Računanje roka za pokretanje radnog spora

RADNO PRAVO

Računanje roka za pokretanje radnog spora

Računanje roka za pokretanje radnog spora zavisi od toga da li je pravo koje se štiti povređeno odlukom ili faktičkom radnjom, pa ako je pravo povređeno faktičkom radnjom, rok se računa od dana saznanja za povredu, i to je dan kada je zaposleni saznao da mu je neko pravo uskraćeno, ograničeno, suženo ili na drugi način narušeno, u kom slučaju rok počinje teći prvog narednog dana od saznanja, a ističe protekom zakonom propisanog roka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)