Tag Archives for " bitna povreda odredaba krivičnog postupka "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Optužba nije prekoračena, a prvostepeni sud nije učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, kada u optužnici a ni u toku postupka nije stavljen predlog za opozivanje izrečene uslovne osude, a što je obaveza prvostepenog suda.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP

Presuda se može zasnivati na priznanju okrivljenog da je učinio krivično delo, datom na zapisniku kod OJT, bez prisustva branioca, kada je organ postupka postupio pravilno shodno odredbama koje prethode saslušanju okrivljenog (čl. 85. do 90. ZKP).

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Izreka presude je nerazumljiva kada nije jasno razgraničeno da li je jedan od optuženih izvršio radnju pomaganja u odnosu na drugog optuženog ili su u pitanju radnje koje su oni zajednički preduzimali što bi predstavljalo radnje saizvršilaštva.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka – član 438. stav 1. tačka 9. ZKP

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka – član 438. stav 1. tačka 9. ZKP

Nije povređen princip odnosa presude i optužbe, odnosno optužba nije prekoračena kada je prvostepeni sud izrekom svoje presude, na bazi utvrđenog činjeničnog stanja, nakon održanog glavnog pretresa, uneo drugu blanketnu normu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, u odnosu na onu koja je navedena u optužnom aktu.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Prvostepena presuda je zahvaćena bitnom povredom odredaba krivičnog postupka kada je sud propustio da ceni sadržinu spisa prekršajnog suda i pravnosnažne presude koje se odnose na dva lica koja su saslušana iz grupe ilegalnih migranata.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ako je u krivičnom postupku presuda zasnovana na nalazu i mišljenju veštaka medicinske struke koji je i prvi pregledao oštećenu, učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada je prvostepeni sud zasnovao svoju osuđujuću presudu na zapisniku o pretresanju stana i drugih prostorija, a pretresu je prisustvovao samo jedan svedok, time je učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP jer je presuda zasnovana na nedozvoljenom dokazu.

1 2 3 12