Tag Archives for " otežavajuće okolnosti "

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela može se uzeti u obzir kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne okrivljenom i to u slučaju ako ista prelazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela za koje je okrivljeni oglašen krivim ili određenog oblika krivičnog dela ili ako postoje dve ili više ovakvih okolnosti, a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika krivičnog dela.

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

Polovina raspona kazne dobija se tako što se vrši sabiranje minimuma i maksimuma propisane kazne i rezultat podeli sa dva.

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu

Nanošenje lake telesne povrede nije predviđeno kao zakonsko obeležje osnovnog oblika krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Opšta pravila o odmeravanju kazne – otežavajuće okolnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Opšta pravila o odmeravanju kazne – otežavajuće okolnosti

Pobude za izvršenje krivičnog dela, pogoršanje zdravstvenog stanja oštećenog i ranija osuđivanost okrivljenog za krivična dela sa istim motivom su okolnosti koje su pravilno cenjene kao otežavajuće na strani okrivljenog.

Otežavajuće okolnosti koje su od uticaja na vrstu i visinu krivične sankcije

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Otežavajuće okolnosti koje su od uticaja na vrstu i visinu krivične sankcije

Težina krivičnog dela je od strane zakonodavca sagledavana u smislu propisivanja posebnog minimuma i maksimuma predviđene kazne i ne predstavlja okolnost koja je od uticaja na vrstu i visinu krivične sankcije koja će se izreći u konkretnom slučaju u okvirima propisane kazne.