Tag Archives for " bitna povreda odredaba krivičnog postupka "

Vraćanje putne isprave i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Vraćanje putne isprave i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Da bi se privremeno oduzeta putna isprava mogla vratiti okrivljenoj koja ima neodložnu potrebu da putuje u inostranstvo, potrebno je pored ostalih zakonom propisanih uslova, da okrivljena dostavi određene dokaze koji opravdavaju njenu potrebu za put u inostranstvo.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Osuđujuća presuda protiv prvog okrivljenog ne može se zasnivati isključivo na iskazu drugog okrivljenog koji je u predistražnom postupku u policijskoj upravi prvo izjavio da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog a potom na glavnom pretresu izmenio svoju odbranu negirajući da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog, već je rekao da je istu dobio od njega.

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

PRIVREDNO PRAVO

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

U slučaju proširenja optužnog predloga, optužni predlog mora sadržati sve elemente optužnog predloga kao samostalnog akta.

Određivanje veštaka

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Određivanje veštaka

Ne postoji zakonska obaveza poveravanja veštačenja najpre veštacima sa spiska stalnih sudskih veštaka, već se veštačenje može obaviti i u okviru državnog organa ili ustanove, a jedini uslov je da je taj organ stručan za tu vrstu veštačenja.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada se krivični postupak za određeno krivično delo pokreće od strane javnog tužioca a na predlog oštećenog, sama činjenica podnošenja krivične prijave protiv okrivljenog zbog određenog krivičnog dela od strane zakonskog zastupnika maloletnog oštećenog je potvrda postojanja zahteva ovlašćenog tužioca.

1 2 3 15