Tag Archives for " teške telesne povrede "

Nužna odbrana

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nužna odbrana

Nema istovremenog protivpravnog napada, kada je sukob inicirao optuženi verbalnim napadom na oštećenog i njegovu suprugu, na šta je odreagovao oštećeni jednim udarcem, a nakon toga između okrivljenog i oštećenog u određenom vremenskom periodu postoji stalni međusobni konflikt koji je na kraju rezultirao nanošenjem teške telesne povrede opasne po život, pri čemu je optuženi sprečen da i dalje nanosi ubodne rane oštećenom time što mu je svedok oduzeo nož, a onda je optuženi ustao i otrčao.

Teško delo protiv opšte sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv opšte sigurnosti

Kada je optuženi vozilo parkirao na zemljanoj površini van kolovoza, koja je pod nagibom prema kolovozu, izašao iz vozila a prethodno nije preduzeo potrebne mere kako bi sprečio da se vozilo samo pokrene, nije zaključao vrata na vozilu, niti je aktivirao parkirnu kočnicu a ručicu menjača ostavio u neutralnom položaju usled kojih propusta optuženog je došlo do samopokretanja vozila unazad, a zatim i kontakta vozila sa telom pešaka, koja se propisno kretala, što je rezultiralo time da bude pregažena ovim vozilom, zadobije teške telesne povrede opasne po život, koje su uslovile i smrtni ishod pešaka koja je preminula na licu mesta, tada se u radnjama optuženog stiču obeležja kvalifikovanog oblika krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti.

Utvrđivanje štete usled fizičkih bolova i straha

PROCESNO PRAVO

Utvrđivanje štete usled fizičkih bolova i straha

Kada je nesporno da je tužilja zadobila teške telesne povrede usled pada na stepeništu, sud nije mogao utvrditi intenzitet i dužinu trajanja fizičkih bolova i straha samo na osnovu medicinske dokumentacije a u toku postupka tužilja nije uplatila predujam za veštačenje od strane veštaka medicinske struke.

Radnja izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Radnja izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici

Radnja izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici određena je trajnim glagolom, pa se smatra da je delo učinjeno ako je radnja izvršena jednom ili više puta.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ukoliko je vreme smrti nekog lica koje je žrtva krivičnog dela preširoko i paušalno određeno, tada je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka jer o odlučnoj činjenici nisu dati jasni i argumentovani razlozi s obzirom da je obeležje krivičnog dela ubistva između ostalog i nastupanje smrti kao posledice delatnosti upravljene na lišavanje života drugog lica, zbog čega je neophodno utvrditi vreme smrti.

Naknada štete zbog incidenta na utakmici

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog incidenta na utakmici

Kada je u toku trajanja košarkaške utakmice između dva kluba, došlo do prekida nakon sukoba između igrača međusobno, a više lica iz gledališta je ušlo na prostor terena i naneli su teške telesne povrede tužiocu, u toj pravnoj situaciji košarkaški klub – domaćin je odgovoran za naknadu štete tužiocu.

Zlostavljanje i mučenje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zlostavljanje i mučenje

Kada je tokom postupka nesporno utvrđeno da su okrivljeni kao policijski službenici postupali na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo prema oštećenom, u njihovim radnjama stiču se svi subjektivni i objektivni elementi krivičnog dela zlostavljanje i mučenje iz člana 137. stav 3. u vezi stava 1. KZ jer tokom postupka nije utvrđeno da su okrivljeni primenom sile naneli veliki bol i teške patnje oštećenom.