Tag Archives for " Teška telesna povreda "

Teška telesna povreda

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teška telesna povreda

Postojanje krivičnog dela utvrđuje se na različite načine, a pored ostalih ukoliko nema priznanja okrivljenog, na osnovu iskaza oštećenog, svedoka a posebno na osnovu medicinske dokumentacije te nalaza i mišljenja sudskog veštaka koji mora da se izjasni i da li je do povrede oštećenog došlo ili moglo da dođe nezavisno od dejstva okrivljenog.

Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova

Krivično delo nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova čini lice odgovorno za projektovanje, rukovođenje ili izvođenje gradnje ili građevinskih radova, koje pri izvođenju tih radova ne postupa po propisima ili opštepriznatim tehničkim pravilima i time izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu većeg obima.

Teška telesna povreda i nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Teška telesna povreda i nasilje u porodici

Teška telesna povreda naneta sa umišljajem ne može se smatrati kvalifikatornom okolnošću za krivično delo nasilje u porodici, s obzirom na to da umišljajno nanošenje teške telesne povrede prilikom izvršenja predmetnog krivičnog dela predstavlja zasebno krivično delo.