Besplatna baza propisa u Republici Srbiji

Zakon o izboru predsednika Republike

(“Sl. glasnik RS”, br. 14/2022)Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi

(“Sl. glasnik RS”, br. 111/2021 i 119/2021)


Zakon o zaštiti potrošača

(“Sl. glasnik RS”, br. 88/2021)


Zakon o glavnom gradu

(“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 37/2019)


Zakon o komunalnoj miliciji

("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)Zakon o privrednim društvima

(„Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018)


Zakon o obligacionim odnosima

("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)


Zakon o izvršenju i obezbeđenju

(„Sl. glasnik RS“, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje i 113/2017 – autentično tumačenje)


Krivični zakonik

(„Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016)


Zakon o radu

("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017)

Zakon o državnim službenicima

(„Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 81/2005 – ispr., 83/2005 – ispr., 64/2007, 67/2007 – ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014 i 94/2017)


Zakon o javnim preduzećima

(„Sl. glasnik RS“, br. 15/2016)


Zakon o državnoj upravi

(„Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 – dr. zakon)


Zakon o ozakonjenju objekata

(„Sl. glasnik RS“, br. 44/2018)


Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

("Sl. glasnik RS", br. 67/2003, 101/2005 - dr. zakon, 90/2007, 72/2009 - dr. zakon, 111/2009, 104/2013 - dr. zakon i 87/2018)


Zakon o zaštiti potrošača

("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon)


X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se