Category Archives for "Sudska praksa: Srbije"

Premeštaj osuđenog u toku izvršenja mere bezbednosti medicinskog tipa

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Premeštaj osuđenog u toku izvršenja mere bezbednosti medicinskog tipa

Specijalna zatvorska bolnica je ovlašćena da podnese predlog za premeštaj osuđenog koji je strani državljanin prema kome je izrečena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi u drugu ustanovu zatvorenog tipa, kada postoje nemedicinski razlozi.

Pravo osiguravača na regres isplaćene štete

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo osiguravača na regres isplaćene štete

Osiguravač koji naknadi štetu trećim licima ima pravo regresa, potpunog ili delimičnog, od lica koje je skrivilo štetu ili doprinelo nastanku štete, kao i od njihovog osiguravača.

Vraćanje (restitucija) imovine crkvama i verskim zajednicama

UPRAVNO PRAVO

Vraćanje (restitucija) imovine crkvama i verskim zajednicama

Nakon stupanja na snagu Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama (1. maja 2006. godine), nije dozvoljeno bilo kakvo raspolaganje imovinom koja je po odredbama ovog zakona predmet vraćanja, niti zasnivanje hipoteke, zaloge ili zakupa na toj imovini.

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

UPRAVNO PRAVO

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

Za računanje roka od 24 časa za podnošenje prigovora na odluku o proglašenju izborne liste relevantan je dan kada je odluka koja se prigovorom osporava doneta, a ne dan kada je ta odluka objavljena, ili dostavljena kome od učesnika u izbornom postupku, ili dan eventualnog saznanja za donetu odluku.

Određivanje pritvora prema okrivljenom zato što je nedostupan državnim organima

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Određivanje pritvora prema okrivljenom zato što je nedostupan državnim organima

Kod činjenica da je okrivljenom bilo poznato da se protiv njega vodi postupak, da je bio uredno pozvan na glavni pretres na koji nije pristupio niti je opravdao izostanak, da policija istog nije dovela na glavni pretres, da ni njegov advokat sa njim nije uspeo da stupi u kontakt, da je policija naknadno dostavila izveštaj da se okrivljeni nalazi na teritoriji Grada Beograda na nepoznatoj adresi, da se radi o licu koje je sklono bekstvu i skitničenju te je nedostupno državnim organima, sve su to osobite okolnosti da se prema okrivljenom odredi pritvor.

Pravo banke na naplatu troškova obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo banke na naplatu troškova obrade kredita

Bez obzira na to da li su troškovi kredita iskazani u procentu, fiksnom iznosu ili kombinacijom tih metoda, banka je, u skladu sa opštim načelima ugovornog prava, dužna da podatke o troškovima navede u ponudi, tako da klijentu bude jasno predočena buduća obaveza na jasan i nedvosmislen način.

1 2 3 672