Tag Archives for " okolnosti i odmeravanje kazne "

Prekoračenje optužbe

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Prekoračenje optužbe

Prvostepeni sud nije prekoračio optužbu time što je u izreci presude bliže opredelio radnje koje predstavljaju samo okolnosti izvršenja krivičnog dela za koje je optuženi oglašen krivim, a ne i bitne elemente krivičnog dela.

Odmeravanje kazne

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Odmeravanje kazne

Priznanje okrivljenog da je učinio krivično delo, opisano u optužnom aktu, i da je delimično obeštetio oštećeno lice, imaju se tretirati kao olakšavajuće okolnosti prilikom odmeravanja kazne za učinjeno krivično delo, u oblasti držanja učinioca posle izvršenog krivičnog dela.

Povreda krivičnog zakona i okolnosti koje utiču na odmeravanje kazne

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Povreda krivičnog zakona i okolnosti koje utiču na odmeravanje kazne

Učinjena je povreda krivičnog zakona ukoliko sud prilikom određivanja načina izvršenja krivične sankcije nije cenio da je optuženi više puta osuđivan za istovrsno krivično delo i za druga krivična dela, već je smatrao da postoje osobito olakšavajuće okolnosti na njegovoj strani, pa mu je izrekao kaznu zatvora u visini minimalne kazne za navedeno krivično delo koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje.

Izricanje vaspitne mere učiniocu koji ima status mlađeg punoletnog lica

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Izricanje vaspitne mere učiniocu koji ima status mlađeg punoletnog lica

To što okrivljeni u vreme izvršenja krivičnog dela i u vreme suđenja ima status mlađeg punoletnog lica, sama po sebi ne obavezuje sud da u svakom slučaju tom okrivljenom izrekne neku od vaspitnih mera predviđenih odredbom člana 41. stav 1. ZM, već je sudu data mogućnost da mlađem punoletnom licu izrekne neku od propisanih vaspitnih mera samo ako oceni da su u konkretnom slučaju za to ispunjeni uslovi iz navedene zakonske odredbe.

Odmeravanje kazne i primena instituta oslobođenja od kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odmeravanje kazne i primena instituta oslobođenja od kazne

Kada je dokazima utvrđeno da je okrivljeni učinio krivično delo krađa sud je bio dužan da proveri odbranu okrivljenog da je njegova majka oduzeti telefon vratila oštećenom pre nego što je saznao da je otkriven i da na taj način utvrdi da li ima mesta primeni instituta oslobođenja od kazne.