Category Archives for "Sudska praksa: Srbije"

Navođenje na overavanje neistinitog sadržaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Navođenje na overavanje neistinitog sadržaja

Kada je načelnik Policijske uprave izdao potvrdu sa konstatacijom da je lice … upravljalo vozilom u datoj saobraćajnoj nezgodi a na osnovu date i postojeće službene dokumentacije, posebno zapisnika o uviđaju, pa se ista preda osiguravajućoj organizaciji za naplatu štete, a sadrži neistinite podatke, radi se o javnoj ispravi koja je predmet krivičnog dela navođenje na overavanje neistinitog sadržaja.

Propisivanje uslova za sticanje prava na starosnu penziju

USTAVNO PRAVO

Propisivanje uslova za sticanje prava na starosnu penziju

Propisivanje uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i određivanje donje granice staža osiguranja za sticanje prava na starosnu penziju, spada u domen zakonodavne politike koju Ustavni sud nije nadležan da ocenjuje.

Oslobođenje od odgovornosti poslodavca za štetu koju je radnik pretrpeo na radu

RADNO PRAVO

Oslobođenje od odgovornosti poslodavca za štetu koju je radnik pretrpeo na radu

Da bi se poslodavac oslobodio odgovornosti za štetu koju je radnik pretrpeo na radu tvrdeći da je do štete došlo isključivo krivicom radnika, potrebno je da je sa svoje strane preduzeo sve mere da osigura bezbedne uslove rada i da se skrivljeno ponašanje radnika nije moglo predvideti, izbeći ili otkloniti.

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

USTAVNO PRAVO

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Skupština jedinice lokalne samouprave je ovlašćena da svojom odlukom propiše naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine, odnosno da utvrdi visinu, rokove, obveznike, način plaćanja naknade i olakšice za određene kategorije obveznika plaćanja ove naknade.

Odbijanje zahteva za priznanje patenta

UPRAVNO PRAVO

Odbijanje zahteva za priznanje patenta

Ako na osnovu sprovedenog postupka suštinskog ispitivanja u skladu sa članom 104. Zakona o patentima, nadležni organ utvrdi da nisu ispunjeni svi propisani uslovi za priznanje patenta ili da uočeni nedostaci nisu otklonjeni, doneće rešenje o odbijanju zahteva za priznanje patenta.

1 2 3 414
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.