Tag Archives for " bitna povreda odredaba krivičnog postupka "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Izreka presude je sama sebi protivrečna kada je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela pronevera iz člana 364. stav 1. KZ pošto su stupile na snagu odredbe Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koje se odnose na privredna krivična dela.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Prvostepeni sud mora jasno da obrazloži zašto ne prihvata deo nalaza i mišljenja veštaka saobraćajne struke, a ukoliko to ne učini prvostepena presuda nema dovoljnih i jasnih razloga o činjenicama koje su predmet dokazivanja, pri čemu su dati razlozi nejasni i protivrečni.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ako privatna krivična tužba ne sadrži oblik vinosti učinioca, a isto je navedeno u obrazloženju presude kojom je okrivljeni oglašen krivim, nema prekoračenja optužbe pa nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ukoliko je tokom trajanja krivičnog postupka preminuo veštak neophodno je odrediti novog veštaka iste struke koji će se upoznati sa nalazom i mišljenjem preminulog veštaka i na glavnom pretresu se izjasniti da li isti prihvata, da bi potom optuženi i njegov branilac mogli da ga ispitaju na glavnom pretresu, a ukoliko tako nije učinjeno povređeno je pravo na odbranu optuženog.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Optužba nije prekoračena, a prvostepeni sud nije učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, kada u optužnici a ni u toku postupka nije stavljen predlog za opozivanje izrečene uslovne osude, a što je obaveza prvostepenog suda.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP

Presuda se može zasnivati na priznanju okrivljenog da je učinio krivično delo, datom na zapisniku kod OJT, bez prisustva branioca, kada je organ postupka postupio pravilno shodno odredbama koje prethode saslušanju okrivljenog (čl. 85. do 90. ZKP).

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Izreka presude je nerazumljiva kada nije jasno razgraničeno da li je jedan od optuženih izvršio radnju pomaganja u odnosu na drugog optuženog ili su u pitanju radnje koje su oni zajednički preduzimali što bi predstavljalo radnje saizvršilaštva.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka – član 438. stav 1. tačka 9. ZKP

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka – član 438. stav 1. tačka 9. ZKP

Nije povređen princip odnosa presude i optužbe, odnosno optužba nije prekoračena kada je prvostepeni sud izrekom svoje presude, na bazi utvrđenog činjeničnog stanja, nakon održanog glavnog pretresa, uneo drugu blanketnu normu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, u odnosu na onu koja je navedena u optužnom aktu.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Prvostepena presuda je zahvaćena bitnom povredom odredaba krivičnog postupka kada je sud propustio da ceni sadržinu spisa prekršajnog suda i pravnosnažne presude koje se odnose na dva lica koja su saslušana iz grupe ilegalnih migranata.

1 2 3 13