Tag Archives for " ukrštanje puta i pruge u nivou "

Naknada materijalne štete i isplata zakonske zatezne kamate

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete i isplata zakonske zatezne kamate

Kada je nastala šteta na vozilu tužioca propustom tuženika – JP „Putevi Srbije“ tuženik je dužan da plati tužiocu naknadu materijalne štete sa pripadajućom zateznom kamatom koja se računa od dana veštačenja – utvrđenja visine štete, a ne od dana presuđenja.

Saobraćajne nezgode na ukrštanju puta i pruge u nivou isključiva krivica ili podeljena odgovornost?

UDK: 343.222:656.1.08
SAOBRAĆAJNE NEZGODE NA UKRŠTANJU PUTA I PRUGE U NIVOU ISKLJUČIVA KRIVICA ILI PODELJENA ODGOVORNOST?
Dr Dragan Obradović, sudija, Viši sud u Valjevu.

Rezime: Saobraćajne nezgode na ukrštanju puta i pruge u nivou su naizgled jednostavna situacija u saobraćaju, gde je uvek odgovoran učesnik u saobraćaju koji se pre saobraćajne nezgode kretao putem, a da po pravilu nema odgovornosti na strani Železnica Srbije, koje su upravljači u železničkom saobraćaju za saobraćajne nezgode u kojima je drugi učesnik voz. U prethodnom periodu na ukrštanju puta i pruge u nivou bio je veći broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Pokušali smo u radu da razmotrimo različite situacije u kojima može da dođe do saobraćajne nezgode na ukrštanju puta i pruge u nivou, a da u zavisnosti od tih situacija ukažemo da li osim odgovornosti vozača koji je upravljao pojedinim vozilom utvrdimo da li postoji i podeljena odgovornost na strani Železnica Srbije odnosno nadležnog upravljača puteva.

Ključne reči: saobraćajne nezgode, ukrštanje puta i pruge u nivou, podeljena odgovornost, naknada štete, učesnici u saobraćaju.