Tag Archives for " novčana kazna "

IZVRŠENJE ODLUKA PREKRŠAJNIH SUDOVA

OGLEDI

IZVRŠNO PRAVO

UDK: 343.241(497.11)
343.8(497.11)
COBISS.SR-ID 53334281

IZVRŠENJE ODLUKA PREKRŠAJNIH SUDOVA
* Dr Mirjana Martić, sudija i predsednik Izvršnog odeljenja Prekršajnog suda u Beogradu.

Rezime: Oblast izvršenja odluka prekršajnih sudova deo je sistema izvršenja krivičnih sankcija. U teoriji prekršajnog prava, izvršenje prekršajnih sankcija uglavnom ne zavređuje značajniju pažnju autora, s obzirom da se aktuelne debate uglavnom odnose na alternativne sankcije u oblasti izvršenja krivičnih sankcija. Naizgled nesporan postupak izvršenja prekršajnih sankcija, zapravo sadrži mnoga pitanja o kojima bi vredelo raspravljati.
Cilj ovog rada je razmatranje koncepcijske revizije sistema izvršenja prekršajnih sankcija kroz prikaz glavnih dilema u sudskoj praksi. U prvom delu rada, sumiraćemo tri načina izvršenja prekršajnih sankcija de lege lata, a zatim ćemo se osvrnuti na stavove Ustavnog suda koji su ih znatno modifikovali. U zaključnom delu ćemo razmotriti mogućnost unapređenja izvršenja odluka prekršajnih sudova kroz prizmu zakona kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje.
Ključne reči: izvršenje prekršajnih sankcija, novčana kazna, supletorni zatvor, prinudna naplata.

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela počinje teći od momenta kada je preduzeta radnja poslednjeg dela koje je obuhvaćeno produženim krivičnim delom, a rok se određuje prema pravnoj kvalifikaciji koja je prihvaćena za produženo krivično delo.

Šumska krađa

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Šumska krađa

Iako u izreci presude nije precizno označena kultura katastarskih parcela na kojima su predmetna stabla oborena, iz utvrđenih činjenica – količine (19,05 m3) i broja oborenih stabala (87 komada drveta sladuna), kao i prečnika stabala (7 do 37 cm) i njihove visine (8-10 metara), proizlazi da se radi o šumskim stablima, koja su posečena na parcelama koje spadaju u komplekse zaštićene odredbom člana 275. Krivičnog zakonika.

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

Kada je okrivljeni kao investitor u toku 2017. i 2018. godine gradio građevinski objekat bez građevinske dozvole, shodno članu 208a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, učinio je prekršaj, a ne krivično delo građenje bez građevinske dozvole.

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

Pravo na obeštećenje materijalne štete koju je rehabilitovano lice pretrpelo, mogu ostvariti njegovi naslednici, ali samo u slučaju da je rehabilitovanom licu to pravo priznato za života.