Category Archives for "Ogledi: Srbija"

Povrat i odmeravanje kazne prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije

 

UDK: 343.238(497.11)
COBISS.SR-ID 35451657

POVRAT I ODMERAVANJE KAZNE PREMA KRIVIČNOM ZAKONIKU REPUBLIKE SRBIJE

Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Rezime: Ponovno vršenje krivičnih dela (povrat, recidivizam) značajan je krivičnopravni, kriminološki i penološki problem. U krivičnom pravu povrat je od značaja kod odmeravanja kazne, a preovlađuje shvatanje da povratnike treba strože kažnjavati, mada ima i drugačijih mišljenja. Izmene Krivičnog zakonika Republike Srbije iz 2019. godine uvode određene novine kod povrata, a uveden je i tzv. višestruki povrat. U članku se daju neke osnovne napomene o povratu, ukazuje na značaj povrata u uporednom pravu, a poseban akcenat je stavljen na analizu zakonskih rešenja o povratu, koja su uvedena poslednjim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srbije. Posebno je dato kritičko mišljenje u vezi sa stavom Vrhovnog kasacionog suda o tome šta se smatra “polovinom raspona propisane kazne”, u skladu sa odredbom člana 55a KZ.

Ključne reči: povrat, višestruki povrat, odmeravanje kazne, raspon kazne.

Umanjenje naknade umesto vraćanja na rad

 

UDK: 331.106.44(497.11)
COBISS.SR-ID 35452169

UMANJENJE NAKNADE UMESTO VRAĆANJA NA RAD
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Nezakonit raskid radnofunkcionalne veze ima za posledicu slovom zakona različite vidove restitucije. Njihov sadržaj je prilog relativizaciji prava na uspostavljanje nezakonito prekinutog radnog odnosa. Oni se nalaze po pravilu u odnosu alternativnosti osim vraćanja na rad i naknade štete po osnovu izgubljene zarade. Njihova upotreba je rezultat dispozicije zaposlenog osim ex lege izuzetaka. Naknada umesto vraćanja na rad je supstitutivnog karaktera i ostvaruje se na zahtev zaposlenog odnosno po prigovoru poslodavca. Njena vrednost umanjuje se za vrednost ostvarenog prihoda po osnovu rada. Ova redukcija propisana je i u slučaju naknade štete po osnovu izgubljene zarade ali se umanjenje može izvršiti po nekom od osnova, a ne kumulativno.

Ključne reči: nezakonit osnov prestanka radnog odnosa, relativizacija prava na uspostavljanje radnog odnosa, naknada štete zbog izgubljene zarade, naknada zarade, umanjenje naknade.

Značaj predmeta suđenja za stranku kao merilo za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku (sa posebnim osvrtom na prava iz radnog odnosa)

UDK: 347.91:331.109
342.722:347.962.6

ZNAČAJ PREDMETA SUĐENJA ZA STRANKU KAO MERILO ZA OCENU TRAJANJA SUĐENJA U RAZUMNOM ROKU (SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA)
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije.

Rezime: Značaj predmeta suđenja ili istrage po stranku je jedno od merila za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku koje je propisano odredbama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Za samu stranku ovo je najvažnije i neretko jedino merilo za ocenu da li to suđenje traje nerazumno dugo, te se, prirodno, uvek poziva na značaj predmeta suđenja ili istrage po nju, naročito onda kada se zbog prava koje joj je ugroženo nađe u nekoj vrsti egzistencijalne nužnosti. U takva prava svakako spadaju prava iz radnog odnosa.

Ključne reči: stranka, suđenje u razumnom roku, merilo za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku, značaj predmeta za stranku.

Veštačenje posledica povreda kičmenog stuba i karlice

UDK: 340.66:616.71-001.5

VEŠTAČENJE POSLEDICA POVREDA KIČMENOG STUBA I KARLICE
Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije.

Rezime: Usled razvoja industrije i saobraćaja povećava se incidencija povreda kičme i karlice čije posledice mogu imati reperkusije na životnu aktivnost, kao i na obavljanje bilo koje delatnosti, iz čega proizlazi i njihov sudskomedicinski, ekonomski, a naročito preventivni značaj.
Sa razvojem saobraćaja ove povrede su postale učestalije i danas predstavljaju značajan pravno-medicinski problem. Povrede kičme i karlice kod nas predstavljaju najčešće povrede koje zadobijaju učesnici saobraćajnih nezgoda.
Veštačenje ovih povreda zahteva dobro poznavanje biomehanike, patofiziologije, patoanatomije i lečenja. Ta multidisciplinarna znanja u oblasti sudskomedicinskog veštačenja mogu se steći stalnim praćenjem oblasti koje intenzivno prate, objašnjavaju, uvode nove metode lečenja i daju realniju procenu stvarnih posledica povreda.
Utvrđivanjem zdravstvenih posledica nakon povreda kičme i karlice, procenjuju se njihove reperkusije na funkcionalnost i sposobnost organizma za obavljanje uobičajenih životnih aktivnosti i naviknutih radnji i kvantifikuje se njihovo umanjenje u odnosu na životnu aktivnost pre predmetnog događaja.

