Tag Archives for " ugovor o radu "

Obaveza isplate otpremnine pre otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Obaveza isplate otpremnine pre otkaza ugovora o radu

Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu zaposlenom za čijim radom je prestala potreba, isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, što predstavlja uslov za zakonitost otkaza ugovora o radu na osnovu člana 179. tačka 9. Zakona o radu.

Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu

Poništajem nezakonite odluke i vraćanjem zaposlenog na rad oštećeni je dobio satisfakciju za duševne bolove koje trpi zbog povrede ovog prava.

Otkaz ugovora o radu zbog učinjenog krivičnog dela na radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog učinjenog krivičnog dela na radu

Ne može se dati otkaz ugovora o radu u situaciji kada nema pravnosnažne osuđujuće krivične presude da je zaposleni učinio krivično delo na radu što je bio razlog za otkaz ugovora o radu.

Preobražaj radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Preobražaj radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama Zakona o radu ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.