Category Archives for "11"

Sredstva obezbeđenja u novom ZIO – najvažnije izmene i novine

UDK: 347.72(497.11)
334.722(497.11)
658.114(497.11)

SREDSTVA OBEZBEĐENJA U NOVOM ZIO – NAJVAŽNIJE IZMENE I NOVINE
Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu.

Rezime: Nova zakonska rešenja kod sredstava obezbeđenja, posebno kod privremenih mera, koja se odnose na sadržinu predloga za određivanje privremene mere, dejstvo i izvršenje rešenja o obezbeđenju i preciziranje vrste potraživanja koja se mogu obezbediti privremenom merom, trebalo bi da doprinesu efikasnosti kako postupka izvršenja, tako i postupka obezbeđenja. Neke nejasnoće i nedorečenosti u važećem ZIO koje se prvenstveno odnose na odredbu da prethodnu i privremenu meru izvršava javni izvršitelj, trebalo bi uskladiti sa odredbama iz opšteg dela zakona koje govore o nadležnosti za sprovođenje izvršenja suda i javnog izvršitelja, u smislu da se precizira za koje vrste prethodnih i privremenih mera su javni izvršitelji isključivo nadležni za sprovođenje, a za koje je sud nadležan.
Što se tiče veštačenja u postupku izvršenja treba istaći da je svakako pozitivna činjenica da u važećem ZIO ne postoji odredba da ”veštačenje nije dozvoljeno”, i da je u tekst Zakona vraćen pojam ”veštak” i ”veštačenje”. Međutim, čini se da navođenje tih pojmova u samo tri zakonska člana nije dovoljno, te da bi i u nekim drugim odredbama budućih izmena i dopuna ZIO trebalo dati značaj veštačenju kao posebnom dokaznom sredstvu koje ima u određenim situacijama važno mesto i primenu.

Ključne reči: sredstva obezbeđenja, privremene mere, predlog za određivanje privremene mere, vrste potraživanja, postupak obezbeđenja, veštačenje u postupku izvršenja, stručno mišljenje, procenitelji.

Ništavost ugovora o kreditu

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Ništavost ugovora o kreditu

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je tužbeni zahtjev apelantice odbijen, uz jasne i argumentovane razloge iz kojih suštinski proizlazi da je apelantica u vrijeme zaključenja ugovora bila na jasan i razumljiv način obaviještena o svim bitnim elementima ugovora, dakle i valutnoj klauzuli, te da je ugovor sa tuženim zaključen obostranom saglasnošću volja ugovornih strana.

Pravo oštećenog na izjavljivanje žalbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pravo oštećenog na izjavljivanje žalbe

Protiv presude prvostepenog suda kojom je okrivljeni oslobođen optužbe da je izvršio krivično delo protivpravno lišenje slobode u pokušaju i krivično delo nasilničko ponašanje, punomoćnik oštećenog nema pravo na izjavljivanje žalbe.

Navođenje u izreci presude ličnih podataka za okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Navođenje u izreci presude ličnih podataka za okrivljenog

Činjenica da je prvostepeni sud u izreci presude propustio da navede lične podatke za okrivljenog, je nedostatak koji sam za sebe ne predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka zbog koje bi prvostepena presuda morala biti ukinuta.

Omogućavanje uživanja opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Omogućavanje uživanja opojnih droga

Kada su se okrivljeni i maloletno lice sreli, pa na predlog maloletnog lica da zajedno nabave opojnu drogu marihuanu od lica koje maloletno lice poznaje, potom zajedno skupili novac, pa je maloletnik od svog druga kupio opojnu drogu i napravio džoint, zapalio, dao okrivljenom da uživa a naizmenično je uživao i maloletnik tada nema dokaza da je okrivljeni izvršio krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga.

1 2 3 47