Category Archives for "Ogledi: Srbija"

UGOVOR O PRODAJI KAPITALA I NAČIN REŠAVANJA PRAVA ZAPOSLENIH I deo

OGLEDI

RADNO PRAVO

UDK: 349.2:347.72.04(497.11)
COBISS.SR-ID 46697737

UGOVOR O PRODAJI KAPITALA I NAČIN REŠAVANJA PRAVA ZAPOSLENIH
I deo
* Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Ugovor o prodaji kapitala ima i zakonske elemente koji se odnose na način rešavanja prava zaposlenih. Sada su to fakultativni elementi dok su po ranijem Zakonu o privatizaciji to bili njegovi obavezni zakonski elementi. Sadržaj ugovora o prodaji kapitala u delu koji sadrži način rešavanja prava zaposlenih je posledica privatizacije poslodavca i njegov je sastavni deo. U tom delu su ugovorene radno-pravne garancije u korist zaposlenih kao trećih lica što im daje samostalno pravo i u značenju ovlašćenja na pravno zaštitni zahtev. Program rešavanja viška zaposlenih nije socijalni program kao što ni kolektivni ugovor kod poslodavca nije socijalni program. Između njih postoji razlika u bitnom. Socijalni program je pojedinačni pravni akt čiji su učesnici i predstavnici zaposlenih i poslodavac koji obavezuje poslodavca s obzirom na svoj sadržaj. To je jedan od načina materijalizacije klauzule ugovora o prodaji kapitala.
Ključne reči: ugovor o prodaji kapitala, program rešavanja viška zaposlenih, način rešavanja prava zaposlenih, sporazum, samostalno pravo, korist zaposlenih, pravno zaštitni zahtev.

SUKOB NADLEŽNOSTI U OBLASTI RADNIH ODNOSA IZMEĐU UPRAVNOG SUDA I DRUGIH SUDOVA U NOVIJOJ PRAKSI VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

OGLEDI

SUDSKO ORGANIZACIONO PRAVO

UDK: 347.919:331.109(497.11)
COBISS.SR-ID 46696457

SUKOB NADLEŽNOSTI U OBLASTI RADNIH ODNOSA IZMEĐU UPRAVNOG SUDA
I DRUGIH SUDOVA U NOVIJOJ PRAKSI VRHOVNOG KASACIONOG SUDA
* Katarina Manojlović Andrić, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Rešavanje predmeta spora pred nadležnim sudom predstavlja osnovnu procesnu pretpostavku zakonitog suđenja. Za odlučivanje u sporovima iz radnih odnosa stvarno su nadležni sudovi opšte nadležnosti i Upravni sud.
Odredbama Zakona o uređenju sudova propisano je da osnovni sud u prvom stepenu sudi u sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa, kao i o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, dok apelacioni sud odlučuje o žalbama na ove presude. Prema članu 29. stav 1. Zakona o uređenju sudova, Upravni sud sudi u upravnim sporovima, a posebnim zakonima koji uređuju tzv. „službeničke radne odnose“ propisano je kada se prilikom odlučivanja o pravima, dužnostima i disciplinskoj odgovornosti službenika može pokrenuti upravni spor. Normama zakona nisu otklonjene sve nedoumice o stvarnoj nadležnosti sudova u sporovima koji mogu nastati povodom radnog odnosa, pa ni sukobi nadležnosti između sudova opšte nadležnosti i Upravnog suda, koji su prisutni i u novijoj praksi Vrhovnog kasacionog suda.

Ključne reči: Zakon o uređenju sudova, svarna nadležnost sudova, sukob nadležnosti.

IZVRŠENJE ODLUKA DONETIH U VANPARNIČNOM POSTUPKU I JAVNOBELEŽNIČKIH ISPRAVA

OGLEDI

IZVRŠNO PRAVO

UDK: 347.952
347.961
COBISS.SR-ID 43849737

IZVRŠENJE ODLUKA DONETIH U VANPARNIČNOM POSTUPKU I JAVNOBELEŽNIČKIH ISPRAVA
* Prof. dr Milena Trgovčević Prokić, profesor Pravnog fakulteta Union u Beogradu.

