Tag Archives for " primena blažeg zakona "

Primena blažeg zakona

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Primena blažeg zakona

Pri odlučivanju o puštanju na uslovni otpust, na osuđenog se ne mogu primeniti odredbe o primeni blažeg zakona (član 5. KZ), jer se blaži zakon obavezno primenjuje do pravnosnažnosti presude, a nakon pravnosnažnosti presude samo ukoliko po vanrednom pravnom sredstvu dođe do ukidanja presude, odnosno ponovnog suđenja.

Primena blažeg zakona

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Primena blažeg zakona

Postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije jer se obrazloženje osporenih odluka, u pogledu obavezne primjene blažeg zakona, svodi na uporedbu Krivičnog zakona BiH i Krivičnog zakona SFRJ isključivo u dijelu koji od dva navedena zakona propisuje težu kaznu za počinioca (apelanta), s obzirom na to da je glavni argument bio da Krivični zakon SFRJ za predmetno krivično djelo propisuje (i) smrtnu kaznu.