Ključne reči: prelomi kostiju, kičmeni stub, kosti karlice, posledice povreda, nematerijalna šteta, veštačenje.

Pravosudni ispit – najbolji u senci

UDK: 378.244:34/35(497.11)

PRAVOSUDNI ISPIT – NAJBOLJI U SENCI
Slobodan Sremčev, predsednik Privrednog suda u Novom Sadu u penziji i član Ispitnog odbora za polaganje pravosudnog ispita APV od 2010. do 2019. godine.

Rezime: Pravosudni ispit je po svojoj obimnosti i složenosti najznačajniji ispit u pravničkoj karijeri. Ovaj članak posmatra problematiku ispita iz jednog manje posmatranog ugla i to onih koji pokazuju najbolje znanje, njihove perspektive u profesiji i predlaže rešenja koja mogu da otvore makar i polemiku u cilju ulaska u pravosudnu profesiju i napredovanje najkvalitetnijih kadrova.

Ključne reči: pravosudni ispit, položio sa odlikom, položio vrlo dobro, inicijativa, ocena, konkurs u pravosuđu, napredovanje u pravosuđu.

Ko sve može pokrenuti spor iz radnog odnosa

UDK: 347.91:331.109(497.11)

KO SVE MOŽE POKRENUTI SPOR IZ RADNOG ODNOSA
Milan Ivošević, advokat, Beograd.

Rezime: U radnom sporu (spor po tužbi zaposlenog) pokretanje spora može inicirati sam zaposleni, njegov punomoćnik, koji tada postupa u ime i za račun zaposlenog, kao i predstavnik sindikata koga ovlasti zaposleni, kao komisionar, u svoje ime ali u interesu zaposlenog, shodno članu 195. stav 1. Zakona o radu. U sporovima iz radnog odnosa (spor po tužbi poslodavca) prava i interese zaposlenog može zastupati sam zaposleni, njegov punomoćnik, ali i predstavnik sindikata, u svojstvu komisionara, gde on postupa u svoje ime ali u interesu zaposlenog.

Ključne reči: radni spor, spor iz radnog odnosa, tužba, zaposleni, punomoćnik, punomoćje, predstavnik sindikata, komisionar.

Praksa Upravnog suda u primeni propisa o radu u organima i službama države

UDK: 3.077.2(497.11)
347.998.85(497.11)

PRAKSA UPRAVNOG SUDA U PRIMENI PROPISA O RADU U ORGANIMA I SLUŽBAMA DRŽAVE
Ruža Urošević, sudija Upravnog suda u penziji.

Rezime: Praksa Upravnog suda u primeni propisa o radu u organima i službama države predstavlja nastavak prakse Upravnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije, koja je nastala sa početkom primene posebnog zakona u ovoj oblasti – Zakona o državnim službenicima. Iz dosadašnje prakse Upravnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije i Upravnog suda može se zaključiti da su najčešći sporovi nastajali povodom zasnivanja radnog odnosa, vrednovanja uspešnosti u radu, premeštaja državnih službenika, disciplinske odgovornosti, raspoređivanja i prestanka radnog odnosa. Rešavanje spornih pravnih pitanja može biti jednostavno, kada su sve sudije saglasne sa načinom rešavanja, ali i komplikovano, kada ne postoji jedinstven stav. Tada se o spornom pravnom pitanju izjašnjavaju sve sudije Upravnog suda, a usvojeni pravni stavovi na sednicama svih sudija obavezuju sve sudije tog suda i državne organe i službe pri kasnijem donošenju odluka.

Ključne reči: praksa Upravnog suda, radni odnosi, državni službenici.

Postupci izvršenja sudskih odluka u porodičnim odnosima

UDK: 347.952:347.63/.64(497.11)

POSTUPCI IZVRŠENJA SUDSKIH ODLUKA U PORODIČNIM ODNOSIMA
Prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Beograd.
Doc. dr Zoran Vavan, docent na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatič, Novi Sad, Univerzitet Union, Beograd.

