Category Archives for "Krivično-materijalno pravo"

Kažnjavanje za pokušaj krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Kažnjavanje za pokušaj krivičnog dela

Pokušaj krivičnog dela je kažnjiv kod onih krivičnih dela kod kojih se može izreći kazna zatvora u trajanju od pet godina ili teža kazna, pri čemu nije od značaja da li je kazna od pet godina zatvora donja ili gornja granica raspona propisane kazne ili je u okviru propisanog raspona, bitno je da postoji mogućnost izricanja kazne zatvora u trajanju od pet godina.

Višestruki povrat

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Višestruki povrat

Ispunjeni su uslovi za primenu instituta višestrukog povrata, s obzirom da su ispunjeni kumulativni uslovi koje zakon predviđa za primenu istog, s obzirom da je okrivljeni četiri puta pravnosnažno osuđen za umiš-ljajna krivična dela na efektivnu kaznu od najmanje jedne godine – efektivne kazne su bile u rasponu od dve godine i dva meseca do devet godina i šest meseci i od poslednje osude i otpuštanja osuđenog sa izdržavanja izrečene kazne do izvršenja novih krivičnih dela koja su mu od strane VJT Valjevo stavljena na teret u ovom krivičnom postupku nije proteklo pet godina.
(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 98/24 od 12. II 2024)

Izazivanje opšte opasnosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Izazivanje opšte opasnosti

U radnjama okrivljene koja je bez nadzora ostavila psa rase mađarski ovčar pumi u dvorištu i nije kapiju dvorišta porodične kuće držala pod ključem, pa je pas koji je bio odvezan i bez zaštitne korpe izašao iz dvorišta na glavnu ulicu u Valjevu, prišao slučajnoj prolaznici i ujeo je za levu potkolenicu pri čemu joj je naneo lake telesne povrede, stiču se sva bitna obeležja krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti.

Opoziv uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Opoziv uslovne osude

Zakonom propisana mogućnost da sud nakon ocene okolnosti koje se odnose na učinjena krivična dela i učinioca, odluči da li će opozvati uslovnu osudu, odnosi se isključivo na situaciju kada je okrivljeni u vreme proveravanja učinio krivično delo za koje je izrečena kazna zatvora manja od dve godine ili novčana kazna.

Kvalifikovani oblik krivičnog dela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Kvalifikovani oblik krivičnog dela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Kvalifikovani oblik krivičnog dela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 350. stav 3. KZ, postoji ne samo ako je delo iz stava 2. ovog člana učinjeno od strane grupe, zloupotrebom službenog položaja, ili na način kojim se ugrožava život ili zdravlje lica, već i ako je krijumčaren veći broj lica.

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

Neovlašćeno držanje vatrenog oružja i municije u većoj količini je kvalifikatorna okolnost i obeležje krivičnog dela iz člana 348. stav 3. u vezi st. 1. i 2. KZ, pa se ta okolnost ne može uzeti kao otežavajuća okolnost pri odmeravanju kazne.

1 2 3 111