Tag Archives for " novčana kazna "

Krijumčarenje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Krijumčarenje

Ko se bavi prenošenjem robe preko carinske linije izbegavajući mere carinskog nadzora ili ko izbegavajući mere carinskog nadzora prenese robu preko carinske linije naoružan, u grupi ili uz upotrebu sile ili pretnje, čini krivično delo krijumčarenje.

Nepropisno odlaganje otpada

PRIVREDNO PRAVO

Nepropisno odlaganje otpada

Novčanom kaznom kazniće se privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, ako vrši odlaganje otpada na lokaciji koja ne ispunjava tehničke, tehnološke i druge propisane uslove, odnosno suprotno uslovima utvrđenim u dozvoli ili bez prethodnog tretmana ili ako odlaže opasan otpad, zajedno sa drugim vrstama otpada.

Poreska utaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Poreska utaja

Visina iznosa poreske obaveze, čije se plaćanje izbegava, predstavlja objektivni uslov inkriminacije za osnovni oblik krivičnog dela poreska utaja i ista se utvrđuje isključivo u okviru poreskog perioda, koji je u zavisnosti od vrste poreza različito propisan.

Nesavesno pružanje lekarske pomoći

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nesavesno pružanje lekarske pomoći

Da bi postojalo krivično delo nesavesno pružanje lekarske pomoći iz člana 251. stav 3. KZ, potrebno je da se ostvari posledica u vidu nastupanja smrti lica, koja činjenica predstavlja objektivni uslov inkriminacije ovog dela.

Kumulativno izricanje uslovne osude i novčane kazne

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Kumulativno izricanje uslovne osude i novčane kazne

Moguće je izreći i uslovnu osudu i novčanu kaznu kao glavnu kaznu, naročito u slučaju ako je za krivično delo kumulativno propisan zatvor i novčana kazna, jer se radi o dve vrste sankcija i nije isključena njihova istovremena primena, ako to nalaže opšta svrha kažnjavanja.

Izricanje novčane kazne kao sporedne za krivična dela učinjena iz koristoljublja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izricanje novčane kazne kao sporedne za krivična dela učinjena iz koristoljublja

Za krivična dela učinjena iz koristoljublja, u koja spada i krivično delo nedozvoljene trgovine iz člana 243. stav 1. KZ, novčana kazna kao sporedna može se izreći kada nije propisana zakonom ili kad je zakonom propisano da će se učinilac kazniti kaznom zatvora ili novčanom kaznom, a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora.

Izricanje novčane kazne kao glavne kazne pored uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO

MATERIJALNO PRAVO

Izricanje novčane kazne kao glavne kazne pored uslovne osude

Kada je okrivljeni oglašen krivim zbog kvalifikovanog oblika krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje i nošenje oružja iz člana 348. stav 2. u vezi stava 1. KZ i izrečena mu je uslovna osuda i osuđen je na novčanu kaznu, tada novčana kazna ima značaj glavne kazne.