Category Archives for "Krivični postupak"

Ispitivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ispitivanje optužnice

Kada iz prikupljenih dokaza u fazi istrage proizlazi postojanje opravdane sumnje da je okrivljeni učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ, neosnovano je isticanje u žalbi branioca okrivljenog, da je VJT u optužnici trebalo okrivljenom da stavi na teret ne krivično delo iz optužnice već krivično delo iz člana 246. stav 5. u vezi stava 1. KZ.

Produženje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora

Da bi se mogla doneti odluka o produženju pritvora okrivljenom protiv koga je podignuta optužnica zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz pritvorskog razloga predviđenog u članu 211. stav 1. tačka 3. ZKP nije dovoljno da prvostepeni sud samo citira dispozitiv optužnog akta – radnja izvršenja, kao razloge za produženje pritvora.

Određivanje pritvora u skraćenom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Određivanje pritvora u skraćenom postupku

U skraćenom postupku, pre podnošenja optužnog predloga, pritvor se određuje prema stanju koje pokazuje materijal priključen uz krivičnu prijavu, pa sud može zasnivati odluku o pritvoru i na beleškama i izveštajima policije, bez obzira na to što na tim dokazima ne bi mogao da zasnuje presudu.

Razlike u nalazima dve komisije veštaka i uticaj na odluku suda

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Razlike u nalazima dve komisije veštaka i uticaj na odluku suda

Kada iz nalaza dva različita veštaka medicinske struke – pojedinca i komisije veštaka, proizlazi da sposobnosti okrivljenog tempore criminis da shvati značaj svog dela kao i mogućnost da upravlja svojim postupcima nisu bile umanjene i da se okrivljeni nije nalazio u stanju jake razdraženosti što bi bilo od značaja za pravnu kvalifikaciju krivičnog dela, tada razlika u njihovim nalazima i mišljenju da li je okrivljeni u stanju lake razdraženosti ili u stanju povišene emocionalne napetosti sa psihološkim sadržajem afekta besa srednjeg intenziteta nije od značaja.

Postupak za izricanje jedinstvene kazne zatvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Postupak za izricanje jedinstvene kazne zatvora

Kada je okrivljeni podneo sudu zahtev za izricanje jedinstvene kazne zatvora po dve pravnosnažne presude, po prvoj je osuđen na kaznu zatvora, a po drugoj je usled opozivanja uslovne osude okrivljenom izrečena kazna zatvora, ispunjeni su uslovi za izricanje jedinstvene kazne zatvora.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Izreka presude je sama sebi protivrečna kada je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela pronevera iz člana 364. stav 1. KZ pošto su stupile na snagu odredbe Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koje se odnose na privredna krivična dela.

1 2 3 63