Category Archives for "Prekršajno pravo"

Zastarelost prekršajnog gonjenja

PREKRŠAJNO PRAVO

Zastarelost prekršajnog gonjenja

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti niti voditi ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen, a pokretanje i vođenje prekršajnog postupka zastareva u svakom slučaju kada protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost.

Povreda prava na odbranu okrivljenog

PREKRŠAJNO PRAVO

Povreda prava na odbranu okrivljenog

Povređeno je pravo na odbranu okrivljenog ako okrivljenom pre donošenja odluke nije data mogućnost da se izja snio činjenicama i dokazima koji ga terete i da iznese činjenice i dokaze koji mu idu u korist, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Jezik na kome se vodi prekršajni postupak

 

PREKRŠAJNO PRAVO
Jezik na kome se vodi prekršajni postupak

Na područjima na kojima je u skladu sa zakonom u službenoj upotrebi i jezik određene nacionalne manjine, postupak se na zahtev stranke vodi i na jeziku i uz upotrebu pisma te nacionalne manjine, a Zakonom o prekršajima nije propisan procesni trenutak do kog je okrivljeni u postupku dužan da opredeli jezik na kome će se voditi postupak.

Prekid zastarevanja pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

 

PREKRŠAJNO PRAVO
Prekid zastarevanja pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

Donošenje rešenja kojim se mesno nenadležni sud oglasio nenadležnim za vođenje prekršajnog postupka, ne predstavlja procesnu radnju nadležnog suda i ne dovodi do prekida zastarevanja pokretanja i vođenja prekršajnog postupka.

1 2 3 28