Category Archives for "Krivično-materijalno pravo"

Falsifikovanje novca

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje novca

Kada okrivljeni plati isporučenu robu “ekspres pošta” lažnom novčanicom od 100 evra, a svedok koji je primio novac uoči da je novčanica lažna, pozove okrivljenog na njegov telefon, ali se on ne javlja, takođe nije ni pronađen na adresi stanovanja, tada je učinio krivično delo falsifikovanje novca iz člana 223. stav 2. KZ a ne isto krivično delo iz člana 223. stav 4. KZ.

Nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici

Radnici centra za socijalni rad koji su od strane policije obavešteni o nasilju u porodici i koji su izašli na lice mesta mogu pred sudom kao svedoci izneti i svoja neposredna opažanja koja se odnose na maloletnu oštećenu ali i pojedine svedoke sa kojima su obavili razgovor na licu mesta.

Zastarelost izvršenja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost izvršenja kazne

U krivičnom postupku u kome je suđeno u odsustvu okrivljenog i u kome dođe do ponavljanja krivičnog postupka, pa se ranija presuda u celosti održi na snazi, rok zastarelosti izvršenja kazne počinje da teče od dana kada je ta prvobitna presuda postala pravnosnažna, a ne od dana pravnosnažnosti presude donete u ponovljenom postupku.

Unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija

Krivično delo unošenje opasnih materija i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija čini onaj ko, protivno propisima, unese u Srbiju radioaktivne ili druge opasne materije ili opasne otpatke, ili ko prevozi, prerađuje, odlaže, sakuplja ili skladišti takve materije ili otpatke.

Produženo krivično delo trgovina ljudima

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Produženo krivično delo trgovina ljudima

Kada je okrivljeni u dva različita vremenska perioda između kojih je postojao prekid od nekoliko meseci primoravao dva maloletna lica – svog sina i svoju pastorku, u radnjama okrivljenog stiču se svi subjektivni i objektivni elementi dva produžena krivična dela trgovina ljudima.

Poreska utaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Poreska utaja

Kada je posebnim Zakonom određeno plaćanje poreskih obaveza i podnošenje poreskih prijava za kalendarski mesec ili kalendarsko tromesečje, onda se izbegavanje plaćanja posmatra u tom vremenskom periodu, a ne u vremenskom periodu od jedne fiskalne ili kalendarske godine u smislu postojanja krivičnog dela poreske utaje.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 2. u vezi člana 289. stav 1. KZ i presuđena stvar

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 2. u vezi člana 289. stav 1. KZ i presuđena stvar

Kada se protiv okrivljenog vodio istovremeno prekršajni potupak: da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola od 1,35 promila alkohola u krvi – stanje teške alkoholisanosti, pa je u saobraćajnoj nezgodi poginuo vozač bicikla, a istovremeno i krivični postupak: zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 2. u vezi člana 289. stav 1. KZ, da je upravljao pod dejstvom alkohola (član 187. st. 2, 3. i 5. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima), da je započeo radnju preticanja bicikla bez držanja dovoljnog bočnog odstojanja – član 42. stav 1. istog Zakona, da je došlo do kontakta između vozila okrivljenog i bicikla usled čega je vozač bicikla pao, zadobio teške telesne povrede i posle nekoliko dana je preminuo, tada se ne može raditi o presuđenoj stvari.

Sticaj krivičnih dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sticaj krivičnih dela

Kada je okrivljeni iz kuće oštećenog oduzeo pištolj sa sedam metaka, a potom ih je odneo u susedno selo gde mu je i konačno oduzeto od policijskih službenika tada je učinio dva krivična dela u sticaju i to krađa i neovlašćeno nošenje vatrenog oružja i municije iz člana 348. stav 4. u vezi stava 1. KZ.

1 2 3 68