na određeno vreme, ali, za razliku od opštih propisa, njima, po posebnim propisima, radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme. Položaj nameštenika koji obavljaju iste poslove, nije jednak u svim državnim, pokrajinskim i lokalnim organima, a morao bi biti. Funkcioneri na nivou države nemaju status zaposlenog, a na nivou pokrajine i lokalne samouprave takav status imaju.

Ključne reči: rad, opšti propisi o radu, posebni propisi o radu, radno-angažovana lica, službenici, nameštenici, funkcioneri.

1 2 3 54