Category Archives for "11"

Privredni subjekti koji mogu obavljati komunalnu delatnost

USTAVNO PRAVO

Privredni subjekti koji mogu obavljati komunalnu delatnost

Komunalne delatnosti snabdevanje vodom za piće i obavljanje javnog linijskog prevoza putnika trolejbusima i tramvajima mogu obavljati isključivo javna preduzeća koje osniva jedinica lokalne samouprave, a za obavljanje drugih komunalnih delatnosti jedinica lokalne samouprave može osnovati javno preduzeće, a poveravanje obavljanja komunalne delatnosti vrši se u slučaju kada jedinica lokalne samouprave ne osniva javno preduzeće za obavljanje konkretne komunalne delatnosti.

Nastavak prekinutog parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Nastavak prekinutog parničnog postupka

Kada je parnični postupak radi deobe prekinut usled smrti stranke, a potom je postupak nastavljen, tek tada a u daljem toku postupka mogu se utvrđivati uslovi za deobu određenih parcela koje su obuhvaćene predlogom za deobu.

Zahtev za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za zaštitu zakonitosti

Povređen je zakon kada je odbijen zahtev za naknadu troškova postupka na ime nagrade braniocu za sastav zahteva za naknadu troškova postupka sa obrazloženjem da ti troškovi nisu nužni.

Teško delo protiv zdravlja ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv zdravlja ljudi

Kada lekar u svojstvu hirurga, pri pružanju lekarske pomoći pacijentkinji, sada pokojnoj, ne preduzme sve neophodne mere i postupke u njenom lečenju, usled čega je prouzrokovano pogoršanje njenog zdravstvenog stanja, nakon čega je pacijentkinja i pored operativnog i postoperativnog lečenja preminula radi se o nesavesnom postupanju.

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Kada su oštećena lica – policijski službenici pronašli okrivljenog u njegovoj kući sa ciljem da obave određenu službenu radnju, ali im je on kroz prozor kuće pobegao, tada se ne može raditi o izvršenju krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru.

Razlozi za obavezno izuzeće sudije

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Razlozi za obavezno izuzeće sudije

Odlučivanje o žalbi na rešenje o određivanju suđenja u odsustvu okrivljenog nije obuhvaćeno odredbom člana 37. stav 1. ZKP, koji propisuje razloge za obavezno izuzeće sudije od daljeg postupanja u određenom krivičnom predmetu.

Odgovornost odgovornog lica za privredni prestup

PRESTUPNO PRAVO

Odgovornost odgovornog lica za privredni prestup

Odgovorno lice u privrednom društvu odgovorno je za privredni prestup ne samo ako je privredni prestup izvršen njegovom radnjom, već i ako je izvršen propuštanjem dužnog nadzora, kao i okolnosti od značaja za primenu čl. 61. i 63. Zakona o privrednim društvima, kojima je propisan krug lica koja imaju posebne dužnosti prema društvu, kao i dužnost pažnje dobrog privrednika.

1 2 3 81