Category Archives for "Prekršajno pravo"

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

PREKRŠAJNO PRAVO

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

Samo Republički javni tužilac može podići zahtev za zaštitu zakonitosti protiv pravnosnažne presude prekršajnog suda, a okrivljeni ima samo mogućnost da nadležnom javnom tužiocu podnese inicijativu za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti, na osnovu koje javni tužilac odlučuje da li ima mesta podnošenju ovog vanrednog pravnog leka.

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

PREKRŠAJNO PRAVO

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti pripada isključivo Republičkom javnom tužiocu, a ne i okrivljenom, odnosno njegovom braniocu, koji samo imaju mogućnost da nadležnom javnom tužiocu podnesu inicijativu za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti, na osnovu koje nadležni javni tužilac odlučuje da li ima mesta podnošenju ovog vanrednog pravnog leka.

Uskraćivanje pristupa informacijama od javnog značaja

PREKRŠAJNO PRAVO

Uskraćivanje pristupa informacijama od javnog značaja

Sama činjenica da je oštećeni podnosio u prethodnom periodu više zahteva kojima je tražio različite informacije od istog organa vlasti ne može predstavljati razlog zbog koga bi organ vlasti, zbog zloupotrebe prava u smislu odredbe člana 13. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, mogao oštećenom da uskrati pristup informacijama od javnog značaja.

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

PREKRŠAJNO PRAVO

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti, niti voditi, ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen, a pokretanje i vođenje prekršajnog postupka zastareva u svakom slučaju kada protekne dve godine od kada je prekršaj učinjen.

1 2 3 17