Category Archives for "Krivično-materijalno pravo"

Višestruki povrat

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Višestruki povrat

Prilikom donošenja odluke o kazni, a imajući u vidu period izvršenja predmetnog krivičnog dela, kao i podatke o ranijoj osuđivanosti okrivljenog, prvostepeni sud je u obavezi da pribavi podatke kada i u kom periodu je okrivljeni izdržavao kazne zatvora.

Skidanje i povreda službenog pečata i znaka

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Skidanje i povreda službenog pečata i znaka

Time što je okrivljena oštetila distributivnu plombu i protivpravno izvršila priključenje svog brojila na niskonaponsku mrežu, u radnjama okrivljene nema bitnih obeležja krivičnog dela krađa iz člana 203. stav 1. KZ, već se stiču svi subjektivni i objektivni elementi krivičnog dela skidanje i povreda službenog pečata i znaka iz člana 327. stav 1. KZ.

Nedavanje izdržavanja i radna sposobnost okrivljene

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedavanje izdržavanja i radna sposobnost okrivljene

Prvostepeni sud je u obavezi da u cilju pravilnog utvrđenja činjeničnog stanja utvrdi da li se okrivljena u kritičnom periodu, u kome nije plaćala izdržavanje za mal. oštećenu, porodila i ukoliko jeste da se utvrdi da li je okrivljena pre porođaja i nakon porođaja bila radno sposobna.

Oduzimanje maloletnog lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Oduzimanje maloletnog lica

Zaštitni objekat krivičnog dela oduzimanje maloletnog lica je brak i porodica, a posledica krivičnog dela je sprečavanje maloletnog lica u ostvarivanju svog prava na održavanje ličnih odnosa sa roditeljima, koje je regulisano odlukom nadležnog organa.

Neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga

Za krivično delo neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga iz člana 238. stav 2. u vezi stava 1. KZ, ne može se izreći novčana kazna.

Lažno prijavljivanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Lažno prijavljivanje

Za krivično delo lažno prijavljivanje iz člana 334. stav 4. KZ nije potrebno da je u vezi podnete krivične prijave pokrenut postupak, već je za postojanje ovog krivičnog dela dovoljno da su tvrdnje iznete u krivičnoj prijavi neistinite u objektivnom smislu i da je izvršilac znao to.

Građenje bez građevinske dozvole

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole

Prvostepeni sud je dužan da ceni izmene zakona i da se izjasni određeno koji je zakon povoljniji za optuženu – zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela ili novi zakon.

1 2 3 97