Rezime: Odnos između vanparničnih postupaka i postupka izvršenja i postupka obezbeđenja uglavnom nije bio predmet teorijske analize u domaćoj literaturi građanskog procesnog prava iako se ove dve grane građanskog sudskog postupka, kao delovi pravnog sistema, po prirodi stvari, nalaze u određenom odnosu. S obzirom na to da su postupak izvršenja i postupak obezbeđenja samostalne pravne celine, bez obzira što su regulisani istim zakonskim tekstom, njihov odnos prema vanparničnim postupcima mora da se posmatra i analizira posebno.
Vanparnično procesno pravo ne predstavlja, zbog svoje specifične pravne prirode i funkcije u domenu građanskopravne zaštite, izvor izvršnog procesnog prava čija bi se pravila shodno primenjivala u sudskom postupku izvršenja, za razliku od parničnog postupka koji predstavlja osnovni, opšti i redovni metod građanskopravne zaštite.

Ključne reči: vanparnični postupak, odnos postupka izvršenja i vanparničnih postupaka, odnos postupka obezbeđenja i vanparničnih postupaka, izvršne isprave, mere obezbeđenja.

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

OGLEDI

RADNO PRAVO

UDK: 364.334(497.11)
COBISS.SR-ID 43851785

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI
* Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije.

Rezime: Dana 13. 5. 2021. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je najnoviji Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, u svemu prema predlogu predlagača, što je tema ovog rada. Navedeni zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 49/2021 od 14. 5. 2021. godine. Saglasno odredbi člana 20. novousvojenog zakona koja predviđa stupanje na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti stupio je na snagu 22. maja 2021. godine.

Ključne reči: Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, izmene i dopune, dokument javnih politika, standardizacija mera javnih politika.

KRIVIČNO DELO NEPRUŽANJE POMOĆI

OGLEDI

KRIVIČNO PRAVO

UDK: 343.6(497.11)
COBISS.SR-ID 43883273

KRIVIČNO DELO NEPRUŽANJE POMOĆI
* Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku u penziji.

Rezime: Krivično delo nepružanje pomoći je interesantno krivično delo koje je povezano sa određenim životnim situacijama u kojima se građanin može naći. U pitanju je klasično krivično delo nečinjenja, a učinilac može biti svako lice.
Dužnost pružanja pomoći drugom licu ne obuhvata i ugrožavanje svog ili života drugog lica. Postavlja se pitanje, jer to zakonodavac u konkretnom slučaju nije rešio, koji stepen, obim, intenzitet opasnosti mora postojati u konkretnom slučaju, a da je krivično delo isključeno.
To dalje znači da su to sve bitne okolnosti koje će u datoj krivičnopravnoj situaciji, organ postupka (sud ili tužilaštvo), u skladu sa prikupljenim dokazima proceniti, a posebno vodeći računa o nastaloj neposrednoj opasnosti kod pasivnog subjekta, prirodi opasnosti u kojoj se našao učinilac, te da li se pomoć mogla pružiti bez rizika po život učinioca ili drugog lica.

Ključne reči: nepružanje pomoći, pasivni subjekt, izlaganje opasnosti, napuštanje nemoćnog lica, porodične obaveze, neukazivanje lekarske pomoći.

Pravo preče kupovine nepokretnosti

UDK 347.239(497.11)
COBISS.SR-ID 39506185

PRAVO PREČE KUPOVINE NEPOKRETNOSTI
* Ranko Jakovljević, Republički geodetski zavod, SKN Negotin.

Rezime: U ovom radu daje se prikaz geneze i značenja instituta prava preče kupovine nepokretnosti, vrste i domen primene, sa posebnim osvrtom na situaciju da Zakon o izvršenju i obezbeđenju predviđa upis zakonskog prava preče kupovine u katastru nepokretnosti.

Ključne reči: preča kupovina, svojina, katastar, publicitet, pravna sigurnost, zakonsko pravo preče kupovine, izvršenje.

Povrat i odmeravanje kazne prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije

 

UDK: 343.238(497.11)
COBISS.SR-ID 35451657

POVRAT I ODMERAVANJE KAZNE PREMA KRIVIČNOM ZAKONIKU REPUBLIKE SRBIJE

Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Rezime: Ponovno vršenje krivičnih dela (povrat, recidivizam) značajan je krivičnopravni, kriminološki i penološki problem. U krivičnom pravu povrat je od značaja kod odmeravanja kazne, a preovlađuje shvatanje da povratnike treba strože kažnjavati, mada ima i drugačijih mišljenja. Izmene Krivičnog zakonika Republike Srbije iz 2019. godine uvode određene novine kod povrata, a uveden je i tzv. višestruki povrat. U članku se daju neke osnovne napomene o povratu, ukazuje na značaj povrata u uporednom pravu, a poseban akcenat je stavljen na analizu zakonskih rešenja o povratu, koja su uvedena poslednjim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srbije. Posebno je dato kritičko mišljenje u vezi sa stavom Vrhovnog kasacionog suda o tome šta se smatra “polovinom raspona propisane kazne”, u skladu sa odredbom člana 55a KZ.

