Category Archives for "11"

Plaćanje poreza po odbitku putem preknjižavanja

UPRAVNO PRAVO

Plaćanje poreza po odbitku putem preknjižavanja

Ako poreski obveznik podnese zahtev za plaćanje poreza putem preknjižavanja, danom plaćanja poreza smatra se dan na koji je dospeo porez koji se plaća putem preknjižavanja, ako na taj dan postoji više plaćeni porez po drugom osnovu, ili dan na koji je porez po drugom osnovu plaćen u iznosu većem od dugovanog, ako je porez koji se plaća putem preknjižavanja ranije dospeo.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Ako je veštačenjem od nadležne ustanove utvrđeno da je sporna materija opojna droga marihuana, koja sadrži THC, tada nije nužno utvrđivati sastav THC da bi se utvrdilo da je opojna droga lošeg kvaliteta.

Pravo zaposlenog na naknadu štete u slučaju obustave disciplinskog postupka

USTAVNO PRAVO

Pravo zaposlenog na naknadu štete u slučaju obustave disciplinskog postupka

U slučaju obustave disciplinskog postupka zbog apsolutne zastarelosti vođenja, zaposleni ima pravo na naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu.

Ispitivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ispitivanje optužnice

Kada iz prikupljenih dokaza u fazi istrage proizlazi postojanje opravdane sumnje da je okrivljeni učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ, neosnovano je isticanje u žalbi branioca okrivljenog, da je VJT u optužnici trebalo okrivljenom da stavi na teret ne krivično delo iz optužnice već krivično delo iz člana 246. stav 5. u vezi stava 1. KZ.

Pristup prema osobama sa duševnim smetnjama u Bosni i Hercegovini u kontekstu prakse Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

UDK: 343.221-056.34(497.6)

PRISTUP PREMA OSOBAMA SA DUŠEVNIM SMETNJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI U KONTEKSTU PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE
Prof. dr Marina M. Simović, sekretar Ombudsmana za djecu Republike Srpske i vanredni profesor na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta „Apeiron” u Banjoj Luci.
Dr Mustafa Bisić, pomoćnik ministra, Ministarstvo pravde BiH.

Rezime: Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, kao i svako savremeno zakonodavstvo, sadrži sistem kazni koje se izriču krivično odgovornim počiniocima krivičnih djela, predviđajući, između ostalog, i mjere bezbjednosti kao krivične sankcije koje se izriču učiniocima krivičnih djela koji su krivično djelo počinili u stanju bitno smanjene uračunljivosti, smanjene uračunljivosti, neuračunljivosti ili usljed djelovanja zavisnosti od alkohola ili opojnih droga. Cilj je da se otklone navedena medicinska ili psihijatrijska stanja ličnosti koja nastaju kao rezultat prethodne trajne ili privremene duševne bolesti, privremene duševne poremećenosti ili zaostalog duševnog razvoja i mogu djelovati na učinioca da i ubuduće učini novo krivično djelo. Prema najnovijim međunarodnim standardima, osobe koje su počinile krivično djelo i za koje se utvrdi da su to djelo počinile usljed različitih stanja duševnih bolesti, duševne poremećenosti, zaostalog duševnog razvoja ili drugog zdravstvenog stanja, ne smiju se smještati u zatvore, već je obaveza svake države da obezbijedi uslove da se takve osobe smještaju u zdravstvene ustanove.
Ključne riječi: duševne smetnje, mjere bezbjednosti, Zavod za forenzičku psihijatriju, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Spor o utvrđivanju očinstva

PORODIČNO PRAVO

Spor o utvrđivanju očinstva

Presudom u sporu o materinstvu i očinstvu sud je dužan da odluči i o vršenju roditeljskog prava, koje obuhvata odluku o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, o visini doprinosa za izdržavanje deteta od drugog roditelja i o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem sa kojim ne živi.

Tužba za nedozvoljenost izvršenja

PROCESNO PRAVO

Tužba za nedozvoljenost izvršenja

Tužbu za nedozvoljenost izvršenja ne može podneti izvršni dužnik, jer tužba za nedozvoljenost izvršenja pretpostavlja postojanje prava trećeg lica koje sprečava izvršenje i istu podnosi treće lice protiv poverioca i izvršnog dužnika koji osporava pravo trećeg lica, a o kojoj tužbi je nadležan da odlučuje parnični sud.

1 2 3 58