Category Archives for "Sudska praksa: Srbije"

Produženje mere zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Produženje mere zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora

Kod činjenice da se protiv optuženog vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje je zaprećena kazna zatvora preko 10 godina, da mu je prethodno ukinut pritvor i zamenjen blažom merom – zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora, te da je optuženi opravdano sumnjiv da je neovlašćeno nosio vatreno oružje kako bi iz revolvera u popodnevnim satima u stambenoj zgradi ispalio četiri hica u ulazna vrata oštećenog kada su u kući mogli biti i drugi ukućani, pri čemu su usled ispaljenih hitaca nastala brojna oštećenja u hodniku i spavaćoj sobi stana ovog oštećenog.

Mesna nadležnost za suđenje u sporovima protiv pravnih lica

PROCESNO PRAVO

Mesna nadležnost za suđenje u sporovima protiv pravnih lica

Za suđenje u sporovima protiv pravnih lica, opšte mesno nadležan je sud na čijem se području nalazi njihovo sedište, a za suđenje u sporovima protiv pravnog lica koje ima ogranak izvan svog sedišta, ako spor proizlazi iz pravnog odnosa tog ogranka, pored suda opšte mesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem se području nalazi taj ogranak.

Naknada štete u obliku novčane rente

 

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete u obliku novčane rente

Naknada štete u obliku novčane rente može se dosuditi samo za štetu koja postoji u momentu donošenja sudske odluke pa ubuduće, a ne i za ranije pretrpljenu štetu koja se dosuđuje u jednokratnom iznosu.

Prekoračenje optužbe

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Prekoračenje optužbe

Prvostepeni sud nije prekoračio optužbu time što je u izreci presude bliže opredelio radnje koje predstavljaju samo okolnosti izvršenja krivičnog dela za koje je optuženi oglašen krivim, a ne i bitne elemente krivičnog dela.

Produženje pritvora nakon objavljivanja presude

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Produženje pritvora nakon objavljivanja presude

Kod činjenice da je prvostepeni sud dao jasne i uverljive razloge koji se odnose na izvršenje dva krivična dela koja su optuženom stavljena na teret i da se radi o licu koje je devet puta osuđivano između ostalog i zbog istovrsnih krivičnih dela, da je sa izdržavanja prethodne kazne otpušten prethodne godine u odnosu na godinu kada je izvršio dva navedena krivična dela, to sve navedene okolnosti predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni ukoliko se nađe na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponoviti izvršenje krivičnog dela, zbog čega je opravdano produženje pritvora prema okrivljenom iz ovog zakonskog razloga radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka, pa su navodi žalbe branioca da prvostepeni sud nije dovoljno cenio mogućnost primene blaže mere, jer postoje svi uslovi da se ista svrha može ostvariti blažom merom, neosnovani.
(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž2 2430/23 od 26. X 2023)

1 2 3 951