Category Archives for "Dr Dragan Obradović"

Saobraćajne nezgode na ukrštanju puta i pruge u nivou isključiva krivica ili podeljena odgovornost?

UDK: 343.222:656.1.08
SAOBRAĆAJNE NEZGODE NA UKRŠTANJU PUTA I PRUGE U NIVOU ISKLJUČIVA KRIVICA ILI PODELJENA ODGOVORNOST?
Dr Dragan Obradović, sudija, Viši sud u Valjevu.

Rezime: Saobraćajne nezgode na ukrštanju puta i pruge u nivou su naizgled jednostavna situacija u saobraćaju, gde je uvek odgovoran učesnik u saobraćaju koji se pre saobraćajne nezgode kretao putem, a da po pravilu nema odgovornosti na strani Železnica Srbije, koje su upravljači u železničkom saobraćaju za saobraćajne nezgode u kojima je drugi učesnik voz. U prethodnom periodu na ukrštanju puta i pruge u nivou bio je veći broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Pokušali smo u radu da razmotrimo različite situacije u kojima može da dođe do saobraćajne nezgode na ukrštanju puta i pruge u nivou, a da u zavisnosti od tih situacija ukažemo da li osim odgovornosti vozača koji je upravljao pojedinim vozilom utvrdimo da li postoji i podeljena odgovornost na strani Železnica Srbije odnosno nadležnog upravljača puteva.

Ključne reči: saobraćajne nezgode, ukrštanje puta i pruge u nivou, podeljena odgovornost, naknada štete, učesnici u saobraćaju.

Pojedine nedoumice i problemi u primeni saobraćajnih propisa

UDK: 351.81(497.11)

POJEDINE NEDOUMICE I PROBLEMI U PRIMENI SAOBRAĆAJNIH PROPISA
Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu.

Rezime: Od 10. decembra 2009. godine počela je primena novog Zakona o bezbednosti saobraćaja. Ovaj zakon prate i brojni podzakonski propisi. U radu se daje kratak osvrt na do sada važeće kao i pojedine odredbe iz ovog zakona ali i pojedinih drugih propisa iz oblasti saobraćaja. Takođe, u radu se ukazuje na pojedine uočene probleme u primeni pojedinih odredaba Zakona o bezbednosti saobraćaja koji su od značaja za pravilan rad nadležnih javnih tužilaštava odnosno sudova.

Ključne reči: saobraćajni propisi, autoput, problemi u praksi.

Da li su vlasnici oružja u Srbiji kosmonauti?

UDK: 351.753(497.11)

DA LI SU VLASNICI ORUŽJA U SRBIJI KOSMONAUTI?
Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu.

Rezime: Posle donošenja novog Zakona o oružju i municiji u prelaznom periodu do početka primene tog zakona, doneti su i odgovarajući podzakonski propisi. Jedna od novina ovog zakona je bila odredba kojom se prvi put insistira na obaveznom ispunjavanju određenih zdravstvenih uslova kao jedan od preduslova za podnošenje zahteva za dobijanje dozvole za nabavljanje, držanje i nošenje oružja. U ovom tekstu pokušali smo da predstavimo najvažnije karakteristike podzakonskog propisa koji se odnosi na zdravstvene uslove koje moraju da ispune fizička lica u tom pogledu, određene nedoumice kada su pojedini uslovi u pitanju, a takođe da damo i određene predloge za izmenu i dopunu ovog podzakonskog propisa.

Ključne reči: oružje, zdravstveni uslovi, fizičko lice.

Bitne karakteristike novog Zakona o oružju

UDK: 351.753(497.11)

BITNE KARAKTERISTIKE NOVOG ZAKONA O ORUŽJU
Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu.

Rezime: U radu se ukazuje na najvažnije karakteristike novog Zakona o oružju i municiji, koji je počeo da se primenjuje od 4. marta 2016. godine posle skoro dvadeset pet godina primene prethodnog Zakona o oružju i municiji. Autor posebno ukazuje na razlike u odnosu na dosadašnje zakonske odredbe.

Ključne reči: Zakon o oružju i municiji, kategorije oružja, nabavljanje oružja, držanje oružja, oružni list.

Ko snosi troškove krivičnog postupka branioca okrivljenog po službenoj dužnosti u pojedinim fazama krivičnog postupka?

UDK: 343.13:347.921.6
343.121.4(497.11)

KO SNOSI TROŠKOVE KRIVIČNOG POSTUPKA BRANIOCA OKRIVLJENOG PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI U POJEDINIM FAZAMA KRIVIČNOG POSTUPKA?
Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu.

Rezime: U radu se prikazuje normativno uređenje koje se odnosi na troškove krivičnog postupka prema odredbama Zakonika o krivičnom postupku. Poseban akcenat je stavljen na pitanje ko snosi troškove krivičnog postupka koji se dosuđuju braniocu okrivljenog koji je postavljen po službenoj dužnosti u pojedinim fazama krivičnog postupka – u toku istrage. Posebno, što odluke koje se odnose na obračun troškova krivičnog postupka u ovakvim situacijama, u praksi ponekad izazivaju i određene nedoumice.

Ključne reči: troškovi krivičnog postupka, okrivljeni, branilac po službenoj dužnosti.