Ključne reči: povrat, višestruki povrat, odmeravanje kazne, raspon kazne.

Umanjenje naknade umesto vraćanja na rad

 

UDK: 331.106.44(497.11)
COBISS.SR-ID 35452169

UMANJENJE NAKNADE UMESTO VRAĆANJA NA RAD
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Nezakonit raskid radnofunkcionalne veze ima za posledicu slovom zakona različite vidove restitucije. Njihov sadržaj je prilog relativizaciji prava na uspostavljanje nezakonito prekinutog radnog odnosa. Oni se nalaze po pravilu u odnosu alternativnosti osim vraćanja na rad i naknade štete po osnovu izgubljene zarade. Njihova upotreba je rezultat dispozicije zaposlenog osim ex lege izuzetaka. Naknada umesto vraćanja na rad je supstitutivnog karaktera i ostvaruje se na zahtev zaposlenog odnosno po prigovoru poslodavca. Njena vrednost umanjuje se za vrednost ostvarenog prihoda po osnovu rada. Ova redukcija propisana je i u slučaju naknade štete po osnovu izgubljene zarade ali se umanjenje može izvršiti po nekom od osnova, a ne kumulativno.

Ključne reči: nezakonit osnov prestanka radnog odnosa, relativizacija prava na uspostavljanje radnog odnosa, naknada štete zbog izgubljene zarade, naknada zarade, umanjenje naknade.

Značaj predmeta suđenja za stranku kao merilo za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku (sa posebnim osvrtom na prava iz radnog odnosa)

UDK: 347.91:331.109
342.722:347.962.6

ZNAČAJ PREDMETA SUĐENJA ZA STRANKU KAO MERILO ZA OCENU TRAJANJA SUĐENJA U RAZUMNOM ROKU (SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA)
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije.

Rezime: Značaj predmeta suđenja ili istrage po stranku je jedno od merila za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku koje je propisano odredbama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Za samu stranku ovo je najvažnije i neretko jedino merilo za ocenu da li to suđenje traje nerazumno dugo, te se, prirodno, uvek poziva na značaj predmeta suđenja ili istrage po nju, naročito onda kada se zbog prava koje joj je ugroženo nađe u nekoj vrsti egzistencijalne nužnosti. U takva prava svakako spadaju prava iz radnog odnosa.

Ključne reči: stranka, suđenje u razumnom roku, merilo za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku, značaj predmeta za stranku.

Veštačenje posledica povreda kičmenog stuba i karlice

UDK: 340.66:616.71-001.5

VEŠTAČENJE POSLEDICA POVREDA KIČMENOG STUBA I KARLICE
Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije.

Rezime: Usled razvoja industrije i saobraćaja povećava se incidencija povreda kičme i karlice čije posledice mogu imati reperkusije na životnu aktivnost, kao i na obavljanje bilo koje delatnosti, iz čega proizlazi i njihov sudskomedicinski, ekonomski, a naročito preventivni značaj.
Sa razvojem saobraćaja ove povrede su postale učestalije i danas predstavljaju značajan pravno-medicinski problem. Povrede kičme i karlice kod nas predstavljaju najčešće povrede koje zadobijaju učesnici saobraćajnih nezgoda.
Veštačenje ovih povreda zahteva dobro poznavanje biomehanike, patofiziologije, patoanatomije i lečenja. Ta multidisciplinarna znanja u oblasti sudskomedicinskog veštačenja mogu se steći stalnim praćenjem oblasti koje intenzivno prate, objašnjavaju, uvode nove metode lečenja i daju realniju procenu stvarnih posledica povreda.
Utvrđivanjem zdravstvenih posledica nakon povreda kičme i karlice, procenjuju se njihove reperkusije na funkcionalnost i sposobnost organizma za obavljanje uobičajenih životnih aktivnosti i naviknutih radnji i kvantifikuje se njihovo umanjenje u odnosu na životnu aktivnost pre predmetnog događaja.

Ključne reči: prelomi kostiju, kičmeni stub, kosti karlice, posledice povreda, nematerijalna šteta, veštačenje.

1 2 3 17