Tag Archives for " izvršenje krivičnog dela kojim je prouzrokovana i šteta "

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

U slučaju kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom, ako je za krivično gonjenje predviđen duži rok zastarelosti od rokova propisanih članom 376. ZOO, zahtev za naknadu štete prema svakom odgovornom licu, a ne samo prema štetniku, zastareva kada istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja, ako je pravnosnažnom presudom utvrđeno postojanje krivičnog dela i okrivljeni oglašen krivim za krivično delo.

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

Za postojanje osnovnog oblika krivičnog dela nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi nije uslov da je okrivljeni pravnosnažno osuđen i za krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja, već je dovoljno da je okrivljeni prethodno prevoznim sredstvom kojim je upravljao naneo, odnosno prouzrokovao povredu oštećenog koga je zatim ostavio bez pomoći.

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane izvršenjem krivičnog dela

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane izvršenjem krivičnog dela

Rok zastarelosti potraživanja naknade štete, u slučaju postojanja pravnosnažne presude kojom je okrivljeni oglašen krivim za izvršenje krivičnog dela kojim je prouzrokovana i šteta, izjednačava se sa tzv. apsolutnim rokom zastarelosti krivičnog gonjenja za to krivično delo.