Category Archives for "Sudska praksa: Srbije"

Svestrano raspravljanje predmeta o kome se sudi od strane suda

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Svestrano raspravljanje predmeta o kome se sudi od strane suda

Kada ima dilemu u vezi svestranog raspravljanja predmeta, sud istu ne može da ostavi neotklonjenu, već mora pribeći primeni člana 15. stav 4. Zakonika o krivičnom postupku.

Izdvajanje zapisnika i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Izdvajanje zapisnika i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Pre donošenja rešenja o izdvajanju zapisnika o pretresanju stana i drugih prostorija koji se odnosi i na plac na kome se te nepokretnosti nalaze neophodno je precizno utvrditi da li se šljivik u kome je izvršen pretres nalazi u sklopu dvorišta, a koji se ne može podvesti pod stan ili drugu prostoriju niti se radi o placu na kome se nalazi kuća čiji je optuženi držalac.

Samovlašće

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Samovlašće

Postoje svi elementi krivičnog dela samovlašće, kada se, i pored izrečene sudske zabrane, okrivljeni koristio pravom službenosti prolaza preko imanja privatnog tužioca, u kom slučaju je postupao sa umišljajem, pri čemu je bio svestan svoga dela i hteo njegovo izvršenje.

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Kada je okrivljeni ometao službena lica u vršenju službene dužnosti, koja se odnosila na pretres stana okrivljenog po naredbi suda, na način naveden u izreci presude, tada za postojanje krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. ZJRM, nije bitno da li su ispunjeni zakonski uslovi za izvršenje službene radnje u vidu pretresanja stana okrivljenog.

Prekid zastarelosti izvršenja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Prekid zastarelosti izvršenja kazne

Kada je Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija uputila pozivno pismo osuđenom i obavljen je informativni razgovor sa njim o pravima, obavezama i načinu realizacije kazne, tada je prekinuta relativna zastarelost izvršenja kazne zatvora, a rok zastarelosti počinje ponovo da teče.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Motiv oštećenog zbog čega je iskočio sa levog krila traktora u situaciji kada je traktor koji nije imao kočnice, a kojim je upravljao okrivljeni, dobio nekontrolisano ubrzanje na nizbrdici, nije od značaja za utvrđivanje krivice okrivljenog.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Izreka pobijane presude je nerazumljiva kada se u izreci navodi da je krivično delo izvršeno na štetu muške osobe, a u delu izreke koja se odnosi na troškove krivičnog postupka da je okrivljeni obavezan da oštećenoj – ženskoj osobi plati troškove krivičnog postupka.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Prvostepena presuda nema razloga o odlučnim činjenicama i razloga o oceni izvedenih dokaza kada je u toku postupka obavljeno prvo veštačenje od strane veštaka pojedinca a potom od strane komisije veštaka iz ustanove koji dokazi se nabrajaju u obrazloženju presude da su izvedeni tokom postupka, ali u razlozima kojima pravda presudu prvostepeni sud ne pominje, ne obrazlaže a samim tim i ne ceni nalaz i mišljenje veštaka pojedinca, već prepisuje deo nalaza i mišljenja komisije veštaka ustanove i na njemu zasniva odluku ne obazirući se na prethodno veštačenje i okolnost da se ne radi o istovetnim nalazima i mišljenjima veštaka iz iste oblasti, sa istim predmetom veštačenja.

Sporovi za zaštitu i upotrebu žiga

AUTORSKO PRAVO

Sporovi za zaštitu i upotrebu žiga

Sporovi koji se odnose na zaštitu i upotrebu žiga ne mogu se voditi po odredbama kojima su regulisani sporovi male vrednosti.

Imovinskopravni zahtev

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Imovinskopravni zahtev

Ako je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja iz člana 163. KZ, postoji obaveza okrivljenog da oštećenom na ime imovinskopravnog zahteva isplati iznos od … po osnovu neplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

1 2 3 754