Rezime: Postupci izvršenja iz porodičnih odnosa regulisani su Zakonom o izvršenju i obezbeđenju. U okviru četvrtog dela navedenog normativa, koji se odnosi na izvršenja radi ostvarenja nenovčanih potraživanja, peta glava posvećena je izvršenju odluka u vezi sa porodičnim odnosima. Navedenim odredbama, regulisani su postupci predaje deteta, održavanja ličnih odnosa sa detetom i izvršenja radi zaštite od nasilja u porodici, zaštite prava deteta i drugih odluka u vezi sa porodičnim odnosima. U okviru navedene glave zakona uređen je samo deo izvršnih postupaka iz porodičnih odnosa, dok postupak izvršenja radi naplate zakonskog izdržavanja – alimentacije, kao najčešći postupak u ovoj vrsti izvršne referade, nije obuhvaćen. Zapravo, postupci naplate zakonskog izdržavanja nisu posebno, celovito i jedinstveno uređeni nijednim članom ZIO, izuzev što su u par članova svrstani u prioritetna potraživanja.
Postupci izvršenja predstavljaju često završnu fazu u ostvarenju konkretnog potraživanja i realizaciju obaveze određenih subjekata, te bez njih uživanje prava proklamovanog zakonom i utvrđenog odlukom suda nije moguće. Upravo iz tog razloga, da bi zaštita prava iz porodičnih odnosa u sudskim postupcima bila delotvorna, postupak izvršenja mora biti efikasan i svrsishodan.

Ključne reči: Zakon o izvršenju i obezbeđenju, postupci izvršenja, izvršenje radi predaje deteta, izvršenje radi održavanja ličnih odnosa sa detetom, izvršenje radi zaštite od nasilja u porodici i zaštite prava deteta, izvršenje radi naplate zakonskog izdržavanja.

Sudska zaštita od nezakonitog otkaza ugovora o radu u stečajnom postupku

UDK: 349.22:331.106.44
347.736

SUDSKA ZAŠTITA OD NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU U STEČAJNOM POSTUPKU
Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda.
Dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu.

Rezime: Prema pozitivnom stanovištu stečajnog zakonodavstva, otvaranje stečajnog postupka ne uzrokuje prestanak radnog odnosa po sili zakona. Nastupanje pravnih posledica otvaranja stečajnog postupka predstavlja samo razlog za otkaz ugovora o radu zaposlenima kod stečajnog dužnika. Povodom otkaza ugovora o radu u stečajnom postupku postoje brojne nedoumice. Jedno je, ipak, nesporno, da i u stečajnom postupku otkaz može biti nezakonit.
Predmet analize autora usmeren je upravo na dostupnost sudske zaštite od nezakonitog otkaza licima u stečajnom postupku. Prevashodno je raspravljano o pravu na sudsku zaštitu od nezakonitog otkaza u slučaju postojanja stečaja kao otkaznog razloga.
Takođe, kako je život uvek bogatiji od prava, može iznedriti situaciju u kojoj je rešenje o otvaranju stečajnog postupka ukinuto odlukom drugostepenog suda. Štaviše, može se desiti i da u ponovnom postupku razmatranja razloga za otvaranje stečajnog postupka predlog za otvaranje stečajnog postupka bude odbijen kao neosnovan ili povučen. Zbog toga je u drugom delu rad usmeren na polemiku o zaštiti od nezakonitog otkaza u situaciji nepostojanja stečaja kao otkaznog razloga. Sporno pitanje kome je posebno posvećena pažnja odnosi se na momenat saznanja zaposlenog o povredi prava, odnosno o prestanku postojanja stečaja kao otkaznog razloga. U tom kontekstu analiziran je i rok za pokretanje spora radi zaštite njegovih prava na rad.

Ključne reči: stečaj, otkaz ugovora o radu, sudska zaštita, pravo na rad, stečajni postupak

Pravo zakupa i katastar nepokretnosti

UDK: 349.418(497.11)
347.453(497.11)

PRAVO ZAKUPA I KATASTAR NEPOKRETNOSTI
Ranko Jakovljević, Republički geodetski zavod SKN Negotin.

Rezime: Predmet ovog rada je prikaz i analiza procesnih i materijalnopravnih normi vezano za zakup i upis prava po tom osnovu u katastru, uz komentar upravne prakse Republičkog geodetskog zavoda.
Ključne reči: zakup, stvarna prava, obligaciona prava, upis, katastar nepokretnosti, upravni postupak.

Pravo koje imaš na tuđoj stvari ne slabi, ma koliko vlasnika ona prom’jenila.
Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru, član 1019.

1 2 3 16