Tag Archives for " ocena izvedenih dokaza "

Ocena iskaza maloletne oštećene od strane komisije veštaka

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Ocena iskaza maloletne oštećene od strane komisije veštaka

Nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka ukoliko tim veštaka izvrši analizu strukture ličnosti maloletnika i obavi veštačenje na okolnosti ličnih svojstava ovih maloletnika i drugih okolnosti navedenih u naredbi prvostepenog suda.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka kada je prvostepeni sud zbog izostanka dokazne inicijative nadležnog javnog tužioca radi provere delimično izmenjene odbrane jednog od optuženih, propustio da naloži stranci da predloži dopunske dokaze ili da izuzetno odredi sam da se takvi dokazi izvedu.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Potvrđivanje optužnice

Prostim nabrajanjem dokaza na osnovu kojih je doneo odluku, prvostepeni sud je propustio da iznese razloge o odlučnim činjenicama i da u odnosu na svaki od bitnih elemenata krivičnog dela koje je okrivljenom stavljeno na teret navede konkretne dokaze, bez ocene njihove verodostojnosti i bez ocene kontradiktornih dokaza, na osnovu kojih je zaključio da postoji opravdana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo, pa je u takvoj situaciji nužno ukidanje pobijanog rešenja.

Sprovođenje veštačenja u fazi istrage

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Sprovođenje veštačenja u fazi istrage

Kada je zahtev za veštačenje podnet od ovlašćenih službenih lica policije u fazi istrage, a ne postoji akt javnog tužioca da im je to povereno u smislu člana 299. stav 4. ZKP, zapisnik o veštačenju ne može se smatrati dokazom koji je izveden u skladu sa odredbama ZKP, pa se na istom ne može zasnivati sudska odluka.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Prvostepena presuda nema razloga o odlučnim činjenicama i razloga o oceni izvedenih dokaza kada je u toku postupka obavljeno prvo veštačenje od strane veštaka pojedinca a potom od strane komisije veštaka iz ustanove koji dokazi se nabrajaju u obrazloženju presude da su izvedeni tokom postupka, ali u razlozima kojima pravda presudu prvostepeni sud ne pominje, ne obrazlaže a samim tim i ne ceni nalaz i mišljenje veštaka pojedinca, već prepisuje deo nalaza i mišljenja komisije veštaka ustanove i na njemu zasniva odluku ne obazirući se na prethodno veštačenje i okolnost da se ne radi o istovetnim nalazima i mišljenjima veštaka iz iste oblasti, sa istim predmetom veštačenja.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Prvostepena presuda nema razloga o odlučnim činjenicama i razloga o oceni izvedenih dokaza kada je u toku postupka obavljeno prvo veštačenje od strane veštaka pojedinca a potom od strane komisije veštaka iz ustanove koji dokazi se nabrajaju u obrazloženju presude da su izvedeni tokom postupka, ali u razlozima kojima pravda presudu prvostepeni sud ne pominje, ne obrazlaže a samim tim i ne ceni nalaz i mišljenje veštaka pojedinca, već prepisuje deo nalaza i mišljenja komisije veštaka ustanove i na njemu zasniva odluku ne obazirući se na prethodno veštačenje i okolnost da se ne radi o istovetnim nalazima i mišljenjima veštaka iz iste oblasti, sa istim predmetom veštačenja.