Tag Archives for " bitna povreda odredaba krivičnog postupka "

Određivanje veštaka

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Određivanje veštaka

Ne postoji zakonska obaveza poveravanja veštačenja najpre veštacima sa spiska stalnih sudskih veštaka, već se veštačenje može obaviti i u okviru državnog organa ili ustanove, a jedini uslov je da je taj organ stručan za tu vrstu veštačenja.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada se krivični postupak za određeno krivično delo pokreće od strane javnog tužioca a na predlog oštećenog, sama činjenica podnošenja krivične prijave protiv okrivljenog zbog određenog krivičnog dela od strane zakonskog zastupnika maloletnog oštećenog je potvrda postojanja zahteva ovlašćenog tužioca.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ukoliko veštak odustane tokom glavnog pretresa od dela svog nalaza koji se odnosi na kvalifikaciju povrede kod oštećene, sud mora u razlozima presude da ceni tu promenu nalaza i mišljenja i da se određeno izjasni da li takvu promenu prihvata ili ne.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i dokazivanje

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i dokazivanje

Prvostepeni sud je ovlašćen da u cilju svestranog raspravljanja predmeta dokazivanja po službenoj dužnosti pribavi medicinsku dokumentaciju za okrivljenog i oštećenog i da odredi veštačenje od strane veštaka medicinske struke za ova lica s obzirom da su oni imali povrede u saobraćajnoj nezgodi, pa ukoliko to ne uradi u presudi su dati nejasni razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada je prvostepeni sud u krivičnom postupku zbog nedavanja izdržavanja pročitao iskaz zakonskog zastupnika maloletnog oštećenog, dat u vidu overene izjave pred Generalnim konzulatom Srbije u Švajcarskoj i na istoj zasnovao presudu, učinio je bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP.

1 2 3 14