Tag Archives for " saobraćajne nezgode "

Presuda kojom se okrivljeni oslobađa optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuda kojom se okrivljeni oslobađa optužbe

Kada u optužnom aktu nadležnog tužioca zbog krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja nije naveden subjektivni elemenat krivičnog dela – oblik vinosti, kako u odnosu na radnju izvršenja krivičnog dela tako i na posledicu, tada ima mesta donošenju presude kojom se okrivljeni oslobađa optužbe.

Okolnosti koje utiču na odmeravanje kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnosti koje utiču na odmeravanje kazne

Okolnost da kolona pešaka koja je prelazila kolovoz nije bila pravilno obeležena može se uzeti samo kao doprinos nastanku i posledicama saobraćajne nezgode kojim se ne dovodi u pitanje zaključak prvostepenog suda da se osnovni propust koji je doveo do nastanka saobraćajne nezgode nalazi na strani okrivljenog.

Srednji stepen naruženosti i duševni bol

OBLIGACIONO PRAVO

Srednji stepen naruženosti i duševni bol

Kada je u toku postupka utvrđeno da je tužilac kao učesnik u saobraćajnoj nezgodi, u kojoj nema njegovog doprinosa, zadobio telesne povrede, a veštačenjem je utvrđeno postojanje srednjeg stepena naruženosti, potrebno je ispitati i oceniti da li je oštećeni usled toga pretrpeo i u kojoj meri duševne bolove.

Saobraćajne nezgode na ukrštanju puta i pruge u nivou isključiva krivica ili podeljena odgovornost?

UDK: 343.222:656.1.08
SAOBRAĆAJNE NEZGODE NA UKRŠTANJU PUTA I PRUGE U NIVOU ISKLJUČIVA KRIVICA ILI PODELJENA ODGOVORNOST?
Dr Dragan Obradović, sudija, Viši sud u Valjevu.

Rezime: Saobraćajne nezgode na ukrštanju puta i pruge u nivou su naizgled jednostavna situacija u saobraćaju, gde je uvek odgovoran učesnik u saobraćaju koji se pre saobraćajne nezgode kretao putem, a da po pravilu nema odgovornosti na strani Železnica Srbije, koje su upravljači u železničkom saobraćaju za saobraćajne nezgode u kojima je drugi učesnik voz. U prethodnom periodu na ukrštanju puta i pruge u nivou bio je veći broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Pokušali smo u radu da razmotrimo različite situacije u kojima može da dođe do saobraćajne nezgode na ukrštanju puta i pruge u nivou, a da u zavisnosti od tih situacija ukažemo da li osim odgovornosti vozača koji je upravljao pojedinim vozilom utvrdimo da li postoji i podeljena odgovornost na strani Železnica Srbije odnosno nadležnog upravljača puteva.

Ključne reči: saobraćajne nezgode, ukrštanje puta i pruge u nivou, podeljena odgovornost, naknada štete, učesnici u saobraćaju.

Kako smanjiti stradanje vozača dvotočkaša u saobraćaju na putevima u Republici Srpskoj

UDK: 351.81(497.6)
340.134:656.1(497.6)

KAKO SMANJITI STRADANJE VOZAČA DVOTOČKAŠA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA U REPUBLICI SRPSKOJ
Vesna Stevanović, sudija, Apelacioni sud u Nišu.

Rezime: Saobraćajne nezgode vrlo često dovode do teških, pa i najtežih posledica – smrt jednog ili više lica. Republika Srpska, kao i svi delovi BiH, ima interes da stradanje vozača dvotočkaša (motociklista, odnosno biciklista) – najčešće dece i mladih osoba svede na najmanju moguću meru. U tom pogledu svi činioci koji utiču na poboljšanje stanja bezbednosti saobraćaja na putevima su na istom zadatku.
U radu ćemo predstaviti dostupne podatke o stradanju vozača dvotočkaša u saobraćaju na putevima u Republici Srpskoj u prethodnom periodu. Ukazaćemo i na pojedine mogućnosti koje stoje na strani lokalnih zajednica kako da unaprede sistem bezbednosti saobraćaja na svojim područjima. To bi pored uloge porodice, koja je nesumnjiva kada su u pitanju maloletni učesnici – vozači dvotočkaša u saobraćaju u pitanju, bilo od značaja za postepeno smanjenje stradanja ovih, ali i ostalih kategorija učesnika u saobraćaju.

Ključne reči: vozači, biciklisti, motociklisti, saobraćajne nezgode, lokalna zajednica.