Category Archives for "Radno pravo"

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne obaveze koja se odnosi na zabranu pušenja za vreme rada

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne obaveze koja se odnosi na zabranu pušenja za vreme rada

Zaposlenom može biti otkazan ugovor o radu zbog nepoštovanja radne obaveze koja se odnosi na zabranu pušenja u svim otvorenim i zatvorenim prostorima koje preduzeće koristi za obavljanje svojih delatnosti, kao i u vozilima u njihovom vlasništvu.

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

RADNO PRAVO

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora moraju biti iskazani u obračunskoj listi za sve zaposlene, a visina tih naknada mora biti određena linearno za sve zaposlene, tj. mora biti isplaćena svim zaposlenima u istom iznosu, bez obzira na stručnu spremu, zvanje i radno mesto.

Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

Zaposleni po zakonu ima pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada, pa pravo na isplatu tih troškova nije uslovljeno podnošenjem zahteva ili dokazivanjem da je zaposleni stvarno snosio ove troškove.

Disciplinska odgovornost policijskih službenika

UDK: 351.74.085(497.11)

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije.
Rad je predstavljen na 32. susretima učesnika Kopaoničke škole prirodnog prava, „Pravo i snaga umnosti“, Pra-vni život, tom II, br. 10, str. 319-333.

Rezime: Deveti deo važećeg Zakona o policiji koji je stupio na snagu početkom 2016. godine, posvećen je disciplinskoj odgovornosti. Uređena su sledeća pitanja: odgovornost za povrede službene dužnosti, prava policijskog službenika u disciplinskom postupku, shodna primena drugih propisa i bliže uređivanje disciplinske odgovornosti, lake povrede službene dužnosti, teške povrede službene dužnosti, disciplinske mere (za lake i za teške povrede službene dužnosti) i postupak (nadležnost za pokretanje i odlučivanje, načela), kriterijumi za izricanje disciplinske mere, kao i razlozi i postupak privremenog udaljenja iz službe.
Imajući u vidu važnost poslova koji su policijskim službenicima, kao posebnoj vrsti državnih službenika, povereni, pitanje disciplinske odgovornosti zaslužuje poseban osvrt.

Ključne reči: disciplinska odgovornost, lake povrede službene dužnosti, teške povrede službene dužnosti, disciplinske mere i postupak.

Mirno rešavanje radnih sporova – zakonski okvir, prednosti i ograničenja

UDK: 340.134:331.109.6(497.11)
340.134:[347.918:331.109(497.11)

MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA – zakonski okvir, prednosti i ograničenja
Olga Vučković Kićanović, Agencija za konsalting u radnom pravu FIDES.

Rezime: Radni sporovi su podesni za vansudsko rešavanje i u razvijenom svetu se preko 90% sporova rešava mirnim putem. U Srbiji vansudsko rešavanje ipak nije dovoljno zaživelo, uprkos mnogim prednostima – brzini, ekonomičnosti, efikasnosti, izbegavanju reputacionog rizika i korektnom zakonskom okviru, usaglašenom sa pravom EU. Članak obrađuje zakone koji predviđaju mirna rešenja – arbitražu, mirenje i posredovanje i internu regulativu i procedure kojim poslodavac može obezbediti pravnu sigurnost, prevenirati sporne situacije i rešiti sve sporove u internom postupku, ako do njih ipak dođe. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu je jedini koji predviđa zakonsku obavezu pokušaja internog rešavanja spora povodom mobinga kao procesni uslov za tužbu. Ishod je da se preko polovine sporova uspešno rešava posredovanjem, odnosi harmonizuju i smanjuje broj tužbi. Stoga bi ovo rešenje moglo biti primer dobre prakse u oblasti kompletnog radnog zakonodavstva.

Ključne reči: posredovanje, arbitraža, mirenje, mobing.

1 2 3 58