Category Archives for "Sudska praksa: Srbije"

“Zabrana zloupotrebe prava” u postupku vraćanja zaposlenog na rad

RADNO PRAVO

“Zabrana zloupotrebe prava” u postupku vraćanja zaposlenog na rad

U slučaju kada je poništeno rešenje o prestanku radnog odnosa i poslodavac obavezan da vrati zaposlenog na rad, nije dovoljno da poslodavac samo formalno donese odluku o vraćanju zaposlenog na rad i istog rasporedi na određene poslove i radne zadatke koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, već se mora voditi računa i o institutu “zabrane zloupotrebe prava”, koja postoji kada poslodavac u postupku vraćanja zaposlenog na rad ispoštuje formu, a ne i suštinu.

Uvođenje lokalne komunalne takse za držanje sredstava za igru

USTAVNO PRAVO

Uvođenje lokalne komunalne takse za držanje sredstava za igru

Takseni osnov za plaćanje lokalne komunalne takse za držanje sredstava za igru ne može se odnositi na sredstva koja su u funkciji priređivanja bilo koje vrste igara na sreću, već samo na ona sredstva koja služe za zabavne igre, na način kako ove igre definiše Zakon o igrama na sreću.

Troškovi postupka kada je postupak okončan prihvatanjem sporazuma o priznanju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi postupka kada je postupak okončan prihvatanjem sporazuma o priznanju krivičnog dela

Kada je krivični postupak okončan donošenjem presude kojom je okrivljeni oglašen krivim na osnovu člana 317. stav 1. ZKP, prihvatanjem sporazuma o priznanju krivičnog dela, troškovi nastali angažovanjem branioca po službenoj dužnosti, od pokretanja postupka do njegovog završetka, padaju na teret budžetskih sredstava suda uključujući i troškove nastale pred osnovnim javnim tužilaštvom.

1 2 3 515