Tag Archives for " opis dela iz optužnice "

Presuda kojom se okrivljeni oslobađa optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuda kojom se okrivljeni oslobađa optužbe

Kada u optužnom aktu nadležnog tužioca zbog krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja nije naveden subjektivni elemenat krivičnog dela – oblik vinosti, kako u odnosu na radnju izvršenja krivičnog dela tako i na posledicu, tada ima mesta donošenju presude kojom se okrivljeni oslobađa optužbe.

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

PRIVREDNO PRAVO

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

U slučaju proširenja optužnog predloga, optužni predlog mora sadržati sve elemente optužnog predloga kao samostalnog akta.

Identitet između optužnice i presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Identitet između optužnice i presude

Sud je ovlašćen da menja opis dela iz optužnice, a da ne prekorači optužbu, ukoliko takav opis ostaje u granicama činjeničnog osnova optužnice, to jest u granicama onih činjenica i okolnosti na kojima se optužba zasniva, a iz kojih proizlaze zakonska obeležja određenog krivičnog dela.